Fler nyheter

1 juli 2021

Reviderad riktlinje om behandlingsstrategi (behandlingsbegränsningar)

Behandlingsstrategi är en viktig del av de flesta patienters omhändertagande och kan betyda att en behandling/åtgärd ska utföras eller att den inte ska utföras (ibland blir konsekvensen av detta beslut att behandlingen/åtgärden avbryts/avslutas).

Två viktiga moment är dokumentation av beslut och information av dessa beslut.

Beslut om begränsningar av livsuppehållande behandling dokumenteras i mallen ”Behandlingsstrategi” i Cosmic. Det är denna dokumentation som är vägledande för personalen som vårdar patienten.

För att ytterligare förtydliga beslutet och göra det lättare att identifiera t.ex. i Nova så inför vi nu även dokumentation via Uppmärksamhetssignalen. Detta innebär tyvärr i praktiken dubbeldokumentation.

I UMS använd ”Vårdrutinavvikelser”. I flervalslisten under ”Vårdrutinavvikelser” välj ”Beslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning” (även om beslutet kanske innefattar mer än bara ej HLR). Vid ändrade beslut är läkaren ansvarig för att ändra dokumentationen på båda ställena.

Vi har också gjort en revidering angående giltighetstiden för ett begränsningsbeslut. Liksom alla medicinska beslut bör beslut om behandlingsstrategi omprövas fortlöpande – detta är viktigt för att säkerställa kvaliteten på besluten. Men olika skäl till behandlingsstrategi innebär att omprövningen bör ske olika ofta.

Så länge det akuta tillståndets dåliga prognos på något sätt styr behandlingsinriktningen måste behandlingsinriktningen anpassas efter det akuta tillståndet. Och därmed behövs regelbundna omprövningar.

Däremot måste beslut som fattats på medicinska grunder som sammanhänger med det kroniska tillståndets dåliga prognos inte omprövas lika ofta. Om bedömningen var riktig och inget förändrats gäller beslutet sannolikt livet ut. Det finns i dessa lägen heller inget tvingande skäl att ompröva ett beslut bara för att patienten byter vårdform (mellan avdelningar, från slutenvård till öppenvård). I avsaknad av nytt beslut gäller det tidigare. Det är dock ändå klokt att regelbundet tänka igenom dessa beslut.

Utifrån genomgång av olika beslut ser vi att det finns brister i information till patient och/eller närstående. Vi vill därför påminna om att information är viktig men att det finns situationer där det inte är möjligt att åstadkomma detta.

Mer information kommer via nyhetsbrev från Medicinska kommittén efter sommaren.

Riktlinje om behandlingsstrategi, pdf, öppnas i nytt fönster

För frågor kontakta Pär Lindgren eller Joar Björk

Relaterade nyheter

Brist på Primperan tabletter

16 september 2021

Primperan (metoklopramid) tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Förbättrad tillgång på Soluvit

16 september 2021

För närvarande är det begränsad tillgång till Soluvit (blandning av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition).

Nyhetsbrev september från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 september 2021

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Komplikationer i samband med epiduralanvändning

1 juli 2021

Med anledning av två lex Maria-anmälningar inom ett kort tidsintervall så kommer en rad åtgärder att implementeras.