Fler nyheter

11 september 2020

Mallar, riktlinje och rutiner för kallelser har reviderats

Nu finns en reviderad riktlinje och en ny rutin för kallelser, och dessutom en ny mall för hur en kallelse ska se ut i Region Kronoberg. En nyhet är möjligheten att få med vägbeskrivningar i kallelserna.

Frågor kring kallelser hanteras numera i ett kallelseråd med representanter från olika delar av hälso- och sjukvården. Alla kallelser kommer dock inte att bytas ut direkt; arbetet görs successivt. 

I många fall är kallelsen den första kontakt patienten har med en enhet, ett första intryck som kan påverka hur kommande kontakter fungerar. Därför är det viktigt att Region Kronobergs kallelser (inklusive bilagor) uppfattas som tydliga, begripliga och professionella, säger kommunikationsdirektör Stina Jordevik, som är ordförande i kallelserådet.

Grunden är att alla kallelser ska följa samma mall, för att minska administrationen och skapa enhetlighet i regionen. Eventuella undantag och varianter beslutas av kallelserådet. Rekommenderat är också att alla enheter har en kallelseansvarig, för att samordna arbetet och underlätta administration vid till exempel revideringar i kallelser.

Den nya kallelsemallen har ändrats lite i ton och tilltal, för att uppfattas välkomnande men ändå tydlig och begriplig. Den innehåller bland annat möjligheten att lägga in en vägbeskrivning och anvisningar för betalning av besök – enligt ett antal olika valbara textvarianter. 

De nya kallelserna har redan börjat införas i samband med införandet av digitala kallelser i några pilotverksamheter. Mallen kommer sedan att införas successivt, verksamhet för verksamhet, i samarbete med VIS.

Mallar, riktlinjer och rutiner för kallelser i vården