Patientkontraktet tar form

Region Kronoberg tar tydliga kliv framåt i arbetet med patientkontrakt. Beslut har tagits om att ha en gemensam vårdplan i hela hälso- och sjukvården. Även definitioner för fast vårdkontakt och fast läkarkontakt har beslutats.

Vårdplaner i vårdplansmodulen Cosmic och ensade sökord

Det finns en otydlighet kring planer inom hälso- och sjukvården utifrån patientkontrakt. Arbetsgruppen för patientkontrakt, med representanter från alla verksamheter i hälso- och sjukvården, har tagit fram principer för vårdplanen och vad den ska innehålla. Utgångspunkten är att det ska vara tydligt för patienterna vad man kommit överens om. Risk- och konsekvensanalys har gjorts av olika alternativ för planer, och man har valt att införa vårdplanen i vårdplansmodulen i Cosmic, med ensade sökord, som den primära planen för Region Kronoberg.

Det pågår just nu ett pilotprojekt på några vårdcentraler i Region Kronoberg där man testar att använda vårdplanen. Arbetet utgår från rehabkoordinatorer på respektive vårdcentral. Rehabkoordinatorerna är positiva och tror att planen kommer göra det tydligare och mer överskådligt för både patienter och vårdgivare. Pilotprojektet ska utvärderas och planen kommer därefter införas stegvis i hälso- och sjukvården.

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

För att skapa tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och behandling och för att ge trygghet, kontinuitet och helhet behövs en fast vårdkontakt och fast läkarkontakt för varje patient som behöver samordning. Region Kronoberg beslutade i juni om definitionen för fast vårdkontakt och i augusti har även beslut tagits om en första definition för fast läkarkontakt.

Definition av Fast vårdkontakt

 • För patienten administrativ och samordnande kontakt
 • Kan finnas i alla delar av hälso- och sjukvården
 • Kan utgöras av olika professioner

Fast vårdkontakt inom Region Kronoberg är ansvarig för:

 • Vara ett namn till patienten om den behöver kontakta vården
 • Kunna ge information om vårdsituationen till patienten
 • Vid behov samordna vården
 • Förmedla kontakter
 • Vara delaktig i vårdplansprocessen

Definition av Fast läkarkontakt Region Kronoberg

 • Vara legitimerad läkare
 • För patienter med behov av att ha sitt medicinska tillstånd sammanhållet
 • För patienten namngiven medicinsk sammanhållande kontakt
 • En patient kan ha flera fasta läkarkontakter, varav en fast läkarkontakt som har en sammanhållande funktion.
 • Ska erbjudas i första hand i primärvården och/eller där patienten har sin huvudsakliga kontakt på andra enheter.

Fast läkarkontakt i Region Kronoberg skall ansvara för:

 • Hålla ihop det medicinska kring patienten för att skapa förutsättningar för en god kontinuitet, men inte nödvändigtvis den som träffar patienten varje gång.
 • Prioritera och sammanväga olika medicinska insatser och parallella behandlingar.

När det gäller fast läkarkontakt i Region Kronoberg finns det för närvarande inte samma tydlighet från nationellt håll att luta sig mot som det finns för fast vårdkontakt. Den nu beslutade definitionen för fast läkarkontakt blir därför ett första steg. Fortsatt arbete ska göras för att sätta definitionen i kontexten Nära vård och vad det innebär.

Förväntade effekter av fasta definitioner

De fasta definitionerna förväntas stärka förutsättningarna för Region Kronoberg att på ett enhetligt sätt införa fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i hälso- och sjukvården. Gemensamma definitioner förväntas stärka möjligheterna att följa upp och utveckla verksamheten.

Syftet är att skapa tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och behandling, för att ge trygghet, kontinuitet och helhet. I primärvården är fast vårdkontakt och fast läkarkontakt reglerade i lag. Samordning har visats kunna minska mängden sjukhusvård för patienter med omfattande behov av vård och omsorg. 

Kontakt

Frida Holm Johansson

Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 23 september 2020