Fler nyheter

20 april 2022

Fler rehabremisser ska komma rätt

Många rehabremisser skickas till fel verksamhet i Region Kronoberg. En ny sida på vårdgivarwebben med tydlig information om var remisser ska ställas och vad de ska innehålla, ska skapa bättre förutsättningar för att rätt patient remitteras till rätt vårdnivå i rätt tid.

I Region Kronoberg finns flera olika rehabverksamheter: primärvårdsrehab, lasarettsrehab, rehabiliteringskliniken. Många rehabremisser hamnar hos fel rehabverksamhet och är ibland ofullständiga, vilket orsakar administrativt merarbete och fördröjning för patienten att få den vård som hen behöver.

Som ett steg i att skapa bättre förutsättningar för att fler rehabremisser ska hamna rätt gav ledningen för rehabilitering i Region Kronoberg en arbetsgrupp i uppdrag att förtydliga remissvägarna på vårdgivarwebben. Resultatet blev en ny sida på vårdgivarwebben där det finns information om remittering för rehabilitering – var remisser ska ställas och vad de ska innehålla. Syftet är att remisserna ska bli rätt från början, så att rätt patient remitteras till rätt vårdnivå i rätt tid. Remisserna är sorterade utifrån diagnos och tillstånd.

Nu pågår ett informationsarbete för att nå ut med den nya sidan till alla enheter inom Region Kronoberg som remitterar till rehab. Det är en ny sida och vi tar tacksamt emot synpunkter på hur vi ytterligare kan förbättra den, säger Malin Elingfors, rehabstrateg inom primärvård och rehab.

Uppföljning och utvärdering av arbetet kommer att ske löpande för att följa vilken effekt sidan får och hur många fler remisser som kommer rätt från början.

Länk till sidan "Remissvägar, rehabilitering"

Rehabverksamheter i Region Kronoberg

Lasarettsrehab arbetar med patienter som är inneliggande på lasaretten i Ljungby och Växjö, och de patienter som har sin läkarkontakt på lasarettens specialistmottagningar.

Lasarettsrehabs insatser är en del i den totala behandlingen, och görs i nära samarbete med övriga yrkesgrupper i vården för att optimera och komplettera den medicinska vården och omvårdnaden. Ungefär 110 personer arbetar på lasarettsrehab.

Lasarettsrehab tillhör sjukhusvården.

Lasarettsrehab består av:

Arbetsterapi, Dietistmottagning lasaretten, Dietistmottagning primärvården, Kuratorsmottagning, Psykolog, Logopedmottagning, Personalsjukgymnaster, Fysioterapi/sjukgymnastik.

Primärvårdsrehab och primärvårdens hälsoenhet servar vårdcentralerna i Kronobergs län med rehabiliteringsinsatser: arbetsterapi, fysisk aktivitet på recept (FaR), fysioterapi/sjukgymnastik, medicinsk fotvård, psykoterapi inom primärvårds- och rehabcentrum, samtalsbehandling, sjukvårdande behandling och anpassad träning i bassäng.

Primärvårdsrehab tillhör verksamhetsområdet Primärvård, rehab och psykiatri (PPR).

Rehabiliteringskliniken erbjuder specialiserad rehabilitering för vuxna, efter somatisk skada eller sjukdom. Rehabiliteringen bedrivs inom slutenvård, dagsjukvård och i mottagningsverksamhet.

Specialiserad rehabilitering avser rehabilitering som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges inom basrehabilitering i primärvård/kommun.

Det övergripande målet med rehabiliteringen är att skapa bästa möjliga välbefinnande för patienten och att främja ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Rehabiliteringsinsatserna ska stödja patienten i att uppfylla sina mål inom familjeliv, arbete och fritid.

Rehabiliteringskliniken tillhör verksamhetsområdet Primärvård, rehab och psykiatri (PPR).

Kontakt

Malin Elingfors

Relaterade nyheter

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Råd och stödmaterial kring värme

21 juli 2022

Just nu är det höga temperaturer i Kronoberg. Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd.

MRB screening vid inläggning från Blekinge

1 juli 2022

Patienter som har vårdats inneliggande på sjukhus Blekinge ska screenodlas för MRB vid inläggning. Detta på grund av ett pågående VRE-utbrott.

Kostnadsfri halvdagsutbildning om palliativ vård i Växjö och Ljungby

30 juni 2022

Den 27 respektive 28 september bjuder Cancerstiftelsen i Kronoberg in till halvdagsutbildning för personal som arbetar med palliativ vård i länet. Talare är bland andra journalisten Patrick Ekwall. Ut...

Sök Cancerstiftelsens forskningsstipendium senast 26 september

23 juni 2022

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser årligen ett forskningsstipendium, som i år är höjt till 250 000 kronor. Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling inom cancerområdet, som e...

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

15 juni 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

25 maj 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Gemensamt arbete med hur kunskapsstöd ska användas i Region Kronoberg i framtiden

28 april 2022

Onsdagen den 20 april samlades Medicinska kommittén, medicinska grupper och övriga grupper i kunskapsorganisationen i Region Kronoberg för att diskutera hur arbetet med hälso – och sjukvårdens kunskap...