Resursperson demenssjukdomar

Resursperson demenssjukdomar utgår från AMK och arbetar tillsammans med medicinsk grupp äldre för kvalitetsutveckling av demenssjukvården i Kronoberg.

Resurspersonen arbetar för hela primärvården, oavsett driftsform och utgör även ett stöd för länets kommuner genom att:

 • Skapa nätverk/samverkan med demenssjuksköterskor inom region och kommun
 • Erbjuda stöd, handledning och utbildning till demensansvariga inom primärvården
 • Utarbeta och implementera nya rutiner för demensvården
 • Arbeta med allmän information och rådgivning till både vårdgivare, närstående och allmänhet
 • Informera om och verka för att lokala vårdprogram följs.

Anhörig/närståendeutbildning

I samtliga kommuner genomförs utbildning för anhöriga och närstående tillsammans med regionen. 

För att initiera deltagande i utbildningen kontakta vårdcentralens demensansvariga sjuksköterska eller kommunens demenssjuksköterska. Utbildningen genomförs i samverkan Region Kronoberg och respektive kommun.

Målgrupp:

Anhöriga/närstående till personer som nyligen diagnosticerats med någon form av demenssjukdom alternativt att utredning pågår och stark misstanke om att diagnos kommer att fastställas.

Utbildningen genomförs vid 2-3 tillfällen a´ 2 två timmar, oftast kvällstid.

Innehåll:                                                      

 • Information om demensutredning, demenssjukdom och dess behandling.
 • Information om bemötande som underlättar kommunikationen med den sjuke.
 • Information om vilken hjälp men kan ha rätt till och hur man går tillväga.

 

Patientutbildning

Genomförs i samverkan mellan Region Kronoberg och Växjö kommun. Deltagarna skall ges bättre förutsättningar till delaktighet och planering av sin egen vård och omsorg.

Målgrupp:

Patienter som fått diagnos i tidigt skede av sjukdomen. Får efter samråd med kommunal demenssjuksköterska personlig inbjudan.

Utbildningen genomförs vid 3 tillfällen a´ 2 timmar, på förmiddagen.

Innehåll:

 • Deltagarnas frågeställningar styr innehållet. Kan handla om utredningen, hur man fick sin diagnos, problem i vardagen, hur man upplever andra människors förståelse och bemötande, bilkörning, koder, främja livskvalite.
 • Delger varandra tips, råd och erfarenheter.

 

Patient- och anhörigutbildning

Genomförs i Tingsryds kommun.

Målgrupp:

Kontakt med kommunal demenssjuksköterska, får efter samråd inbjudan till deltagande.

Utbildningen genomförs 1 gång i månaden, sen eftermiddag och kallas ”cafeverksamhet”.

Innehåll:

 • Information om sjukdom. Hur påverkas vardagen både för den sjuke och dess anhörig/närstående?
 • Vad kan vi göra föra att leva ett bra liv med sjukdomen?

När du gör en demensutredning: använd "demensutredningsmall NSV" som finns i Cosmic. Mallen är anpassad efter nationella riktlinjer, lokalt vårdprogram och kvalitetsregistret SveDem.

Diagnoskodning

Diagnoskod vid demensutredning är R41.8 - "Andra och ospecificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning".

KommunTelefonnummer
Alvesta 0472-154 87
Lessebo 0478-125 00 (växel)
Ljungby 0372 – 78 90 00 (växel)
Markaryd 0433-72 332
Tingsryd 0477-443 37
Uppvidinge 0474-472 89
Växjö 0470-79 68 84
Älmhult 0476-555 80

Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett samlingsnamn för en grupp symtom som tyder på att hjärnans funktioner försämrats.  Idag klassas demens som en folksjukdom, men all glömska är inte demens!

Hälso- och sjukvårdens mål, enligt nationella riktlinjer och lokalt vårdprogram, är att alla med demenssymtom ska ha rätt till utredning, diagnos och behandling. Anhöriga ska ges möjlighet till utbildning om demenssjukdomar samt få råd och tips för att underlätta vardagen.

En grundläggande, basal demensutredning görs på vårdcentral. Hur utredningen kan göras och vad den bör innehålla finns beskrivet i nationella riktlinjer och lokala vårdprogram.

När hälso- och sjukvården satt diagnosen ”demens” är det viktigt att kommunens demenssjuksköterska kopplas in för att få information om vad kommunen kan erbjuda både personen med demenssjukdom och de anhöriga. Det kan handla om stöd till både den sjuke och de anhöriga, dagverksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, personcentrerad omvårdnad och så vidare.

Personen med demenssjukdom och dess anhöriga har rätt till information om diagnos, prognos och behandling.

Det finns idag tekniska hjälpmedel för personer med glömska som kan underlätta vardagen. Ta kontakt med Region Kronobergs hjälpmedelscentral för att få mer information!

I samband med demensutredning är det lämpligt om bedömning och ställningstagande till den tandvård som ingår i högkostnadsskyddet för personer med stort omvårdnadsbehov, så kallat ”Nödvändig tandvård”.  

Innan man för första gången utfärdar ett intyg tas kontakt med kundvalsenheten tandläkare Gunnel Håkansson Det här är en e-postadress som skickar en webbutbildning som man genomgår. Därefter ges behörighet att skriva intyget.

Intyget ligger i ”Blankettarkivet”. 

Skör tandhälsa med hög risk för karies och tandlossning är en del av livet med demenssjukdom. Det innebär att personer med kognitiva hjärnsjukdomar har ett stort behov av förebyggande tandvård.

Det är en patientgrupp som gör färre besök hos tandvården efter sin diagnos. Studier visar att besök hos tandvården minskar med 50% efter diagnos (SveDem).

Kontakt

Marianne Wirdmo

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 68 30, 0709-84 44 15

Senast uppdaterad: 2 juli 2020