proACT course

proACT är en konceptutbildning avsedd att lära vårdpersonal att förutse, känna igen, förebygga och tidigt upptäcka en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik.

Kursen är avsedd att lära vårdpersonal att förutse, känna igen och förhindra kritisk sjukdom i ett tidigt skede, och därigenom förhindra onödiga hjärtstopp. All personal ska kunna påbörja den basala behandlingen vid svikt i vitala funktioner i väntan på hjälp kommer. Samt förbättra vårdkvaliteten för de patienter som kan komma att läggas in på en intensivvårdsavdelning.

Dessa mål uppnås genom att man fokuserar på de aspekter av akut sjukdom som oftast är ett orosmoment för läkare och sjuksköterskor som behandlar kritiskt sjuka patienter, och genom att betona område där insatserna kan förbättras.

Grundutbildningen är på 7,5 timmar.

Kursinnehåll i proACT

  • Symtom på sviktande vitala funktioner enligt ABCDE metoden
  • Basal behandling vid svikt i vitala funktioner
  • Kriterier för att larma MIG
  • Bedömningsinstrumentet NEWS2
  • Kommunikationsmodeller
  • Dokumentation
  • Gruppövning kring olika patientfall

Målgrupp

All vårdutbildad personal, d.v.s. undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och övrig vårdnära personal inom sluten- och öppenvård samt psykiatrin. Utbildningen kan ges till vårdpersonal i specialistutbildningar men riktar sig för övrigt inte till studenter på grundutbildningsnivå.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022