Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder

Detta är ett av fyra programområden för regionens övergripande omställningsarbete till nära vård. Genom ett ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser kan hälso- och sjukvården stödja individens förmåga att bibehålla och främja sin egen hälsa.

Angelica Arvidsson förklarar det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet

En stor del av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige, som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancerformer, diabetes och psykisk ohälsa, skulle kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder är viktiga även för dem som redan har drabbats av en kronisk sjukdom och kan påverka såväl risken för att återinsjukna, som komplikationsrisk och behov av vård.   

Genom att arbeta preventivt kan individens hälsa stärkas och som följd, behovet av framtida vård minskas. Arbetet inom detta programområde handlar om att utveckla systematiska sätt att stödja individen att förebygga sjukdom, sjukdomsförsämring och återinsjuknande. Bland annat genom att integrera stöd för egenvård och förändring av levnadsvanor väl i vårdprocesserna och i den individuella planeringen.

Övergripande handlingsplan för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, pdf, öppnas i nytt fönster

Med hälsofrämjande insatser avses att stärka individens upplevelse av hälsa och egna resurser. Vårdpersonal har ett hälsofrämjande arbetssätt när man möter patienten och diskuterar hälsan med utgångspunkt i dennes levnadsvanor och livsvillkor.

Med sjukdomsförebyggande insatser avses att tidigt upptäcka riskfaktorer hos individen för att tidigt kunna sätta in åtgärder som förhindrar sjukdom och för tidigt död. 

Alkoholfri operation

Att vara alkoholfri 4-8 veckor inför operation minskar risken bland annat för sårinfektioner, blödningar samt hjärt-och lungkomplikationer, vilket i sin tur minskar lidandet för patienten, risken för reoperation och förkortar vårdtiden. 

Projektet handlar om att införa ett arbetssätt som involverar dialog med patienten om alkohols påverkan på operationsresultat och att erbjuda stöd för alkoholstopp.

Projektledare

Sjukhusvård: Anne-Marita Yngvesson

Primärvård: Maud Causey

Projektdirektiv alkoholfri operation, pdf öppnas i nytt fönster

Mer om levnadsvanor inför operation

Familjestödsbehandling

Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos barn och unga under 18 år ökar risken för sämre fysisk och psykisk hälsa, ökad risk för övervikt och fetma. Projektet syftar till att etablera en struktur för tidiga insatser för att förhindra fetma hos barn och unga.

Projektledare: Märta Kalsson

Projektdirektiv familjestödsbehandling, pdf öppnas i nytt fönster

Struktur för arbetet med levnadsvanor 

Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolkningen, hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Ett första projekt innebär att genomföra en förstudie som kan vara utgångspunkt när vi utformar en struktur för att arbeta effektivt med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

Projektledare: Pia Andersen

Projektdirektiv Struktur för organisering av arbetet med levnadsvanor - direktiv till förundersökning

Mer om och stöd för arbetet med levnadsvanor

Medicinska riktlinjer levnadsvanor

Tidiga insatser i primärvård vid psykisk ohälsa

Projektet handlar om att införa ett arbetssätt som bygger på stegvis vård, där behandlingens omfattning och intensitet anpassas efter patientens behov och justeras när behandlingen fortskrider. Arbetssättet innebär också samverkan mellan olika yrkeskategorier på vårdcentralen för att erbjuda högre tillgång till psykologisk behandling som anpassas efter patientens behov av vård.

Projektdirektiv: struktur för implementering av integrerad primärvård i arbetet med psykisk ohälsa

Riktade hälsosamtal

Att arbeta hälsofrämjande med riktade hälsosamtal är ett effektivt sätt att systematiskt förebygga insjuknande i flera av våra stora folksjukdomar. Under hösten 2021 startar därför riktade hälsosamtal för 50-åringar på länets vårdcentraler.

Införandekoordinator:
Ulrika Frick

Mer om hälsosamtal för 50-åringar

Relaterade länkar

Mer om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

Kontakt

Angelica Arvidsson

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 24 november 2022