Digitala vårdformer och tjänster

Digitalisering är ett prioriterat område i Region Kronoberg för att möta flera av de utmaningar vi står inför. Digitala vårdformer och tjänster gör det möjligt att införa nya arbetssätt som frigör tid för personalen och skapar tillgänglighet och trygghet för invånarna. Här presenteras status på olika utvecklingsinitiativ från hälso- och sjukvården.

Initiativen hanteras inom modellen ordnat införande och har beretts av verksamhets- och stödresurser för att sedan prioriteras av verksamheten. Som ett led i att kunna få effektivare hantering av digitaliseringsinitiativen pågår även ett projekt för att utveckla och implementera styr och samverkansmodell/förvaltningsmodell inspirerad av PM3. 

Automatisk överföring av vitalparametrar från mobil utrustning till Cosmic, främst på vårdavdelningar. Värden som exempelvis saturation, puls och blodtryck tas och presenteras samlat. I förlängningen är tanken att dessa värden sedan automatiskt ska skickas in i Cosmic, men nu i detta läge testas tekniken utan koppling till Cosmic.

Status: Under sommaren har vi fått leverans av 68 st. Vissa har tagits i bruk i verksamheten men utan integration till Cosmic. Nu under hösten kommer integrationen skapas till Cosmic och alla enheter rullas ut till utvalda kliniker.

Pilotprojektet digital anamnes och triage testar en digital kontaktväg till invånaren/patienten.

Digital triagering innebär att invånaren får ett antal frågor digitalt i första kontakten med vården, och att verksamheten efter det tar ställning till vilken vård som behöver ges. 

Status: En pilot är påbörjad september 2020 där primärvård, psykiatri och Folktandvården ingår. Appen min Vård Kronoberg är lanserad (nov 2020) och patienter kan söka vård till Folktandvården samt vårdcentralen Lammhult.

Projektet pågår under tre år med start 2020 och målet är att ta fram en digital lösning som ska ersätta alla broschyrer och papperskommunikation som sker mellan vården och patienten. Genom att inventera och utreda behov hos både patienter och medarbetare kanske en digital lösning även kan möta patientens behov av kommunikation och vårdens behov av frigjord tid. Med digitaliserad patientkommunikation förs vården närmare Kronobergaren, vi sparar tid i vården och sparar på miljön.

Status: Under utredning.

Digitala kallelser ska frigöra tid för vårdpersonal genom att aktiviteter så som utskrift och kuvertering hanteras av Strålfors, reducera kostnader genom digital hantering och öka tillgängligheten för patienter.

Status: Pilotprojektet är avslutat med positivt resultat. Nu övergår arbetet med uppskalat införande i hela vården enligt plan.

 

I oktober startar en pilotstudie som genomförs på vårdcentraler. 30 utvalda patienter kommer få låna en digital platta med tillhörande mätutrustning. Med denna utrustning kan patienten utföra dagliga hälsokontroller som trådlöst registreras och överförs till deras vårdcentral där en sjuksköterska läser av dem. Patienten får dagligen svara på ett antal frågor om sitt mående. Varje vecka erbjuds även patienten att via den digitala plattan genomföra ett video- eller röstsamtal med sin sjuksköterska på vårdcentralen.

Status: Piloten är genomförd. Nästa steg är en medicinsk rapport och ett inriktningsbeslut.

Mer om distansmonitorering

Med formulärtjänst kan vården skicka ut ett formulär till patienten digitalt, exempelvis genom att patienten loggar in på 1177 för att svara på ett antal frågor. Vården kan då använda formuläret i kontakten med patienter inför eller efter behandling men också bredare, exempelvis använda formulärstjänsten för att ställa mer allmänna hälsofrågor.

Status: Formulärtjänsten införs där nytta finns. Integration finns till Cosmic. 

Projektet är en del av initiativet effektiva vårdprocesser. Målet är att skapa bättre flöde för att bedöma hudförändringar och erbjuda rätt vårdnivå. Det gör det möjligt för vårdcentralerna att fotografera patientens hudförändringar med hjälp av en dermastoskoptillsats. Därefter kan bilden bedömas digitalt av specialister på hudmottagningen. På så vis remissas bilden och inte patienten.

 

Status: Piloten är framskjuten några månader på grund av resurskonflikt.  

Nova bidrar till att höja patientsäkerheten med hjälp av löpande dokumentation och checklistor via plattor och digitala whiteboards. Då piloten för Cosmic Nova visade på goda resultat beslutade regionledningen sommaren 2019 att breddinföra Nova på alla somatiska vårdavdelningar där det anses tillföra nytta.


Status: Under hösten 2020 kommer Lasarettsrehab, avdelning 2 och 3 i Ljungby samt avdelning 19 CLV att starta upp. Det pågår också en förstudie angående möjligheterna att använda Nova inom psykiatrin. Under våren 2021 kommer AVA och avdelning 8 CLV starta upp. Breddinförandeprojektet avser avslutas 2021.

Taligenkänning innebär att tal översätts direkt till text. Funktionen används idag i vårt röntgensystem och hos andra regioner i olika vårdinformationssystem. 

Status: I augusti 2021 beslutade hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp att taligenkänning ska breddinföras i hela hälso- och sjukvården med start i oktober.  

Mer information om taligenkänning

Tjänsten videomöten sker med koppling mellan Cosmic och kommunikationsplattformen Skype for Business. Alla enheter som använder Cosmic kan använda funktionen för videomöten med patienter.  

Status: Det finns ett ökat intresse av tjänsten. Tjänsten är under breddinförande.

Mer om videomöten via Cosmic

Instruktioner hur du genomför ett videomöte, pdf, öppnas i nytt fönster

Videmöten via TeleQ innebär att patienter som söker vård via TeleQ under samtal med vårdcentral ska kunna starta ett videmöte och därigenom visa olika symtom via telefonen. Funktionen väntas leda till färre besök hos vårdcentralerna då fler patienter kan få svar direkt om dem behöver komma till vårdcentralen eller kan stanna hemma utföra egenvård.

Status: Införande pågår i primärvården.

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster är att ge invånaren stöd i sin vårdprocess. 

Samtliga vårdenheter och mottagningar ska erbjuda sina patienter kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Grundprincipen är att samma tjänster som tillhandahålls per telefon eller brev också ska erbjudas via e-tjänsterna.

I normalfallet ska invånarna få svar inom 2 arbetsdagar. Det är alltid verksamheten som ringer patienten om ärendet kräver fortsatt kommunikation via telefon.

Exempel på 1177 Vårdguidens e-tjänster

  • Webbtidbok
  • Journalen 
  • Stöd och behandling
  • Läkemedelstjänster

Mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster

Senast uppdaterad: 3 december 2020