Fler nyheter

30 april 2021

”Att möta barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet”

Barn- och ungdomskliniken är nu godkänd enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. I granskningen undersöktes bland annat hur kliniken möter barns rättigheter och behov.

Det här handlar inte om att ”gulla” med barnen utan att möta deras lagstadgade rättigheter. Att möta barns rättigheter är vårt mål – och vår skyldighet, säger Ella Roström, barnsjuksköterska och projektledare.

Granskningen inleddes 2020 och trots pandemin gick den att genomföra tack vare en snabb omställning till att granska digitalt. Arbetet har lett fram till flera förändringar som stämmer väl överens med barnkonventionen, regionens arbete med nära vård och processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

När vi började titta på detta var det mycket arbete som kom igång och fick en push. Nu följer det stora arbetet att få till barns delaktighet systematiskt så att all personal följer barnkonventionen och det blir hållbart, säger Ella Roström.

Kliniken har granskats utifrån fem kriterier: vårdprocess och organisation; miljö; trygghet, delaktighet och information; lärande, inflytande och påverkan; och rättigheter. Granskningen inleds med en självskattning som sen granskas av en liknande klinik. För Växjös del blev det Region Kalmar läns barn-och ungdomsklinik. En central arbetsgrupp prövar sen bedömningen och beslutar om ett godkännande. Än så länge är det bara barnkliniker som granskats men kriterierna kan även fungera på t.ex. en vuxenverksamhet som även vårdar barn.

Barnkonventionen är nu lag och därför behöver vi se vad vi ska göra för att följa den. Jag ser en ökad medvetenhet om att barn inte är ett specialintresse utan en tredjedel av regionens invånare. Barn rör sig i hela vår verksamhet och vi behöver möta deras behov likvärdigt, säger Anna Bärtås, verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken.

Våga fråga barnet!

En viktig del av granskningen var att hämta in åsikter från alla som är en del av verksamheten: barn, unga patienter, föräldrar och medarbetare. En barnrättsrond i vårdmiljön med sjuka och friska barn i 10-11 årsåldern har lett till förändringar i väntrum, mottagningsrum och vårdrum.   

Vi frågade vad som var viktigt och hur miljön kan bli mer neutral så att alla barn och unga, från 0 till 18 år, kan trivas. Många tror att barn vill ha en gullig miljö med gosedjur och riddarborg. Men barnen vill ha en rogivande, trygg och begriplig miljö. I mottagningsrummen ska vi till exempel dölja sugar, slangar och maskiner som kan skrämma barnen. Istället tas de fram när de ska användas, säger Ella Roström.  

Kliniken arbetar även med ”Vooglers”: en grupp med 18 stycken 13- till 17-åringar med vårderfarenhet.

Målet är att möta barn och unga med kronisk sjukdom så att de blir trygga vuxna som kan ta hand om sig själva. Vi ska också prata vidare om egna vårdmöten utan föräldrar och vårdtider som passar barn och unga, säger Ella Roström.

Voolgers är kopplade till ledningsgruppen. Både Vooglers och erfarenheterna från barnronderna ska användas när verksamheten i det nya sjukhuset planeras.

Nästa steg är att arbeta vidare för att barn ska bemötas utifrån de rättigheter de har, oavsett var de än är i vården. Blir du nyfiken på barns rättigheter i vården och hur vi kan bli bättre? Titta gärna på Region Kronobergs filmer om barnets rättigheter.

Filmer om barnets rättigheter

Relaterade nyheter

Reviderad riktlinje om behandlingsstrategi (behandlingsbegränsningar)

1 juli 2021

Behandlingsstrategi är en viktig del av de flesta patienters omhändertagande och kan betyda att en behandling/åtgärd ska utföras eller att den inte ska utföras (ibland blir konsekvensen av detta beslu...

Komplikationer i samband med epiduralanvändning

1 juli 2021

Med anledning av två lex Maria-anmälningar inom ett kort tidsintervall så kommer en rad åtgärder att implementeras.

Waran är åter tillgängligt

22 juni 2021

Efter en tids restnotering är Waran (warfarin) åter tillgängligt på apoteken.

”Barnens bästa” prioriteras och resurssätts i Region Kronoberg

10 juni 2021

Processen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” - med gemensamma arbetssätt kring barn och unga - tar nu ett stort kliv framåt. Länets gemensamma styrgrupp och Region Kronobergs egen styrgrupp har tagit...