Att finna livskraft i vardagen. Upplevelser av välbefinnande trots stressrelaterad ohälsa

 

Bakgrund

Stressrelaterad ohälsa kan, förutom fysiska och psykiska symtom, även innebära svårigheter att klara vardagsaktiviteter och vara socialt delaktig. Stressrelaterad ohälsa ökar risken för sjukskrivning och insatser är därför ofta inriktade mot arbetsåtergång. Nuvarande behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården kan vara psykologisk behandling, meditation, grön rehabilitering och läkemedel. Det finns dock fortfarande kunskapsluckor om vad som är hälsofrämjande för målgruppen. Det är därför viktigt att undersöka vad individen själv kan göra för att underlätta återhämtning, efter rådgivande samtal/samtalsbehandling från hälso- och sjukvårdspersonal. Avsikten är nu att med hjälp av Photovoice, som innebär att ta foton inom ett valt område, vilka sedan används som utgångspunkt för intervju, identifiera vad som upplevs som hälsofrämjande för målgruppen.

Syfte

Att med hjälp av Photovoice beskriva hur personer med stressrelaterad ohälsa upplever välbefinnande i vardagen, för att kunna identifiera hälsofrämjande områden.

Metod

Projektet har en kvalitativ ansatsmed Photovoice som metod. Psykosocial resurs/arbetsterapeut/rehabkoordinator rekryterar sammanlagt 15 deltagare med stressrelaterad ohälsa i åldern 25 – 65 år. Medverkan innebär att deltagaren träffar forskare/intervjuare vid sammanlagt två tillfällen; först i samband med introduktion av metoden Photovoice då informerat samtycke inhämtas. Vid detta tillfälle ombeds deltagaren ta ett till tre foton på det som upplevs ge ”välbefinnande i vardagen”. Därefter sker ytterligare ett tillfälle då intervju genomförs. Vid detta tillfälle används de foton som deltagaren tagit som utgångspunkt för intervjun/samtalet.

Betydelse

Det är viktigt att undersöka vad som kan vara hälsofrämjande i vardagen och som individen kan använda på egen hand för att kunna återhämta sig. Genom att använda och pröva Photovoice med intervju för att identifiera hälsofrämjande områden, kan vi få kunskap om projektets resultat kan ligga till grund för en större studie, och exempelvis visa på möjligheten att utforma en intervention.

Forskningsledare: Birgitta Gunnarsson, docent, arbetsterapeut, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Ulrica Hörberg, docent, sjuksköterska, Inst. för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet; Petra Wagman, docent, arbetsterapeut, Avd. för rehabilitering, Jönköping University.

Medverkande enheter Region Kronoberg: Primärvårds- och rehabcentrum (VC Lessebo och VC Strandbjörket). 

Samverkan: Region Kronoberg, Region Jönköpings län, Göteborgs universitet, Inst. för hälso- och vårdvetenskap Linnéuniversitetet, Avd. för rehabilitering Jönköping University.

Tidsplan: Projektet startar hösten 2017 och publicering planeras 2020.

Finansiering: Projektet finansieras via medel från Region Kronoberg (FoU-medel, 100 000 kr) samt Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS-medel, 75 000 kr).

 

Senast uppdaterad: 7 maj 2020