WorkUp – Tidigt strukturerat omhändertagande med arbetsplatsintervention för förbättrad arbetsförmåga vid nack- och/eller ryggsmärta

En prospektiv parvis kluster randomiserad kontrollerad studie inom primärvården med tre års uppföljning.

Bakgrund

Besvär från rörelseorganen är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i västvärlden. Viktigt är att identifiera riskfaktorer för nedsatt funktion och sjukskrivning men också det som kan förutsäga framtida arbetsförmåga. Evidensbaserad vård omfattar strukturerade vårdprogram för upptäckten av svåra medicinska tillstånd (röda flaggor) men även att fokusera psykosociala faktorer (gula flaggor). För att upprätthålla eller återfå arbetsförmåga krävs att individens olika kapaciteter relateras till arbetets krav, arbetsmiljö och arbetsorganisation, vilket täcks av "blå flaggor".

Hypotes

Tidiga, tidskoordinerade, skräddarsydda, evidensbaserade interventioner leder till snabbare tillfrisknande gällande hälsa, funktion och arbetsförmåga, jämfört med sedvanlig behandling. Det omfattar: 1. Identifiering av patientens riskfaktorer (röda, gula, blå flaggor) och motivationsfaktorer. 2. Baserat på screeningen erbjuds en strukturerad skräddarsydd intervention. Den består av a) evidensbaserad sjukgymnastik samt b) en strukturerad dialogmodell (arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA), för att stödja kommunikation och samarbete mellan hälso- och sjukvården, patienten och arbetsplatsen.

Syfte

Att jämföra den strukturerade tidskoordinerade skräddarsydda interventionen, som beskrivs ovan, med sedvanlig behandling, för patienter med akut/subakuta nack- och/eller ryggsmärta inom primärvården. Sekundärt syfte är att tre frågeformular fokuserande på patientens aktuella fysiska eller påverkningsbara psykosociala prognostiska faktorer, arbetssituation och arbetsmiljö respektive motivation för förändring blir ytterligare kvalitetsprövade.

Metod

En prospektiv parvis kluster randomiserad studie (500 patienter) i primärvården (PV) genomförs med tre års uppföljning. Självskattad aktivitetsnivå på arbetet och fritiden följs med SMS. Patienternas erfarenheter av WorkUp undersöks i kvalitativa intervjustudier. Patienterna kommer att följas upp i regionala och nationella register angående vårdkonsumtion, läkemedelsförbrukning och sjukskrivning, för att följa upp långtidseffekterna av insatserna jämfört med sedvanlig behandling. Vidare kommer "burden of disease", prediktorer och riskfaktorer för olika resultatmått och aspekter på jämlik vård och genusperspektiv att studeras. De hälsoekonomiska studierna kommer att fokusera på cost effectiveness analyser och cost/utility analyser.

Betydelse

Denna strukturerade rehabiliteringsmodell inom ordinarie PV kan främja en adekvat vård för patienter med akut/subakut rygg och/eller nacksmärta och också vägleda för att allokera begränsade vårdresurser. Om resultaten visar sig vara framgångsrika kommer ett strukturerat implementeringsprogram att följa. Vidare kommer patienternas erfarenheter och uppfattning om WorkUp interventionen att bli kända.

Forskningsledare: PI, docent Birgitta Grahn, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, ERC Syd, Region Skåne (RS) och Inst. för Kliniska vetenskaper (IKVL), Avd. för ortopedi, Lunds universitet (LU), Vice PI professor Ingemar Petersson, ERC Syd, RS och IKVL, Avd. för Ortopedi, LU.

Det här är en e-postadress

Forskargrupp: Karin Harms-Ringdahl, professor,  Inst. för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för sjukgymnastik, Karolinska Institutet (KI), Irene Jensen, professor, Inst. för miljömedicin, Interventions- och implementeringsforskning, KI, Ulf-Göran Gertham, professor,  Inst. för hälso- och sjukvårdsekonomi, LU, Gunvor Gard, professor, Inst. för Hälsa, Vård och Samhälle (HVS), Avd. för sjukgymnastik, LU, Ann Bremander, docent, IKVL, Avd. för ortopedi, LU, Marcelo Rivano Fischer, docent, Psykologiska Inst., LU, Hans Thulesius, IKVM, docent, MD, PhD, Avd. för allmänmedicin, LU, Sara Holmberg, MD, PhD, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet, Annchristin Johansson, MD, Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Avd. för sjukgymnastik, Mälardalens universitet, Kjerstin Stigmar, dr med.vet., HVS, Avd. för sjukgymnastik, LU,  Charlotte Post Sennehed,doktorand, IKVL, Avd. för Ortopedi, LU, Malin Forsbrand, doktorand, IKVL, Avd. för Ortopedi, Lunds universitet.

Medverkande enheter Landstinget Kronoberg: Primärvårds- och rehabcentrum, VC Alvesta, VC Lenhovda, VC Lessebo, VC Åseda, VC Älmhult. Projektledare för landstinget: Rehabchef Lena Nazzal Andersson

Samverkan: Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Skåne och Lunds universitet

Tidsplan: Inkludering, behandling och uppföljning av patienter år beräknas pågå 2013-15. Vetenskaplig bearbetning, analys och artiklar 2014 och därefter t.o.m. 2020-12-31.

Finansiering: WorkUp är även en satsning inom REHSAM, 3:e utlysningen (Försäkringskassan/ Vårdalstiftelsens forskningsprojekt REHabilitering i SAMverkan, Länk: REHSAM och har beviljats 5,5 miljoner kr. Medfinansiering medverkande sjukvårdshuvudmän 4,1 miljoner, varav Landstinget Kronoberg 500 000 kr.

WorkUp på Region Skåne, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 3 mars 2020