Digifysisk vård

Detta är ett av fyra programområden för regionens övergripande omställningsarbete till nära vård. Att tydligare använda digitala verktyg och arbetssätt som komplement i vården underlättar vårdarbetet och göra vården mer tillgänglig för invånarna.

Invånare har olika behov, preferenser och digital mognad. För att möta detta på bästa sätt behöver vården bli digifysisk, vilket innebär att digitala verktyg och arbetssätt kompletterar den fysiska vården på ett bra sätt. Utgångspunkt i den digitala utvecklingen av vården är principen ”Digitalt först - fysiskt när det behövs”. Det ska finnas goda möjligheter att möta vården digitala, men fysiska möten ska alltid är möjliga när det behövs.

Genom att utveckla en digital plattform och verktyg, skapas förutsättningar för en bra hälso- och sjukvård för kronobergaren och regionens resurser kan användas på ett effektivt och hållbart sätt.

Illustration Digifysisk vård

Digifysisk vård innebär att digitala verktyg och arbetssätt kompletterar den fysiska vården på ett bra sätt. Det ska finnas goda möjligheter att möte vården digitalt, men fysiska möten ska alltid vara är möjliga när det behövs.

Automatisk digital symtombedömning och hänvisning i vården

Projektet handlar om att utforma och etablera en digital kontaktväg för invånaren/patienten till vården. Den digitala kontaktvägen innebär att invånare/patient beskriver sina besvär i en automatisk anamnesupptagning där systemet väljer ut lämpliga frågor för att ringa in patientens besvär och behov av vård. Med utgångspunkt från besvärsbeskrivningen triageras invånare/patient automatiskt till lämplig vårdnivå.

Ett pilotprojekt har genomförts i Region Kronoberg med appen Min vård Kronoberg. Nu pågår ett nationellt samarbete för att etablera en nationell tjänst för detta med koppling till 1177.se, kallat första linjens vård. 

Mer om symtombedömning och hänvisning 

Egenmonitorering

Egenmonitorering handlar om att öka möjligheterna för patienter med vissa kroniska sjukdomstillstånd att hantera sin sjukdom med hjälp av digitalt stöd för kommunikation och medicinska kontroller på distans. Förutom ökad delaktighet i sin egen vård är förhoppningen att egenmonitoreringen ska göra att förändringar i hälsotillstånd fångas upp tidigare. 

Projektets första steg innebär en planeringsfas för hur Region Kronoberg ska kunna erbjuda egenmonitorering. 

Vägen till vården

Invånarna har idag flera ingångar till vården vilket skapar en otydlighet och en ojämlik vård. Projektet ska med utgångspunkt i invånarnas behov ta fram förslag på en tydlig struktur för hur invånarna ska kontakta vården samt hur vården ska bedöma att patienten hamnar på rätt vårdnivå. En viktig aspekt i arbetet är att möjliggöra digitala kontaktvägar.  

Genom projektet, som omfattar alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, vill Region Kronoberg underlätta för invånaren att komma rätt från början och slippa kontakta vården vid upprepade tillfällen på olika sätt. Målsättningen är också att frigöra tid för verksamheten bland annat genom minskat dubbelarbete och färre spontanbesök.

Projektledare: Frida Jonsson och Johan Thulin

Mer om digifysiska planen

Arbetet följer regionens plan för digifysisk vård som är Region Kronobergs strategi för digitaliseringen av hälso- och sjukvården. 

Digifysiska planen

Huvudprojektledare: Johan Thulin

  • Eva Thuvall, primärvård och rehab
  • Linda Broberg Pantzar, primärvård och rehab
  • Tobias Roslund, psykiatrin
  • Marianne Hellgren, psykiatrin
  • Therese Lindberg, sjukhusvården

Senast uppdaterad: 28 april 2022