Självförvållad sjuklighet – bör egenansvar beaktas vid prioriteringssituationer i vården och vilka krav kan sjukvården ställa på patienters egenansvar i samband med sjukvårdsinsatser

En sammanfattning av Joar Björks doktorandarbete.

Bakgrund

I takt med att vården blir dyrare ökar behovet av goda mekanismer för prioritering inom sjukvården. Syftet med prioriteringar är att säkerställa att den vård som ges inom offentlig verksamhet/med offentlig finansiering verkligen är den bästa och mest relevanta vård som kan ges. Det är svårt att genomföra prioriteringar. Metodproblem förekommer, och även det etiska underlaget för prioriteringar är oklart. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) fastslår i den s.k. prioriteringsplattformen att prioriteringar ska ske i enlighet med människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer är svårtolkade i klinisk praxis. En otydlighet är hur sjukvården ska förhålla sig till självförvållad sjuklighet. Bör patienter som själva orsakat sin sjuklighet stå tillbaka för patienter som inte gjort det? Sådan policy finns i vissa länder och en debatt pågår kring att införa något motsvarande i Sverige också.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att analysera "ansvarsprincipen" (tanken att patienter som själva orsakat sin sjuklighet ska prioriteras lägre än de som blivit sjuka utan egen förskyllan) både empiriskt och etiskt.

Metod

Inom projektet genomförs två enkätstudier som går ut till läkare och befolkning. Studierna avser respondenternas inställning till ansvarsproblematik i olika kliniska situationer. En artikel med filosofisk ansats kommer att skrivas som utforskar ansvarsprincipen utifrån etiska och fördelningspolitiska aspekter.

Betydelse

Målet med denna forskning är att arbetet ska kunna ligga till grund för framtida försök till horisontella prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Doktorand: Joar Björk, ST-läkare internmedicin, doktorand vid Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Det här är en e-postadress

Huvudhandledare: Niklas Juth, docent, Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Biträdande handledare: Niels Lynöe, professor, Inst. för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Samverkan: Stockholm Centre for Healthcare Ethics, ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tidsplan: 2015-2021.

Finansiering: Doktorandtjänst 50 procent finansierad av Region Kronoberg; Riksbankens Jubileumsfond.

Senast uppdaterad: 17 september 2020