Optimerad fysisk vårdmiljö – Care Optimization of Physical Environment

En sammanfattning av Jeanette Lindahls doktorandprojekt.

Bakgrund

Vårdmiljön påverkar människor både positivt och negativt. Vårdmiljö som uppfattas positivt kan ge kortare vårdtider, minskad läkemedelsanvändning, minskad smärta m.m. Denna kunskap är dock relativt outnyttjad och det saknas relevant patientnära klinisk forskning på området. Projektet studerar hur patienter, närstående och personal på Centrallasarettet Växjö (CLV) akutmottagning uppfattat vårdmiljön före och efter en evidensbaserad ny- och ombyggnation i samarbete med arbetsgrupp på akutmottagning och arkitekt, med fokus på ljus, färg och vårdklimat.

Syfte

Att utvärdera hur patienter, närstående och personal uppfattar färg, ljus och vårdklimat på Centrallasarettets akutmottagning före och efter en evidensbaserad ny- och ombyggnad.

Metod

Enkät med före och efter design med 100 respondenter vardera av patienter, närstående och personal, dvs. totalt 300 före och 300 efter ombyggnad. Interventionen utvärderas genom 3 mätinstrument:

  1. Ljus och färg (egenutvecklad skala)
  2. Vårdklimat (Person-Centred – Climate-Questionnaire – PCQ)
  3. Hälsorelaterad livskvalitet (Short Form Health Survey 12-items -SF-12).

Betydelse

Det finns få jämförande studier av hur fysisk vårdmiljö i allmänhet och färg, ljussättning samt vårdklimat i synnerhet uppfattas av patienter, närstående och personal. Resultat från studien kan ge en ökad förståelse för patienters, närståendes och vårdpersonalens uppfattning av vårdmiljön och hur god vårdmiljö kan skapas som gynnar hälsa och välbefinnande för såväl patienter, närstående som vårdpersonal. Genom COPE genereras kunskap om hur en genomgripande förändring av den fysiska miljön med tanke på färg, ljus och vårdklimat uppfattas av användarna på en somatisk akutmottagning. COPE kan få hälsoekonomisk betydelse om ökad patientsäkerhet genom rationellare, tydligare och mer personcentrerad vårdmiljö kan uppvisas.
Resultaten kan användas vid framtida byggprojekt i sjukvården och kunskap från studien kan ge nya möjligheter till tvärvetenskaplig samverkan mellan olika discipliner.

Doktorand: Jeanette Lindahl, leg. barnsjuksköterska, uroterapeut, Barn- och kvinnocentrum, Region Kronoberg och doktorand i vårdveteskap, Inst. för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Hans Thulesius, docent, allmänläkare, Vårdcentralen Strandbjörket, FoU Kronoberg, Region Kronoberg och Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för allmänmedicin, Lunds universitet.

Biträdande handledare: Carina Elmqvist, fil.dr, universitetslektor,
Programansvarig specialistutbildningar inom akut vård, vetenskaplig ledare,
Kunskapscentrum Akut Vård, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap,
Linnéuniversitetet; David Edvardsson, professor, School of Nursing and
Midwifery, La Trobe University, Australia och docent, Institutionen för
omvårdnad, Umeå universitet.

Tidsplan: Projektet bedöms kunna slutrapporteras 2021.

Finansiering: Doktorandtjänst 60 procent finansierad av Region
Kronoberg (Barn- och kvinno-centrum).

Senast uppdaterad: 28 januari 2020