Patientcentrering och The Patient Enablement Instrument: Vad mäter vi egentligen?

Enkät och kvalitativ intervjustudie av patienter med kroniska sjukdomar.

Bakgrund

För att kunna mäta och utvärdera kvaliteten i läkar-patientkonsultationen har mätinstrumentet "Patient Enablement Instrument" (PEI) utvecklats. Begreppet "enablement" definieras som patientens förståelse av och förmåga att hantera sin sjukdom och situation och PEI förmodas således mäta hur en patient förmår hantera sitt liv och sin sjukdom efter en konsultation. Faktorer som är associerade med högre PEI-värden är kontinuitet i relationen, längre konsultationstid, upplevd empati hos doktorn, doktorns kjommunikationsförmåga och om patienten tillhör en minoritetsgrupp. I Sverige har man föreslagit att PEI kan användas som ett forskningsinstrument men inte som ett kvalitetsutfall i den kliniska vardagen men man har väckt frågor kring instrumentets validitet.

Syfte

Den aktuella studien är en kvalitativ intervjustudie som syftar till att a). utvärdera hur patienter uppfattar och förstår frågorna i PEI och därmed problematisera instrumentet b). utforska bärande enheter inom begreppet enablement och patient-läkarrelationen.

Metod

Projektet genomförs i form av en enkätstudie och kvalitativ intervjustudie. Patienter med kroniska sjukdomar som kommer till läkare på planerat besök inkluderas efter informerat samtycke. Dataanalys utgår från innehållsanalys och analytisk induktion.

Betydelse

Inom allmänmedicin finns det behov av validerade instrument som kan bidra till att utveckla kärnverksamheten. Vidareutveckling av instrumentet PEI kan potentiellt bidra till den utvecklingen.

Forskningsledare: Mattias Rööst, med.dr, specialist i allmänmedicin, Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK) och FoU Kronoberg, Region Kronoberg samt Inst. för kliniska vetenskaper i Malmö, Avd. för allmänmedicin, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Tova Rylander, forskar-ST i allmänmedicin, AMK, Region Kronoberg; Peter Hultgren, sociolog, fil.dr, Linnéuniversitetet, Kalmar.

Samverkan: Allmänmedicinskt kunskapscentrum, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Tidsplan: 2019.

Finansiering: Forskar-ST-tjänst AMK och FoU-medel från Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 5 september 2019