Fler nyheter

10 juni 2021

”Barnens bästa” prioriteras och resurssätts i Region Kronoberg

Processen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” - med gemensamma arbetssätt kring barn och unga - tar nu ett stort kliv framåt. Länets gemensamma styrgrupp och Region Kronobergs egen styrgrupp har tagit viktiga beslut, bland annat om barnensbästa-ansvarig och att Kronobarnsmodellen ska införas med start i höst.

Magnus Frithiof, programansvarig för nära vård som också sitter i styrgruppen för processen, svarar på några frågor om vad detta innebär.

Vad innebär förslaget för hälso- och sjukvården?

Förslaget innebär att vi i Region Kronoberg behöver prioritera och resurssätta det här arbetet på ett tydligare sätt. Kronobarnsmodellen ska finnas på plats inom hela vår verksamhet under hösten 2021 med ett ordnat införande under 2022.

Hur jobbar vi just nu med införandet?

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har en plan för införandet och har kontinuerliga avstämningar. Vi ser processen för barnens bästa som en del av strategin ”Närmare kronobergaren” och driver arbetet utifrån personcentrerad vård. Det finns också stark koppling till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Vad förväntas av medarbetare och chefer i det här läget?

Jag tycker att man ska gå in på barnensbästa-hemsidan (https://www.regionkronoberg.se/barnensbastagaller) och se när nytt material dyker upp. Kontinuerligt under hösten fattas beslut om införandet i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Då kommer den infon att gå via chefslinjen. Behöver cheferna stöd kan de vänta sig till de som arbetar med omställning personcentrerad vård.

Utbildningar för medarbetare

För att kunna arbeta med de gemensamma arbetssätten i kronobarnsmodellen ska det genomföras utbildningar för medarbetare inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utbildningarna utformas utifrån på hur nära medarbetarna arbetar med barn och de nya arbetssätten.

Kommer det finnas tid till utbildningar i nya kronobarnsmodellen?

Vi kommer att behöva jobba stenhårt med det. I huvudsak blir det digitala utbildningar, oklart hur omfattande. Hur man ska få tid till utbildning får man lyfta med sin chef. Detta är ett prioriterat omställningsarbete. Det finns rätt så mycket information redan nu som man kan ta del av på hemsidan.

I april fattade processens styrgrupp också beslut om vilken verksamhet som ska vara barnensbästa-ansvarig.

Det här handlar inte om att vi ska göra mer med mindre resurser utan att rätt person ska göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Det är bra för barnet, dessa anhöriga och alla medarbetare inom skola, socialtjänst och vård. Om vi dessutom arbetar mer främjande och kommer in tidigare blir problemen inte så komplexa och resurskrävande, säger processledare Erika Lagergren.

Mer om processen ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg”, mötesanteckningar från styrgruppen, verktyg och nyhetsbrev finns på hemsidan https://www.regionkronoberg.se/barnensbastagaller

FAKTA

Vad är vad i Barnens bästa gäller! i Kronoberg?

Barnens bästa gäller! i Kronoberg är en process för att utveckla arbetssätt och samarbete för barnens bästa. I arbetet samverkar Kronobergs kommuner, Region Kronoberg, Polisen, Linnéuniversitet och idéburen sektor. Processen omfattar allt från planering, utbildning och följeforskning till förändrade arbetssätt ute i verksamheterna. För att stärka det främjande och förebyggande arbetet och tidiga insatser har Kronobarnsmodellen tagits fram. Den innehåller verktyg som praxismodellen och barnets plan. 

Relaterade nyheter

Brist på Primperan tabletter

16 september 2021

Primperan (metoklopramid) tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Förbättrad tillgång på Soluvit

16 september 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 september 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Reviderad riktlinje om behandlingsstrategi (behandlingsbegränsningar)

1 juli 2021

Behandlingsstrategi är en viktig del av de flesta patienters omhändertagande och kan betyda att en behandling/åtgärd ska utföras eller att den inte ska utföras (ibland blir konsekvensen av detta beslu...