Personcentrerad vård

Detta är ett av fyra programområden för regionens övergripande omställningsarbete till nära vård. Med ett arbetssätt som tydligt utgår från patientens individuella behov och förutsättningar, kan individen bli en viktig resurs och vården mer trygg och effektiv.

Ett personcentrerat förhållningssätt är kärnan i nära vård. Det handlar om att utgå från patienters individuella behov och förutsättningar – att i varje patientmöte utgå från frågan "Vad är viktigt för dig?"

Vi är alla olika och har olika behov och förväntningar i olika situationer. Det behöver hälso- och sjukvården ta hänsyn till både i planering, utveckling och genomförande av vården.

När individen involveras kan den enskilde bli en viktig resurs. Genom ett sådant arbetssätt blir också vårdens samlade resurser mer effektiva till exempel eftersom patienter känner sig tryggare, vårdtidens längd på sjukhus blir kortare och medicinska komplikationer minskar.

Övergripande handlingsplan för personcentrerad vård, pdf öppnas i nytt fönster

Region Kronobergs definition av personcentrerad vård är:

"Personcentrerad vård är att utgå från personens berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds att aktivt delta i sin vårdprocess. Dialog och ömsesidig respekt mellan patient, närstående och vårdpersonal möjliggör delat beslutsfattande om bästa vård."

Kronobarnsmodellen

Kronobarnsmodellen är en del i det övergripande arbetet inom Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Det är själva arbetsmodellen för att åstadkomma sammanhållna och tidiga insatser för barn och unga.

Region Kronoberg och länets kommuner har beslutat att införa Kronobarnsmodellen brett. Exempel på delar i arbetsmodellen är verktyg för främjande och förebyggande arbetssätt, samverkansmöten kring det enskilda barnet samt upprättande av en barnets plan.

Projektledare: Helene Kratz

Projektdirektiv Kronobarnsmodellen, pdf öppnas i nytt fönster

Mer om Kronobarnsmodellen och Barnens bästa gäller ! i Kronoberg

Nära vård i hemmet

Detta projekt handlar om att kartlägga behov och förutsättningar, och att sedan utveckla fler möjligheterna för vård i hemmet - ta fram modeller för mobila vårdformer och vård i hemmet. Projektet genomförs i nära samverkan mellan patient, region och kommun.

Projektledare för Nära vård i hemmet: Linda Hördegård

Skörhetsskattning

Ett delprojekt inom Nära vård i hemmet innebär att patienter över 65 år som hamnar på sjukhus eller får vård i hemmet ska skörhetsbedömas utifrån sitt normaltillstånd innan de blev sjuka. Skattningen ger både en indikation på hur individen kan klara olika medicinska och kirurgiska behandlingar och värdefull information om hur patienten var innan den blev sjuk.

Delprojektledare skörhetsskattning: Fanny Simonsson

Minska återinläggningar

Ytterligare ett delprojekt inom Nära vård i hemmet handlar om att öka samverkan mellan vårdcentraler, enheter på sjukhus och kommunal hälso- och sjukvård för att förbättra vården runt patienter med större behov. På så sätt skapar man trygghet för patienten och teamet och kan undvika återinläggning i större utsträckning.

Informationsdriven vård

I samarbete med Ljungby kommun och Campus Ljungby deltar Region Kronoberg i ett projekt som handlar om att kartlägga patienten/omsorgstagarens resa genom vården för att bättre och snabbare kunna rikta insatser utan hänsyn till organisatoriska gränser. En viktig del i pojektet handlar om att skapa bättre sätt för kommun och region att kunna dela information. Projektet finansieras av Kaprardstiftelsen.   

Patientkontrakt med fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvård

Patientkontraktet är ett koncept i fyra delar som innefattar överenskommelse (vem som gör vad mellan patient och vården), möjlighet med fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvård vid behov, överenskomna tider och sammanhållen plan. Syftet med patientkontrakt är att öka och förbättra delaktighet, samverkan, tillgänglighet och samordning. 

Projektledare: Helene Kratz

Projektdirektiv patientkontrakt, pdf öppnas i nytt fönster

Mer om patientkontrakt med fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvård

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp för olika sjukdomstillstånd

Utifrån bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling tas sammanhållna vårdförlopp fram för olika sjukdomstillstånd, det vill säga en tydlig väg för patienten genom vården. Arbetet sker i samverkan med övriga regioner i landet och syftet är att säkra kvalitet, effektivitet och jämlika vårdmöjligheter för invånarna.

Projektledare: Josefina Johannisson 

Projektdirektiv personcentrerade sammanhållna vårdförlopp, pdf öppnas i nytt fönster

Mer om personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Relaterade länkar

Mer om personcentrerad vård och stöd i arbetet

Kontakt

Helene Kratz

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 24 november 2022