Knäkontrakturer hos barn med cerebral pares

Sammanfattning av Erika Cloodts doktorandarbete

Bakgrund

Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till motorisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar och varje år diagnosticeras ca 200 barn i Sverige. CP är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av symptom där det vanligaste är ökad spänning i kroppens muskler (spasticitet). Barn med CP föds vanligtvis utan felställningar men har en stor risk att utveckla kontrakturer (rörelseinskränkningar) och felställningar över tid, framför allt i rygg, höfter, knä- och fotleder. Knäkontrakturer förekommer hos närmare 8 av 10 vuxna med CP och de är associerade med smärta och nedsatt gångförmåga. Kontrakturer i nedre extremiteten påverkar möjligheten att ligga rakt, stå och gå samt ökar risken för smärta, överbelastning och ger en ökad energiförbrukning. Trots detta finns det få studier som undersökt vilka faktorer som har ett samband med uppkomsten och utvecklingen av en kontraktur.  

Syfte

Att identifiera vilka barn med CP som löper störst risk att utveckla knäkontraktur, vilken kontraktur i nedre extremiteten som uppstår först, hur detta påverkar kontrakturutvecklingen i intilliggande leder och om vi genom att hålla knäleden sträckt kan påverka utvecklingen.

Metod

Projektet består av 4 delstudier. De tre första studierna är registerstudier där första studien är en tvärsnittsstudie om faktorer bakom uppkomsten av knäkontraktur, andra studien en longitudinell studie om vilken kontraktur som uppstår först och tredje studien en longitudinell studie om vilka riskfaktorer som påverkar uppkomsten av en kontraktur. Fjärde studien är en klinisk studie i samband med LTH som undersöker hur länge knäleden behöver vara sträckt för att förebygga kontraktur. Data inhämtas från Sveriges nationella uppföljningsprogram och kvalitetsregister för personer med CP; CPUP, samt kliniska observationsstudier av muskellängd.

Betydelse

Resultaten förväntas bidra till utvecklingen av förebyggande insatser, underlättar val av behandlingsmetod och tidpunkt för behandling av kontrakturer i nedre extremitet. Barn med CP är en grupp vars behandlingsinsatser är komplexa och innefattar kontakt med många olika professioner i sjukvården. Behovet av uppföljningar och medicinska insatser varar ofta livet ut. Målsättningen är att bidra till utformande av behandlingsstrategier som minimerar lidande och ökar funktion och livskvalitet.

Doktorand: Erika Cloodt fysioterapeut, Barn- och ungdomshabiliteringen Kronoberg, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universsitet.

Huvudhandledare: Elisabet Rodby-Bousquet, docent, sjukgymnast, Centrum för Klinisk Forskning Västerås, Uppsala universitet.

Biträdande handledare: Anna Lindgren, lektor matematisk statistik, Matematikcentrum Lunds universitet, Henrik Lauge-Pedersen, docent, barnortoped, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Medverkande enheter Region Kronoberg: Barn- och ungdomshabilitering.

Samverkan: Lunds tekniska högskola.

Tidsplan: 2018- 2023.

Finansiering: Projektmedel från Region Kronoberg samt deltids- doktorandtjänst via Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 15 februari 2021