Dokumentera rätt i vården - DRIV

Region Kronoberg utgår från en strategisk inriktning, DRIV, Dokumentera rätt i vården, vid utvecklingen av vårddokumentation. DRIV bidrar till en god och säker vård och en effektiv journalföring. De olika utvecklingsarbetena inom vårdokumentationen kommer efterhand att samlas på denna sida.

Det här är DRIV

Princip 1 – Gemensamt
Dokumentationen utgår från gemensamma processer, riktlinjer och rutiner.

Princip 2 – Följsamt
Dokumentationen beskriver vård och behandling som gör att det går att följa status, bedömning, åtgärder, patientens delaktighet och önskemål, resultat, uppföljning, planering. Dokumentationen görs tillgängliga via digitala verktyg.

Princip 3 – Tydligt
Dokumentationen är enkel och otvetydig så att både patienter och medarbetare i vården förstår utan djupare förförståelse eller särskild profession.

Om projektet

DRIV är en strategi men också samlingsnamnet för de arbeten som tillsammans utvecklar vårddokumentationen. Arbetet leds av utvecklingsenheten och engagerar stora delar av hälso- och sjukvården. En förstudie genomfördes under vintern 2017-2018. I förstudien intervjuades ett 60-tal personer från olika professioner och funktioner i vården.

Syftet med DRIV 

Syftet är att utveckla vårddokumentationen för en ökad personcentrerad vård, patientsäkerhet och effektiv journalföring. 

Personcentrerad vård

Journalen är patientens vårdberättelse. Dokumentationen skapar sammanhang och förståelse för vad som har hänt och vad som är planerat att ske. Den innehåller patientens behov och önskemål om vård och behandling som mynnar ut i en överenskommelse mellan patient och vården.

Patientsäkerhet

En god vårddokumentation bidrar till en hög patientsäkerhet. Vi dokumenterar för patientens trygghet och säkerhet. Inga vårdskador eller risk för vårdskador ska ha sin grund i bristande vårddokumentation.

Effektiv journalföring

En ökad effektivitet skapar mer tid för patientnära arbete, ger smidigare administrativa processer samt minskar risken för dubbeldokumentation. 

Mer om DRIV

Styrgrupp 

Region Kronobergs ledningsgrupp

Projektledare Per Nordbeck

Plan för vård-och behandling

Utvecklingsarbete för att skapa ett gemensamt arbetssätt gällande vårdplaner, rehabiliteringsplaner, patientkontrakt och andra planer. 

Egenkontroll

Utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för kvalitetskontroller och kontinuerlig utveckling.

Gemensamt kodverk

Utvecklingsarbete för gemensam diagnossättning enligt ICD 10 – SE inom Region Kronoberg.

Styrande dokument

Utvecklingsarbete för att fastställa gemensamma processer, riktlinjer och rutiner.

Våldsutsatthet

Utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra vårddokumentation för personer i våldsutsatthet.

Vad innehåller förstudien?

Förstudien är ett arbetsmaterial som baseras på intervjuer av medarbetare från olika professioner inom Region Kronoberg, aktuella styrande dokument, lagar och föreskrifter och nationella riktlinjer. Resultat av förstudien pekar på ett antal utvecklingsområden. Som ett resultat av förstudien har bland annat en huvudstrategi för vårddokumentation utvecklats. Utifrån förstudien kommer ett antal delprojekt att startas upp. Hälso-, och sjukvårdens ledningsgrupp har beslutat att DRIV under 2018 ska prioritera fasta sökord, plan för vård och behandling, kodverk, våldsutsatthet och gemensamma processer, riktlinjer och rutiner inom vårddokumentation.

Hur fattas beslut om prioriteringar och inriktning för DRIV?

Beslut har tagits för att bilda en styrgrupp för digitalisering och e-hälsa som även inkluderar vårddokumentation. Styrgruppen är densamma som regionens ledningsgrupp. Syftet är att kunna samordna och resurssätta omfattande utvecklingsprojekt,
Det innebär att hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp tar beslut om prioriterade utvecklingsområden och därefter prövas/resurssätts de vid behov i regionens ledningsgrupp.

Vad är vårddokumentation?

Region Kronoberg definierar vårddokumentation i huvudsak som lagstadgad journalföring som utförs i samband med vård och behandling. Journalföring inkluderar även övrigt beslutsunderlag och information som registreras/dokumenteras i patientens journal så som provresultat, remisser, tidbokningar etc.

Vårddokumentation är i sig teknikneutral. Vårddokumentation är inte lika med, eller begränsad till det som dokumenteras med hjälp av ett specifikt IT-stöd för journalföring.

Vad ska egentligen dokumenteras?

Det som är väsentligt för vård och behandling.

Får man dokumentera om andra personer i en journal?

Nej, patientjournalen får endast innehålla information om den aktuella patienten.

Vad innebär digital transformering när det handlar om vårddokumentation?

Det innebär:
1) Att verksamhetens mål och behov styr utveckling av it-stöd som används för vårddokumentation.
2) Det innebär också att verksamheten utvecklar arbetssätt som möjliggör ett optimalt användande av samma it-stöd.
När dessa två kriterier uppfylls uppstår digital transformering.

Frågor och svar om vårdplan

Får alla en vårdplan?

Nej, men initiativ till en sådan kan  tas både av patient, anhörig eller vården om det behövs en sammanhållen plan.

Kan alla enheter i regionen upprätta en vårdplan?

Ja, all regiondriven vårdverksamhet.

Kan olika enheter se vårdplanen?

Ja, olika professioner och vårdenheter kan se, dela och dokumentera i samma miljö. Samtidigt. 

Hur gör jag som patient för att se min vårdplan?

Du loggar in på 1177.se med mobilt bank-ID och väljer övriga tjänster, min journal.

Vad innehåller planen?

En översikt över pågående vård och behandling som innehåller mål, fast vårdkontakt, handlingsplaner, egenvårdsplaner etc.

Var publiceras planen?

I vårdplansmodulen i Cosmic.

Vill du komma i kontakt med DRIV?

Senast uppdaterad: 7 mars 2022