Utvecklingsarbeten

Omställningen till nära vård pågår. Här kan du läsa mer om en del av de utvecklingsprojekt som tar oss närmare kronobergaren.

Tillsammans med Kronobergs kommuner vill Region Kronoberg utveckla arbetsformer och samarbete för barnens bästa. Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att utgå från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. Parterna ska komma fram till gemensamma modeller/arbetssätt kring barn och unga. Arbetet leds av en styrgrupp med chefer från hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och polisen.

Barnens bästa gäller i Kronoberg

Digitalisering är ett prioriterat område i Region Kronoberg för att möta flera av de utmaningar vi står inför. Planen för Digifysisk vård är Region Kronobergs långsiktiga strategi för digitaliseringen av hälso- och sjukvården som ska underlätta vårdarbetet och göra vården mer tillgänglig för invånarna.

Digitala vårdformer och tjänster gör det möjligt att införa nya arbetssätt som frigör tid för personalen och skapar tillgänglighet och trygghet för invånarna.

Planen för Digifysisk vård

Digitala vårdformer och tjänster

En familjecentral är en mötesplats för familjer i ett bostadsområde. Hur verksamheten ser ut beror till stor del på barnfamiljernas behov och önskemål. Basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan och en förebyggande socialtjänst. Familjecentralen bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. På familjecentralen arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljer. Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer kan det även finnas andra yrkesgrupper representerade, såsom familjerådgivare tandhälsa och psykolog.

I Kronoberg finns familjecentraler i Lagan, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Växjö, Lessebo och Åseda.

Förflyttningen mot att främja hälsa och förebygga ohälsa, istället för att i huvudsak behandla befintlig ohälsa och sjukdom, är en viktig förutsättning för omställningen till en god och nära vård.

I mötet med patienter har Region Kronoberg som hälso- och sjukvårdsaktör ansvar att uppmärksamma levnadsvanornas betydelse för individens hälsa och mående samt erbjuda stöd till förändring.

Region Kronoberg har även i uppdrag att bedriva och utveckla det regionala arbetet med att främja en god och jämlik hälsa och förebygga sjukdom. Arbetet sker i samverkan med kommuner och på flera arenor: hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, föreningsliv, frivilligorganisationer med mera.

Styrdokument i folkhälsoarbetet är bland annat den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg, vår länsgemensamma Folkhälsopolicy, länsgemensam ANDT-plan samt strategier och verksamhetsplaner inom Region Kronoberg.

Folkhälsa

Levnadsvanor

En viktig del i omställningen till nära vård handlar om att bygga relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård.

Patientkontraktet är ett koncept i fyra delar som innefattar överenskommelse (vem som gör vad mellan patient och vården), möjlighet med fast vårdkontakt vid behov, överenskomna tider och sammanhållen plan. Patientkontrakt är inget juridiskt dokument. Syftet med patientkontrakt är att öka och förbättra delaktighet, samverkan, tillgänglighet och samordning.

Patientkontrakt

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Efterhand som vårdförlopp godkänns nationellt beslutar Region Kronoberg om regionen ska införa vårdförloppet och hur arbetet ska gå till. Initialt sker en kartläggning av hur nuläget ser ut samt vad vårdförloppet kräver, och processägare, processledare och medicinskt ansvarig utses som ansvarig för införandet av vårdförloppet.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka symtom och kriterier som utgör misstanke eller välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar och första behandlingar som ska göras och vilka maximala ledtider som gäller för de olika åtgärderna. Syftet är att personer med misstänkt cancer ska mötas av en välorganiserad, helhetsorienterad professionell process, utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

Regeringens mål för 2020 är att 70 procent av nya cancerfall ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp (SVF). Av dessa ska 80 procent ha startat sin behandling inom respektive vårdförlopps utsatta maximala tidsgränser.

Standardiserade vårdförlopp

 

Samarbete för bättre vård

Inom Södra sjukvårdsregionen pågår ett utvecklingsarbete som går under namnet Samarbete för bättre vård. Målet är att skapa bättre vård för patienterna. 

I Södra sjukvårdsregionen ingår regionerna Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne. För att klara framtidens krav och för att hela vårt sjukvårdssystem ska fungera måste vi samarbeta. Genom att använda våra samlade resurser på ett klokt sätt, kan invånarna får mer vård för sina skattepengar. Det kan också bidra till att vi kan trygga en sjukvård av hög medicinsk kvalitet oavsett var människor bor.

Genom samarbetet ska vi:

  • utnyttja gemensamma resurser på bästa sätt
  • ha ett personcentrerat synsätt 
  • fortsätta utveckla en god och tillgänglig vård och uppnå en jämlik hälsa

Några exempel:

Samarbetet har lett till ett tjugotal delprojekt inom olika områden, till exempel:

  • AT/ST-utbildningar - Delprojektet har övergått i en fast arbetsgrupp som bland annat samarbetar kring gemensamma utbildningar och fortbildningar samt möjlighet att göra del av AT/ST-tjänstgöring i annan region.
  • Ortopedi – ryggkirurgi - Tillsammans arbetar vi för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne. På så sätt ökar vi tillgängligheten och stärker kompetensutvecklingen. 
  • Kirurgi för godartad njurkirurgi - Ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö, för att utnyttja den kompetens och de resurser som finns i Kronoberg. På så sätt stärks kompetensen i Kronoberg och tillgängligheten ökar för skånska patienter.

Mer om samarbetet för en bättre vård

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att med utgångspunkt i individens behov, utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov. Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen för personer 65 år eller äldre som har behov av både hemtjänst och hemsjukvård.

  • Äldrehälsa västa genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult.
  • Äldrehälsa östra genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo. 

Äldrehälsa Kronoberg

Senast uppdaterad: 25 november 2020