Implementering av en strukturerad arbetsmodell för fysisk aktivitet på recept i hälso- och sjukvårdens rutinverksamhet

Sammanfattning av Pia Andersens doktorandarbete.

Bakgrund

Förskrivning av fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården har vetenskapligt stöd och förekommer såväl inom svenska landsting/regioner som internationellt. Inom svenska landsting/regioner förekommer varierande arbetsmodeller även om alla har sin utgångspunkt i den svenska arbetsmetoden FaR – Fysisk aktivitet på recept. Kunskapen om hur vi på bästa sätt kan arbeta i klinisk praxis för att stödja förskrivare och patienter behöver utvecklas. Denna forskningsstudie utgår från implementering av en FaR-modell i Landstinget Kronoberg. Det är en modell som utöver det svenska FaR-konceptets grundläggande delar har ett tillägg av en receptmottagarfunktion. Denna funktion tillkom för att stödja förskrivarna i förskrivningsprocessen och patienterna i deras förändringsprocess till ett mer fysiskt aktivt liv. Receptmottagarna är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställda inom Landstinget Kronoberg.

Syfte

Forskningsstudiens övergripande syfte är att beskriva och analysera implementering av en strukturerad arbetsmodell för FaR med receptmottagare anställd inom hälso- och sjukvården.

Delsyften är att

  • beskriva och analysera FaR förskrivning avseende profession, klinik/enhet och patientkategori underoch efter implementering
  • öka förståelsen för vad som underlättar respektive försvårar förskrivning av FaR genom att ta del avförskrivares erfarenheter
  • öka förståelsen för vad som underlättar respektive försvårar patienters följsamhet till FaR genom attta del av patienters erfarenheter
  • beskriva och analysera utfall 12 månader efter förskrivning av FaR avseende patienters fysiskaaktivitetsnivå, självskattade hälsa och vårdkonsumtion, samt analysera skillnader mellan gruppen som besökt respektive inte besökt receptmottagare.

Metod

Forskningsstudien är en observationsstudie av FaR i klinisk praxis. I studien ingår en longitudi-nell registerstudie, två kvalitativa studier och en prospektiv kohorstudie med 12 månaders uppföljning av patienter som förskrivits FaR. Datainsamling sker genom enkäter, patientjournalen och intervjuer.

Betydelse

Avhandlingsarbetet avser öka förståelsen för implementering av FaR i rutinmässigt hälso- och sjukvård och bidra med kunskap om receptmottagarens eventuella betydelse.

Doktorand: Pia Andersen, folkhälsostrateg, doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Det här är en e-postadress

Handledare: Huvudhandledare; Margareta Kristensson, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Biträdande handledare: Sara Holmberg, med dr., FoU Kronoberg och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet, Lena Lendahls med. dr, FoU Kronoberg och Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap Linnéuniversitetet, Per Nilsen, bitr. professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet

Medverkande enheter Region Kronoberg: Samtliga landstingsdrivna och privata hälso- och sjukvårdsenheter som medgivit deltagande i studien.

Samverkan: Region Kronoberg och Linköpings universitet.

Tidsplan: 2012-2021

Finansiering: Doktorandtjänst 50 procent finansierad av Region Kronoberg. Anslag FoU-medel från Region Kronoberg och FORSS.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020