Ont i halsen hos barn mellan 0-14 år

Huvudsyftet är att beskriva förekomst av bakterier och virus i jämförelse med en frisk kontrollgrupp i samma ålder och under samma period.

Bakgrund

Halsont är en av de vanligaste besöksorsakerna i primärvården och diagnosen faryngotonsillit är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikabehandling i Sverige. I majoriteten av studier av faryngotonsilliter analyseras förekomsten av framför allt streptokocker, utan att man letar efter andra bakterier, atypiska bakterier eller olika virus. Luftvägsvirus dominerar dock som orsak till faryngotonsillit, i synnerhet hos yngre barn. Bland bakteriella orsaker till faryngotonsillit dominerar streptokocker grupp A (GAS), streptokocker grupp C (GCS) och streptokocker grupp G (GGS). På senare tid har Fusobacterium necrophorum uppmärksammats som en betydande patogen vid faryngotonsillit. Bärarfrekvensen av F. necrophorum liksom andra möjliga etiologiska agens till faryngotonsillit hos barn är dåligt studerade. De flesta studier på barn, har varit inriktade på vissa bakterier, vanligen GAS, GCS och GGS eller på en virustyp eller på ett fåtal möjliga virus. Det saknas studier på barn yngre än 14 år, särskilt på barn yngre än 3 år, som med en bred etiologisk diagnostik ger en samlad bild av vilka möjliga agens som förekommer enskilt eller tillsammans vid ont i halsen. Det saknas även studier som relaterar rapporterade symtom och fynd till mikrobiologiska agens.

Syfte

Studiens huvudsyfte är att beskriva förekomst av bakterier och virus hos barn mellan 0 och 14 år med ont i halsen i jämförelse med en frisk kontrollgrupp i samma ålder under samma period. Delsyften: under tio dygn följa symtomutveckling i relation till etiologi och behandling; att analysera antalet uppfyllda kriterier enligt Centor/McIsaac i relation till mikrobiologiskt fynd; slutligen att efter tre månader följa upp patienter och kontroller som sökt sjukvården för ont i halsen och relatera detta till mikrobiologiskt fynd och tidigare given behandling.

Metod

Prospektiv fall-/kontrollstudie med patienter med ont i halsen. Symtom och fynd noteras. Telefonuppföljning görs efter tio dagar. Efter tre månader görs en granskning av journalen för att se om barnet uppsökt sjukvård igen för liknande besvär. Personer i motsvarande åldrar som kommer till vårdcentralen tillfrågas att vara med som kontroller. På alla patienter och kontroller tas svalgprov för diagnostik av virus och bakterier.

Betydelse

Studien bidrar med kunskap om symtom, symtomutveckling och mikrobiologisk etiologi vid ont i halsen hos barn yngre än 15 år samt om bärarskap av bakterier och virus hos friska i samma åldersgrupp. Detta kan få stor betydelse för hur barn med halsinfektioner skall handläggas och diagnostiseras i framtiden. En ökad kunskap inom detta området kan göra att vi får en bättre förståelse för när antibiotika behövs. En felaktig användning av antibiotika är ett problem inte bara för den enskilda individen utan även i ett nationellt och globalt perspektiv.

Forskar ST-läkare: Jon Pallon, ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Strandbjörket, Region Kronoberg.
Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Katarina Hedin, docent, specialist i allmänmedicin, Region Jönköpngs län och Inst. för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM), Avd. för allmänmedicin, 

Biträdande handledare: Sigvard Mölstad, professor, specialist i allmänmedicin, IKVM, Avd. för allmänmedicin, Lunds universitet.

Forskargrupp: Patrik Danielsson, ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Lindsdal, Landstinget i Kalmar län; Jonas Svedin, ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Anderslöv, Region Skåne; Thomas Neumark, PhD, distriktsläkare, Vårdcentralen i Lindsdal, Landstinget i Kalmar län.

Medverkande enheter Region Kronoberg: Vårdcentralen Strandbjörket.

Samverkan: Vårdcentralen Lindsdal, Landstinget i Kalmar län; Vårdcentralen i Anderslöv, Region Skåne, Lunds universitet; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd. för klinisk bakteriologi.

Tidsplan: 2011-2020.

Finansiering: FoU-medel från Region Kronoberg, Forskningsmedel från Folkhälsomyndigheten, FORSS-anslag.

Senast uppdaterad: 30 januari 2020