Nationell överenskommelse psykisk hälsa

I överenskommelsen psykisk hälsa 2016, tidigare PRIO, har Kronoberg fått ta del av 8,7 miljoner kronor av satsningens totalt 845 miljoner kronor. Målet är att göra länsövergripande satsningar.

Nytt för 2016 är att det fördelas stimulansmedel istället för prestationsmedel till kommuner och landsting/regioner. Medlen fördelades efter befolkningsmängd första kvartalet 2016.

För att Kronoberg ska få behålla medlen krävs arbete inom följande områden:

  1. Analys och handlingsplan - utforma en länsgemensam handlingsplan för att påbörja ett långsiktigt arbete för att utveckla insatserna inom de fem fokusområden som anges i överenskommelsen.
  2. Stimulering av nya initiativ för att nå unga
  3. Satsning på ungdomsmottagningar

Fokusområden

  • Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete
  • Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser
  • Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter
  • Fokusområde 4: Utsatta grupper
  • Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation

Om överenskommelse psykisk hälsa

Överenskommelsen psykisk hälsa, tidigare PRIO, är regeringens strategiska satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2012-2016 och gäller både Region Kronoberg och länets kommuner.

Syftet med överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet år 2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Detta görs med målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet när det gäller området psykisk hälsa.

Senast uppdaterad: 3 november 2017