Kompetens

Kompetens är ett av fyra programområden för regionens övergripande omställningsarbete till nära vård. Ett nytt sätt att erbjuda vård innebär nya sätt att arbeta. Genom att förflytta kompetens kan vi säkra att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgift, vilket höjer kvaliteten och effektiviserar vårdens resurser.

En pyrmid som utgörs av ikoner för människor med en cirkel över pyramiden.

Framtidsanalyser visar att vårdbehovet ökar samtidigt som tillgänglig kompetens inte gör det i samma omfattning. För att få vårdens resurser att räcka till fler behöver vården ställa om, och en del handlar om att effektivisera vårdens samlade resurser.  

Programområdet Kompetens består av tre olika delar som hänger ihop:

  • Kompetensförsörjning - kompetensbehovet idag och framöver som underlag för insatser.
  • Kompetensväxling - förflyttning av kompetens mellan yrkeskategorier för att säkra rätt kompetens för rätt arbetsuppgift.
  • Kompetensutveckling - kunskapspåfyllnad för medarbetare och patienter för att skapa förutsättning för kompetensväxling. 

För att kunna använda vårdens samlade kompetenser rätt behövs en bra bild av kompetensbehoven idag och framöver som utgångspunkt. Utifrån denna fakta, kombinerat med ambitionen i omställningen till nära vård, behöver kompetens och arbetsuppgifter förflyttas mellan yrkeskategorier inom vården. Genom att tydligare involvera patienten som aktiv medskapare i sin egen vård kan det även ske en förflyttning av kompetens mellan vården och individen.

En förutsättning för kompetensväxling är kompetensutveckling av medarbetare och patienter där de förses med de verktyg och den kunskap som behövs för att kunna ta ett nytt ansvar. Det krävs även nära samarbete mellan kommuner och regioner. 

Övergripande handlingsplan Kompetens, pdf öppnas i nytt fönster

Kompetensväxling 

Kompetensväxling innebär överföring av yrkeskunskap från erfarna till nya medarbetare, omskolning till annan kompetens, omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier och till nya yrkeskategorier.

Uppgiftsväxling

Uppgiftsväxling innebär att en yrkeskategoris arbetsuppgifter renodlas eller att medarbetare inom yrkeskategorin ges möjlighet att specialisera sig, med målsättningen att rätt kompetens ska vara på rätt plats. 

Kompetensväxling

Området kompetensväxling innehåller flera delar. Som en grund matchas framtida kompetensbehov utifrån vårdstrukturen för nära vård med en prognos för tillgänglig kompetens. Utifrån den fakta genomförs projekt för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig. Det innebär bland annat kompetensväxling mellan vårdpersonal, mellan vårdpersonal och administrativ personal, mellan vårdpersonal och servicepersonal samt mellan medarbetare och patienter.

Taligenkänning

Taligenkänning innebär att tal översätts direkt till text. Med start i oktober 2021 breddinförs taligenkänning i hälso- och sjukvården. Målet är att 80 procent av alla journalförare inom sjukhusvård, primärvård, psykiatri och rättspsykiatri ska använda taligenkänning hösten 2024.

Projektledare: Anna-Maria Königsson

Projektdirektiv Taligenkänning, pdf öppnas i nytt fönster

Mer om taligenkänning

Boka/kalla-processen

Genom uppgiftsväxling ska patienttid frigöras i processen för att boka och kalla. Det övergripande målet med projektet är att

  • 50 procent av bokningar ska göras av invånarna via en webbtidbok.
  • 30 procent av bokningar ska göras av administrativ personal.
  • max 20 procent av bokningar ska göras av personal med vårdbakgrund.

Projektdirektiv boka/kalla, pdf, öppnas i nytt fönster

Mer om boka/kalla-processen

Karriärmodeller

Projektet handlar om att ta fram karriärmodeller som beskriver  kompetenskrav och möjlig karriärutveckling utifrån verksamheternas och patienternas behov. Förutom att tydliggöra karriärvägar är modellen ett verktyg för strategisk kompetensförsörjning som bland annat är tänkt att användas vid rekrytering, medarbetarsamtal och bemanningsplanering.

Projektledare: Liselotte Borg

Projektdirektiv karriärmodeller, pdf, öppnas i ett nytt fönster

Effektiv remisshantering

Projektet innebär att utforma standardiserade arbetssätt och ett förtydligande kring vilken kompetens som är mest lämplig för att hantera de olika momenten i remisshanteringen.

Chefers organisatoriska förutsättningar

Forskning visar en tydlig koppling mellan chefers organisatoriska förutsättningar, verksamhetsresultat och trivsel på arbetsplatsen. Arbetet handlar om att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för regionens chefer, vilket i sin tur skapar bidrar till att skapa bättre möjligheter att möta det framtida kompetens- och resursbehovet. 

Projektledare: Marie Wallin

Mer om chefers organisatoriska förutsättningar (fungerar endast internt) 

Vidareutbildning av yrkeskategorier

Vidareutbildning av yrkeskategorier spelar en viktig roll i kompetensutvecklingen av medarbetare. Utbildningarna kan exempelvis syfta till att stärka en viss yrkeskategoris kompetenser för att kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter. Att ge olika yrkeskategorier möjlighet till vidareutbildning är ett sätt att möjliggöra kompetensväxling och samtidigt göra yrkesrollerna och arbetsplatserna mer attraktiva.

Just nu ansöker regionen om en YH-utbildning för specialistundersköterska Nära vård. 

Kontakt

Mirsada Myrskog Rizvanovic

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 24 november 2022