Redaktionsrådet

Det ligger ett stort värde i att arbeten som görs presenteras på ett lättillgängligt sätt. FoU Kronoberg publicerar därför, efter bedömning av redaktionsrådet, rapporter, skrifter och övriga dokument. Det finns skrivråd som bygger på en granskningsmall som redaktionsrådet använder vid bedömning av inlämnade arbeten.

 • En rapport är ett dokument där det ställs vetenskapliga krav på studiedesign, metod, presentation och tolkning/värdering av resultat.
 • En skrift är enklare form av redovisning där det ställs mindre krav på vetenskaplig stringens men med tillfredsställande logik och struktur i presentationen.
 • Övriga dokument (kvalitetsöversikt, kvalitetsarbete, utvärdering).

Författarna ansvarar för innehållet i rapporten/skriften. Publikation behöver inte betyda att FoU Kronoberg och redaktionsrådet delar värderingen av det som gjorts eller framförs i rapporten/skriften. Målet med rapporterna och skrifterna är att de ska läsas och användas som kunskapskällor.

Bedömningsprocessen – material som skickas till rådet måste vara inne minst två veckor innan nästa bedömningsmöte, men större arbeten helst tre veckor innan. 

 • Efter mötet skickas materialet tillbaka till författaren med information om rådets beslut med eventuella förändrings-/förbättringsförslag för att arbetet ska kunna publiceras som rapport eller skrift.
 • Författaren skickar tillbaka materialet till rådet efter att ha reviderat arbetet.
 • Rådet beslutar om arbetet nu kan publiceras eller behöver ytterligare bearbetning.
 • Handläggningstiden från att arbetet skickas in till redaktionsrådet till publicering beror på arbetets kvalitet vid inskick och hur mycket ytterligare bearbetning det behöver. Beräkna handläggningstid till minst en månad. 
 • Karin Pernebo, ordförande
 • Carina Elmqvist
 • Hans Thulesius
 • Sasan Naraghi
 • Dorthe Geisler, sekreterare

Vid frågor kan du skicka e-post till:

dorthe.geisler@kronoberg.se

Våren 2023

 • 2023-02-20
 • 2023-03-15
 • 2023-04-18
 • 2023-05-31

Senast uppdaterad: 21 december 2022