Utvärdering av stödinsatser i grupp till barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation – uppföljning

Projektet fokuserar på barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation. Intervjuer samt mätning av psykisk ohälsa hos barn och föräldrar.

Bakgrund

Det finns bred enighet om att våld i familjen är en allvarlig riskfaktor för psykisk och fysisk ohälsa hos barn. Studier visar ökad risk för symtom i form av psykisk ohälsa, beteendestörningar, svårigheter med affektreglering och socialt samspel samt en ökad risk för desorganiserad anknytning. En utvärdering av befintliga verksamheter i Sverige visar att de insatser som görs i dagsläget för dessa barn har positiva men otillräckliga resultat; insatserna som erbjuds behöver utvecklas och det är angeläget med mer kunskap om vilka metoder som visar sig verksamma. Studien ingår i ett forskningsprojekt med såväl kvantitativa som kvalitativa delstudier med ett övergripande syfte att öka kunskapen om insatser till barn som exponerats för att en förälder utsatts för våld. Tidigare publicerade delstudier har belyst utfall av gruppinsatser vad gäller barns och föräldrars psykiska hälsa och traumasymtom, barns erfarenheter av att delta i insatserna samt barns upplevelse av relationen till sin våldsutsatta förälder.

Syfte

Föreliggande delstudie syftar till att öka kunskapen om långsiktiga effekter av gruppbehandling för barn som bevittnat våld mot en förälder. Forskningsfrågorna inkluderar eventuella effekter på barnens psykiska hälsa, på de våldsutsatta föräldrarnas psykiska hälsa samt eventuella skillnader mellan de två behandlingsmetoderna.

Metod

En kvantitativ longitudinell studie. Barn och föräldrar som deltagit i två olika gruppinterventioner (en psykopedagogisk och en psykoterapeutisk) riktade till barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation följs. Strukturerad bakgrundsintervju samt mätning av psykisk ohälsa hos barn och föräldrar med hjälp av standardiserade skattningsskalor före och efter behandling samt vid uppföljning 6 månader och 12 månader efter avslutad behandlingsinsats.  Projektet är pågående och 50 barn och deras föräldrar har inkluderats succesivt. Analys av 6-månaders och 12-månaders uppföljningarna är pågående.

Betydelse

Projektet bidrar till att öka kunskapen om barn som bevittnat våld i föräldrarnas nära relation och om interventioner efter familjevåld, och kan bidra till att utveckla och förbättra insatser för dessa barn. Målet är att öka den psykiska hälsan i målgruppen. Studien genomförs i naturalistisk miljö (klinisk) och resultaten antas därigenom ha direkt relevans för klinisk verksamhet.

Forskningsledare:  Kjerstin Almqvist, professor Karlstad universitet.
Forskargrupp: Karin Pernebo, leg. psykolog/leg. psykoterapeut/fil.dr, Psykiatricentrum, Region Kronoberg och Inst. för psykologi, Linnéuniversitetet; Mats Fridell, professor, Lunds universitet.

Det här är en e-postadress

Samverkan: Karlstad universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet.

Tidsplan: Projektet är pågående och beräknas avslutas 2020.

Finansiering:  FoU-medel, Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018