Diagnostiska aspekter av akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom

En sammanfattning av Thomas Åkesson Lindows doktorandarbete.

Bakgrund

Syrebrist i hjärtat (ischemisk hjärtsjukdom) är en av de ledande dödsorsakerna i världen. Syrebrist i hjärtmuskeln (myokardischemi) orsakas av en otillräcklig blodtillförsel i förhållande till behovet. Vid akut myokardischemi är det av stor betydelse för den kliniska handläggningen att kunna avgöra om en akut kranskärlsocklusion (”igentäppt kärl”) föreligger för att kunna återställa blodflödet via t.ex. ”ballongsprängning” (PCI). Sensitiviteten för detektion av akut kranskärlsocklusion är dock låg vid tillämpning av konventionella EKG-kriterier. Ett automatiskt och grafiskt beslutsstöd kan vara en hjälp vid bedömningen av EKG. Ischemi kan också uppträda i samband med belastning av hjärt-muskeln då behovet av blodtillförsel till hjärtmuskeln ökar, s.k. belastningsutlöst myokardischemi. Förekomst och grad av belastningsutlöst myokardischemi har visat sig vara viktig för patientens prognos och kan användas för att styra val av behandling i det enskilda fallet. Det finns idag flera olika metoder för att undersöka förekomst av belastningutlöst myokardischemi. Den diagnostiska betydelsen av fynd med dessa olika metoder är inte helt klarlagd. 

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen är att förbättra diagnostiken av såväl akut, som kronisk ischemisk hjärtsjukdom.

Metod

Delarbete I och II behandlar en vektorbaserad, automatisk EKG–metod (”Olsonmetoden/ EDS-MI) för lokalisation och detektion av myokardischemi. Baserat på en teoretisk modell av ischemi i delar av vänster kammare och befintlig information i EKG (ST–J–punktsamplituder) kan ischemin lokaliseras till en av fyra väggar i vänster kammare. I delarbete I appliceras modellen på 360 patienter utan akut ischemi för att fastställa normalvärden för metoden, vilket kan skapa förutsättningar för an-vändningen av metoden för att upptäcka hjärtinfarkt. Vid handläggningen är det också viktigt med hög specificitet. I delarbete II studeras huruvida EDS-MI kan skilja mellan ischemiska och icke-ischemiska EKG-förändringar. Delarbete III och IV kommer att belysa behandlingsbeslut av diagnostiska undersökningsmetoder vid kronisk ischemisk hjärtsjukdom samt prognostik av dessa.

Betydelse

Stora framsteg har gjorts i behandling av såväl akut som kronisk ischemisk hjärtsjukdom under de senaste decennierna. För att kunna ge individualiserad behandling är adekvat diagnostik i såväl det akuta som det kroniska skedet av sjukdomen av yttersta vikt.

Doktorand: Thomas Åkesson Lindow, specialist läkare klinisk fysiologi, Centrallasarettet; Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. klinisk fysiologi, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Henrik Engblom, docent, Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. klinisk fysiologi, Lunds universitet.

Biträdande handledare: Marcus Carlsson, docent, Olle Pahlm, professor emeritus båda vid Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. klinisk fysiologi, Lunds universitet.

Samverkan: Region Skåne, Lunds universitet.

Tidsplan: Planerad halvtidskontroll juni 2019. Disputation 20 mars 2020.

Finansiering:  Doktorandtjänst 20 procent, Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 28 januari 2020