iKBT (KBT via internet)

Region Kronoberg erbjuder internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) vilket innebär att patienten får ta del av sitt behandlingsprogram via internet – på dator, smartphone eller surfplatta. Patienten loggar in via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177 Vårdguiden.

Programmen kan bestå av texter, filmer, bilder och animationer. Patienten arbetar självständigt och kommunicera med sin behandlare digitalt i programmet.

Samtliga behandlare som arbetar med iKBT i Region Kronoberg har minst en steg 1-utbildning i KBT och är specialutbildad i internetbaserad behandling.

Innan start av iKBT görs en bedömning om metoden är lämplig. Patienten och behandlaren enas om problemområden och kommer överens om planering för behandlingen.

Som stöd för anhöriga till ungdomar som behandlas via programmet Ångetshjälpen Ung finns ett programmet Ångesthjälpen Ung Föräldrastöd.

Logga in i stöd och behandling, för vårdpersonal

Behandlingsprogram i Stöd och behandling

Depressionshjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Behandlingsprogrammet är utformat för personer med egentlig depression och syftar till att förbättra det allmänna måendet.

Beskrivning

Depressionshjälpen bygger på evidensbaserad behandling vid depression – Beteendeaktivering (Dimidjian et al., 2006). Beteendeaktivering har prövats i flertalet studier och är en evidensbaseradmetod enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU, 2004). 

Programmet baserar sig på det behandlingsupplägg som ursprungligen utformades av Martell, Addis & Jacobsen (2001).

Olika avsnitt

Varje avsnitt har tillhörande övningar som görs under och mellan avsnitten.
Avsnitt 1: Vad är depression?
Avsnitt 2: Vad du gör påverkar hur du mår
Avsnitt 3: Olika typer av aktiviteter
Avsnitt 4: Att påverka sin vardag
Avsnitt 5: Att hantera tankar och känslor
Avsnitt 6: Repetition och fortsatt övning
Avsnitt 7: Vidmakthållandeplan

Behandlingsprogrammet innehåller filmer, texter, ljudfiler, bildspel, skrivövningar och registreringar.

Utgångspunkten är att  en hög grad av interaktivitet, ett varierat sätt att förmedla behandlingsinnehållet, samt begränsat textmaterial ska motivera patienten att arbeta med programmet. Detta ska öka sannolikheten för inlärning och arbetet med hemuppgifter/övningar, samt minska risken för avhopp.

 

Ångesthjälpen består av åtta avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Programmet är utformat för personer med olika sorters ångest, exempelvis social fobi, paniksyndrom, torgskräck/agorafobi, generaliserad ångest, hälsoångest eller prestationsångest.

Beskrivning

Ångesthjälpen är ett transdiagnostiskt behandlingsprogram som bygger på en evidensbaserad behandlingsmetod vid ångest - Acceptance and commitment therapy (ACT) - en väl beforskad variant av KBT-behandling (A-Tjak et al., 2015). Behandlingsprogrammet Ångesthjälpen baserar sig på det
behandlingsupplägg som utformats av Hayes, Strosahl & Wilson (2011), samt varianter som är specifikt inriktade mot ångest (se Eifert, Forsyth & Hayes, 2005). Det finns även forskning som stödjer att transdiagnostiska KBT-behandlingar via internet har visat sig vara effektiva vid behandling av olika sorters ångestproblematik (se exempelvis, Titov et al., 2010).

Olika avsnitt

Ångesthjälpen är uppdelat i åtta avsnitt och behandlingen tar 10 veckor att genomföra. Varje avsnitt har
tillhörande övningar som görs under och mellan avsnitten.
Avsnitt 1: Ett första steg
Avsnitt 2: Situationsanalyser
Avsnitt 3: Mål och hinder
Avsnitt 4: Möt dina monster på ett nytt sätt
Avsnitt 5: Tankar och känslor
Avsnitt 6: Medveten närvaro i vardagen
Avsnitt 7: Värderad riktning
Avsnitt 8: Agerande som fungerar

Behandlingsprogrammet innehåller filmer, texter, ljudfiler, bildspel, skrivövningar och registreringar. Utgångspunkten är att hög grad av interaktivitet, ett varierat sätt att förmedla behandlingsinnehållet, samt begränsat textmaterial ska motivera patienten att arbeta med programmet. Detta ska öka sannolikheten för inlärning och arbetet med hemuppgifter och  övningar, samt minska risken för avhopp.

Ångesthjälpen Ung är en omarbetad version av Ångesthjälpen inriktad mot ungdomar. Hänsyn har tagits till målgruppens ålder och mognad, och innehållet har anpassats med avseende på språklig nivå, konkretisering av teoretiska koncept, kliniska exempel och övergripnade struktur.

Beskrivning

Ångesthjälpen Ung är ett internetbaserat transdiagnostiskt behandlingsprogram som bygger på evidensbaserade behandlingsmetoder vid ångest – Exponering och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - båda väl beforskade KBT-behandlingar (A-Tjak et al., 2015; Reynolds et al., 2012).

Behandlingsprogrammet Ångesthjälpen Ung baserar sig på det behandlingsupplägg som utformats av Hayes, Strosahl & Wilson (2011), samt varianter som är specifikt inriktade mot ångest (se Eifert, Forsyth & Hayes, 2005). Programmet vilar också på den forskning som visar att transdiagnostiska KBTbehandlingar via internet är effektiva vid behandling av olika sorters ångestproblematik (se exempelvis Titov et al., 2010).

Ångesthjälpen Ung har omarbetats och anpassats för att passa ungdomar i enlighet med arbete av Louise Hayes med flera (2012 & 2015). Hänsyn har tagits till målgruppens ålder och mognad, och
innehållet har anpassats med avseende på språklig nivå, konkretisering av teoretiska koncept, kliniska exempel och övergripande struktur.

Olika avsnitt

Ångesthjälpen är uppdelat i åtta avsnitt och behandlingen tar 10 veckor att genomföra. Varje avsnitt har tillhörande övningar som görs under och mellan avsnitten.
Avsnitt 1: Hur funkar ångest?
Avsnitt 2: Det som är viktigt för dig
Avsnitt 3: Hur funkar just din ångest?
Avsnitt 4: Jag vågar inte men jag gör det ändå
Avsnitt 5: Tankezoom hjälper dig framåt
Avsnitt 6: Var här och nu
Avsnitt 7: Gå mot din sol
Avsnitt 8: Gör en plan för framtiden

Behandlingsprogrammet innehåller texter, bilder, filmer, ljudfiler, skrivövningar och registreringar.
Utgångspunkten är att hög grad av interaktivitet, ett varierat sätt att förmedla behandlingsinnehållet, samt begränsad textmängd ska motivera patienten att arbeta med programmet. Detta ska öka sannolikheten för inlärning och följsamhet till arbetet med övningar, samt minska risken för avhopp.

Sovhjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor.
Behandlingsprogrammet är utformat för personer med sömnrelaterade besvär, inklusive insomni.

Beskrivning

Sovhjälpen är ett behandlingsprogram som bygger på bevisat effektiva KBT-metoder för insomni/sömnproblematik (se t ex Jacobs et al., 2004; Van Houdenhove et al., 2011). Behandlingsprogrammet har utvecklats i samarbete med disputerade sömnforskaren Marie Söderström (Söderström, 2007).

Olika avsnitt

Sovhjälpen är uppdelat i sju avsnitt och behandlingen tar 10 veckor att genomföra. Varje avsnitt har tillhörande övningar som görs under och mellan avsnitten.
Avsnitt 1: Introduktion och sömnkunskap
Avsnitt 2: Sömnrestriktion
Avsnitt 3: Vanor och kvällsrutiner
Avsnitt 4: Tankar och beteenden
Avsnitt 5: Stress och aktivitetsbalans
Avsnitt 6: Medveten närvaro och acceptans
Avsnitt 7: Att arbeta vidare på egen hand

Behandlingsprogrammet innehåller filmer, texter, ljudfiler, bildspel, skrivövningar och registreringar. Utgångspunkten är att hög grad av interaktivitet, ett varierat sätt att förmedla behandlingsinnehållet, samt begränsat textmaterial ska motivera patienten att arbeta med programmet. Detta ska öka sannolikheten för inlärning och arbetet med hemuppgifter/övningar, samt minska risker för avhopp.

Stresshjälpen består av sex avsnitt och behandlingstiden är åtta veckor. Stresshjälpen innehåller en uppsättning olika verktyg för att kunna hantera och leva med stress i vardagen på ett fungerande sätt.

Beskrivning

Stresshjälpen är ett behandlingsprogram som baserar sig på mindfulness, samt även integrerar KBTstrategier. KBT-metoder och mindfulnessbaserade metoder har båda visat sig vara effektiva vid behandling av stressproblematik, se t ex (se t ex Marine et al., 2009; Khoury, 2013). 

Olika asvnitt

Programmet är uppdelat i sex avsnitt och behandlingen tar åtta veckor att genomföra. Varje avsnitt har
tillhörande övningar som görs under och mellan avsnitten.
Avsnitt 1: Vad är stress?
Avsnitt 2: Situationsanalyser och medveten närvaro
Avsnitt 3: Medveten närvaro och värderad riktning
Avsnitt 4: Att ta hand om sig själv
Avsnitt 5: Tidsplanering och gränsdragning
Avsnitt 6: Vidmakthållandeplan och avslut

Behandlingsprogrammet innehåller filmer, texter, ljudfiler, bildspel, skrivövningar och registreringar. Utgångspunkten är att hög grad av interaktivitet, ett varierat sätt att förmedla behandlingsinnehållet, samt begränsat textmaterial ska motivera patienten att arbeta med programmet. Detta ska öka sannolikheten för inlärning och arbetet med hemuppgifter/övningar, samt minska risken för avhopp.

Oroshjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Programmet är utformat för personer med generaliserad ångest och innehåller verktyg för att förstå och bryta oron och minska dess påverkan på vardagen.

Beskrivning

Oroshjälpen är ett KBT-program inriktat på acceptansbaserade metoder för behandling av oro/generaliserad ångest, en metod som visat sig effektiv i forskning (se bl a Roemer et al., 2008; Hayes-
Skelton et al., 2013). Behandlingsprogrammet baserar sig på det behandlingsupplägg som tagits fram av Orsillo och Roemer (2011), och även modellen för oroande som tagits fram av Borcovec (för beskrivning se Behar et al., 2009).

Olika avsnitt

Oroshjälpen är uppdelat i sju avsnitt och behandlingen tar 10 veckor att genomföra. Varje avsnitt har
tillhörande övningar som görs under och mellan avsnitten.
Avsnitt 1: Vad är oro?
Avsnitt 2: Situationsanalyser
Avsnitt 3: Värderingar och aktiviteter
Avsnitt 4: Medveten närvaro
Avsnitt 5: Att möta obehaget längs vägen
Avsnitt 6: Acceptans
Avsnitt 7: Vad fungerar bäst för dig?

Behandlingsprogrammet innehåller filmer, texter, ljudfiler, bildspel, skrivövningar och registreringar. Utgångspunkten är att hög grad av interaktivitet, ett varierat sätt att förmedla behandlingsinnehållet, samt begränsat textmaterial ska motivera patienten att arbeta med programmet. Detta ska öka sannolikheten för inlärning och arbetet med hemuppgifter/övningar, samt minska risken för avhopp.

Ångesthjälpen Ung Föräldrastöd är ett stödmoment som vid behov kan aktiveras till en förälder vars barn som genomgår behandling med Ångesthjälpen Ung.

Versionsinformation

2020-12-03: Version 1.0 är den första versionen av programmet.

Kontaktuppgifter till koordinatorer för iKBT

Elin Lundqvist

Beteendevetare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 46 35

Axel Vilhelmsson

Specialistpsykiatrin koordinator för psykiatrin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 49 67

Senast uppdaterad: 6 maj 2021