Luftvägsinfektioner i primärvården – sjuksköterskans roll i telefonrådgivningen

Intervjuer med sjuksköterskor från åtta vårdcentraler.

Bakgrund

När en patient ringer till vårdcentralen för en luftvägsinfektion har sjuksköterskan en viktig uppgift att avgöra om patienten kan klara sig med egenvårdsråd, eller om en läkarbedömning för luftvägsinfektionen behövs. Svensk primärvård bygger bl.a. på telefonrådgivning där sjuksköterskorna är första instans då en patient behöver råd eller tid för läkarbesök. Som ett led för att nå en adekvat handläggning av luftvägsinfektioner finns nationella riktlinjer som vägledning vid diagnostik och behandling. Tillgången på riktlinjer om diagnostik och behandling ses som en förutsättning för bästa tillgängliga vård och som en förutsättning för att minska variationen i praxis i modern hälso- och sjukvård. Sjuksköterskornas arbete med triagering (personalen gör bedömningar av uppringarnas tillstånd och fattar beslut om hur de ska hanteras), till egenvårdsråd eller läkarbesök är därför en faktor som har betydelse vid handläggningen av infektioner i primärvården.

Syfte

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan uppfattar arbetet i telefonrådgivningen vid handläggning av patienter med luftvägsinfektioner i primärvården.

Metod

Studiepopulationen utgörs av sjuksköterskor och distriktssköterskor från ett strategiskt urval av åtta vårdcentraler i södra och mellersta Sverige. Dessa personer intervjuades som en del i ett större projekt där vårdcentralerna deltog. Alla sjuksköterskor på de aktuella vårdcentralerna vars huvudsakliga sysselsättning var att ge råd i telefonen och ge läkartider tillfrågades om intervju. Slump-mässigt har tolv intervjuer utvalts för analys. Intervjuerna innehöll bl.a. frågor kring triagering, samverkan med läkarna, tidsbokning och medicinska och praktiska problem samt förhållningssätt i samband med dessa moment. Analysarbete kommer att ske med kvalitativ metod. Datamaterialet kommer att bearbetas och analyseras med hjälp av innehållsanalys. Då identifieras olika uppfattningar som förs samman med
meningsbärande enheter, koder och teman för att besvara frågeställningen.

Betydelse

Luftvägsinfektioner är en vanlig anledning till kontakt med primärvården i Kronoberg och i Sverige. Många timmar läggs varje dag på telefonrådgivning. En adekvat bedömning av patientens luftvägsinfektion är av största vikt inte bara för patienten utan även för att vi ska använda våra resurser på bästa sätt. Genom att studera hur sjuksköterskan uppfattar sitt arbete i telefonrådgivningen kan vi bättre förstå vilket stöd sjuksköterskan behöver och hur samarbetet med läkarna kan optimeras. Med den nya kunskapen kan vi förbättra arbetet i telefonrådgivningen för sjuksköterskorna och därmed rådgivningen för patienterna.

Forskningsledare: Ingrid Edvardsso Aurin, distriktssköterska, dr med. vet. FoU Kronoberg,Folkhälsa och social utveckling, Region Kronoberg.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Malin André, Specialist i allmänmedicin, docent, primärvårdens ledningskontor, Uppsala län, Enheten för allmänmedicin och
preventiv medicin samt Inst. för vårdvetenskap och folkhälsa, Uppsala, Inst.
för medicin och hälsa, Linköpings universitet. Maria Cederblad, leg. sjuk-sköterska, verksamhetschef, dr. med. vet., Enheten för allmänmedicin och preventiv medicin, Inst. för vårdvetenskap och folkhälsa, Uppsala universitet. Katarina Hedin, Specialist i allmänmedicin, docent, Region Jönköpings län och Inst. för kliniska vetenskaper i Malmö, Allmän medicin, Lunds universitet.

Samverkan: Landstinget Uppsala län, Lunds universitet, Uppsala
universitet, Linköpings universitet.

Tidsplan: Påbörjades januari 2016-2020.

Finansiering: FoU-medel, Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 28 januari 2020