Utvärdering av patientnära analysmetod för kontroll av blodprodukter

Värdering av analysmetod för senare att användas för kvalitetskontroll av blodprodukter.

Bakgrund

Vid transfusion av blodprodukter måste man säkerställa att produkten inte innehåller för stor andel icke önskvärda blodkroppar eftersom dessa kan förorsaka akuta och framtida komplikationer hos mottagaren. Kvalitetskontroll av blodprodukter är obligatorisk enligt förordning. Nuvarande metoder för kvalitetskontroll av blodprodukter är generellt sett tekniskt komplicerade, tidskrävande och dyra. 

Syfte

Vi avser att värdera om en patientnära analysmetod, som är enklare, billigare och snabbare, går att använda för kvalitetskontroll av blodprodukter. 

Metod

Från blodprodukter producerade vid Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kronoberg, kommer prover att framställas med varierande antal blodkroppar kring de i SOSFS 2009:28 beskrivna gränsvärdena. Proverna kommer sedan att analyseras med referensmetod samt med patientnära analysmetod. Vi kommer att utföra utvärderingen enligt de internationella standarderna CLSI EP12-A2, CLSI GP-16 samt CLSI EP-17.

Betydelse

Vid ett positivt resultat skulle detta få stora positiva konsekvenser för transfusionsmedicinska laboratorier då dagens komplicerade och arbetskrävande metod kan ersättas med en billigare och enklare metod.

Forskningsledare: Kim Ekblom, med.dr, specialist i Klinisk kemi och Transfusionsmedicin, Region Kronoberg och Institutionen för Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi, Umeå universitet.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Annika Petersson, dr med.vet., mikrobiolog, Verksamhetschef Klinisk kemi och Transfusionsmedicin, Region Kronoberg.

Samverkan: Umeå universitet, Kim Ekblom.

Tidsplan: Det laborativa arbetet påbörjades i juli 2018 och slutredovisning av projektet planeras 2021.

Finansiering:  FoU-medel Region Kronoberg.

 

Senast uppdaterad: 6 december 2018