Fimpar du – fimpar jag

En intervjustudie med rökande ungdomar 16-29 år för sedan att kunna utveckla modell för tobaksavvänjning.

Bakgrund

Det är betydligt vanligare att vuxna vill sluta röka/snusa än att ungdomar uttrycker denna vilja. En svensk undersökning visade att mellan 70 och 80 procent av de rökande ungdomarna ville sluta röka varav hälften angav att det var i framtiden som de tänkte sluta.  Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska rökande ungdomar under 18 år erbjudas kvalificerat rådgivande samtal med anpassning till ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet ska inkludera motiverande strategier, vara teoribaserat och strukturerat samt utföras av personal med utbildning för den metod som används. Dagens rökavvänjningsmetoder är utprovade för vuxna och används främst i grupper, eller individuellt.  Det saknas evidensbaserade metoder för ungdomar och därför används mestadels samma metoder till ungdomar som till vuxna. De få studier som finns visar mycket låg effekt vilket tyder på att det är ett svårt område som behöver utvecklas vidare. Enligt Cochrane Review från 2013 saknas evidens för att rekommendera någon modell och man efterlyser väl utformade interventionsstudier för unga tobaksbrukare.

Syfte

Att genom samtal med unga rökare söka kunskap om vilket stöd unga behöver för att sluta röka för att kunna utveckla en modell för tobaksavvänjning för unga. Samt att genom samtal med personal som arbetar med ungdomar söka kunskap om vilken erfarenhet de har av att ge stöd till unga rökare som vill sluta röka.

Metod

Kvalitativa intervjustudier. Fokusgrupper där ungdomar och unga vuxna 16-29 år intervjuas i 4 till 5 grupper, med 5-8 personer i varje grupp. Respondenterna är ungdomar som någon gång funderat på att sluta röka eller är före detta dagligrökare. För att utvidga kunskapsområdet kommer individuella intervjuer att genomföras med personal som arbetar på ungdomsmottagningar, skolhälsovård och studenthälsan. 

Betydelse

Bidra till att utveckla en modell specifikt för att erbjuda tobaksavvänjning till de ungdomar som vill ha hjälp och stöd.  Genom att minska tobaksanvändandet minskas på sikt insjuknande i cancer och hjärt-/kärlsjukdomar.  Att berörd personal som möter unga ska fråga om tobaksbruk och kunna erbjuda en modell för tobaksavvänjning.  

Forskningsledare: Ingrid Edvardsson Aurin, dr med.vet., leg. sjuksköterska, Folkhälsa och social utveckling, Region Kronoberg.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Lena Lendahls, med.dr, barnmorska, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Samverkan: 

Tidsplan: Start 2017 och beräknas avsluta under 2020.

Finansiering: Medel från Folkhälsomyndigheten samt från FoU-medel, Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 6 december 2018