Infektion

Bedöm kritiskt tidigare eventuella reaktioner i samband med antibiotikabehandling, och varningsmärk journalen bara för de patienter som haft allvarliga reaktioner och som utretts adekvat för detta. 

Medicinsk riktlinje Penicillinallergi – barn

Rekommendationerna bygger på Stramas nationella behandlingsrekommendationer. De kan även laddas ner som app till mobiltelefoner  (Strama Nationell) eller läsas i Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (”regnbågshäftet”)

Strama Nationell

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Antibiotikaresistens är ett tilltagande kliniskt problem. Aktuella data finns på:

www.mikrobiologi.org

Indikationer för antibiotikabehandling:

Övriga barn behandlas med aktiv exspektans, d.v.s. man avstår från antibiotika och ger analgetika samt nytt läkarbesök vid behov enligt nedan. Tillfrisknandet påskyndas inte om antibiotika ges

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 5 dagar, i 10 dagar vid recidiv

*Amoxicillin (amoxicillin) i 10 dagar vid recidiv eller terapisvikt

Abboticin/Ery-Max (erytromycin) i 7 dagar vid pc-allergi

*Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 7 dagar vid pc-allergi och terapisvikt

 • Rekommendera nytt läkarbesök efter 2–3 dagar vid utebliven eller tveksam förbättring samt omgående vid försämring, oavsett om antibiotikabehandling ges eller inte.
 • Om terapisvikt, ta nasofarynxodling före byte av behandling.
 • Kåvepenintabletter kan prövas till barn som kräks upp eller inte kan ta mixtur.

 

= generiskt utbyte på apotek

Terracortril med Polymyxin B (hydrokortison+oxitetracyklin+polymyxin B) i 5–7 dagar

 • Lokalbehandling är tillräcklig i de flesta fall hos opåverkade barn

Barn har årligen 6–8 övre luftvägsinfektioner. Detta är ett viktigt led i uppbyggnaden av immunförsvaret. Barn kan ha missfärgad snuva, även under lång tid, utan att behandlingskrävande rinosinuit behöver misstänkas.

Vid symtom: egenvård i form av koksaltsköljning, analgetika, avsvällande näsdroppar/nässpray och högläge.

Barn med okomplicerad rinosinuit har inte nytta av antibiotikabehandling. Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva.

Akuta, svåra besvär

Akut debut med svår värk, lokal svullnad eller rodnad, hög feber, allmänpåverkan inklusive slöhet, föranleder misstanke om etmoidit eller frontalsinuit. Dessa patienter ska omhändertas akut för ställningstagande till behandling och remiss till barn/ÖNH-specialist.

Behandlingsrekommendation Läkemedel vid rinosinuit Läkemedelsverket 2020

Hos barn under tre år är halsinfektion orsakad av GAS mycket ovanlig varför annan diagnos i allmänhet bör övervägas.

Indikation för antibiotikabehandling:

 • Minst tre uppfyllda Centorkriterier (feber≥38,5, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna, beläggning på tonsillerna (svullna/rodnande tonsiller räcker hos barn 3-6 år), frånvaro av hosta) och positivt Strep-A.

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar

*Cefadroxil (cefadroxil) i 10 dagar vid recidiv

*Clindamycin (klindamycin) i 10 dagar vid pc-allergi eller recidiv

 • Vid avvikande symtom eller kliniskt status överväg andra diagnoser t ex peritonsillit.
 • Kåvepenin-tabletter kan prövas till barn som kräks upp eller inte kan ta mixtur.

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

 

= generiskt utbyte på apotek

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) mixtur/tablett i 7 dagar

1. *Amoxicillin (amoxicillin) mixtur i 5 dagar

Abboticin/EryMax (erytromycin) i 7 dagar vid pc-allergi, terapisvikt eller misstanke om infektion med Mycoplasma eller Chlamydophila.

 • Förstahandsval till barn som kan ta tabletter är Kåvepenin.
 • Nedre luftvägsinfektioner är vanligt hos barn. RS-virus och influensavirus dominerar. Bakteriell pneumoni hos barn är däremot ovanligt men det kan vara svårt att skilja ut diagnosen.

Medicinsk riktlinje RS-virus och annan viral bronkiolit 

Behandlingsrekommendation Nedre luftvägsinfektioner i öppen vård Läkemedelsverket 2008.

 

= generiskt utbyte på apotek

*Nitrofurantoin (nitrofurantoin) i 5 dagar

*Selexid (pivmecillinam) i 5 dagar, endast till barn fem år och äldre, tabletterna kan krossas

 • Trimetoprim används endast efter resistensbestämning. Behandlingstid 5 dagar.
 • Odling rekommenderas alltid.

Svensk barnnefrologisk förening Riktlinjer UVI hos barn (2013) 

 

= generiskt utbyte på apotek

1. Ceftibuten (ceftibuten) eller (cefixim) i 10 dagar – förskrivs på licens

2. *Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 10 dagar, endast efter resistensbestämning

 • Barn <2 år med övre UVI remitteras akut till barnklinik. Barn ≥2 år med allmänpåverkan remitteras också akut till barnklinik. Övriga remitteras för poliklinisk uppföljning.
 • CRP-stegring krävs för diagnos (CRP ≥20), feber ≥38,5.
 • Odling rekommenderas alltid.
 • Information om praktiskt tillvägagångssätt för att få tillgång till licenspreparat  akut via barnkliniken finns i rutinen: 

Behandling av febril urinvägsinfektion hos barn

Svensk barnnefrologisk förening Riktlinjer UVI hos barn (2013) 

= generiskt utbyte på apotek

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar

*Clindamycin (klindamycin) i 10 dagar vid pc-allergi

 • Kåvepenin-tabletter kan prövas till barn som kräks upp eller inte kan ta mixtur.
 • Typisk erysipelas orsakas av streptokocker. Vid misstanke om stafylokockgenes används flukloxacillin, som har tillräckligt god aktivitet även mot streptokocker.

Behandlingsrekommendation Hud och mjukdelsinfektioner Läkemedelsverket 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

1. Noggrann uppblötning och borttagning av krustor med tvål och vatten. Kompletterande lokal behandling med klorhexidinlösning.

2. Fucidin (fusidinsyra) kräm i 7 dagar

3. *Flukloxacillin (flukloxacillin) i 7 dagar

3. *Clindamycin (klindamycin) i 7 dagar vid pc-allergi

 • Impetigo behandlas i första hand lokalt.
 • Peroral behandling rekommenderas endast vid utbredd och progredierande impetigo, ofta den bullösa formen, samt vid impetigo som inte svarat på lokalbehandling.

Behandlingsrekommendation Hud och mjukdelsinfektioner Läkemedelsverket 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

Paronykier behandlas med alsolspritsomslag och/eller exstirpation av nedväxande nageldelar.

Antibiotika ska inte ges.

1. Klorhexidinlösning (klorhexidin)

2. Fucidin (fucidinsyra) kräm

 • Fucidinkräm rekommenderas om klinisk misstanke eller odlingssvar talar för stafylokock-genes
 • Ytliga hårsäcksinflammationer kan orsakas av bland annat bakterier, svamp, virus och läkemedel. Odla om den kliniska bilden är oklar. Vid oklara eller recidiverande besvär remittera till hudläkare.

Lindriga abscesser är självläkande. Behandling av abscesser i första hand enbart dränage.

Antibiotika är indicerat vid allmänpåverkan och feber samt vid djup infektion samt abscesser som inte kan dräneras.

Antibiotika kan vara aktuellt vid recidiverande furunkulos. Recidiverande abscesser hos barn är ovanligt, överväg remiss/kontakt med barnläkare.

1. *Flukloxacillin (flukloxacillin) i 10 dagar

*Clindamycin (klindamycin) i 10 dagar vid pc-allergi

 

= generiskt utbyte på apotek

Erytema migrans

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar

*Azitromycin (azitromycin) i 5 dagar vid pc-allergi, barn <8 år

*Doxycyklin (doxycyklin) i 10 dagar vid pc-allergi, barn ≥8 år

 • Diagnosen av okomplicerad erytema migrans är klinisk. Serologiska tester har inget värde för diagnos.
 • Kåvepenin-tabletter kan prövas till barn som kräks upp eller inte kan ta mixtur.

Övriga borreliainfektioner

se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer:

Antibiotika vid borreliainfektion 2009

Hud- och mjukdelsinfektioner 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

 • Infektion vid kattbett orsakas oftast av Pasteurella multocida. Flukloxacillin, perorala cefalosporiner och klindamycin saknar effekt på P. multocida och vissa andra patogener som förekommer vid bett.
 • Förebyggande antibiotikabehandling med amoxicillin-klavulansyra rekommenderas till patienter som fått bett i ansiktet eller i direkt anslutning till en led samt patienter med nedsatt immunförsvar. Behandlingstid 3 dagar.

Kattbett

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar vid tidigt debuterande infektion (<2 dygn)

1. *Amoxicillin-klavulansyra (amoxicillin-klavulansyra) i 10 dagar vid sent debuterande (>2dygn) eller lednära infektion

*Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 10 dagar vid pc-allergi

 • Kåvepenin tabletter kan prövas till barn som kräks upp eller inte kan ta mixtur.

Hundbett och människobett

1. *Amoxicillin-klavulansyra (amoxicillin-klavulansyra) i 10 dagar

*Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 10 dagar vid pc-allergi

Behandlingsrekommendation Hud och mjukdelsinfektioner Läkemedelsverket 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

 

Svårläkta sår är alltid koloniserade av bakterier.

Antibiotikabehandling är endast aktuell vid kliniska tecken till djupare eller spridd infektion.

Lokalbehandling i första hand, se:

Sårbehandling i hudavsnittet (vuxna).

 

1. *Flukloxacillin (flukloxacillin) i 7 dagar

1. *Cefadroxil (cefadroxil) mixtur i 7 dagar (av smakskäl)

*Clindamycin (klindamycin) i 7 dagar vid pc-allergi

 • Vid komplicerade tillstånd t.ex. vid diabetes eller allvarliga djupa infektioner krävs särskilda behandlingsöverväganden.

 

= generiskt utbyte på apotek

Torsk är en vitaktig beläggning av Candida albicans på tungan, gommen och insidan av kinderna hos spädbarn. Måttliga förändringar hos ett friskt barn utan symtom behöver inte behandlas utan går oftast över av sig själv.

För mer information se Rikshandboken för barnhälsovård.

Förebyggande åtgärder för att bryta reinfektion

Koka nappar och eventuella nappflaskor dagligen.

Vid behandling av barn bör man också ge mamman råd:

 • Lufta bröstvårtorna, undvik väta och täta bh-inlägg.
 • Dagliga hygienrutiner. Man kan också trycka ut lite mjölk och låta det självtorka.
 • Tvätta bh:ar i 60 grader.

Behandling av barnet

*Nystatin (nystatin) +

 • Pensla på beläggningarna med t.ex. bomullstops och låt barnet svälja ner överskottet.
 • Behandling ges till symtomen har försvunnit och några dagar till, ofta blir det 2-6 veckor.
 • Lokalbehandling med gentianaviolett oralt rekommenderas inte p.g.a. risk för lokal irritation.
 • Tidigare rekommenderade behandlingar med t.ex. vichyvatten saknar dokumenterad effekt.

Behandling av mamman

1. *Nystatin (nystatin) +

1. Canesten (klotrimazol) kräm +

2. *Cortimyk (hydrokortison+mikonazol) +

3. *Flukonazol (flukonazol)

 • Behandla (2)-3 gånger dagligen med Nystatin alternativt Canesten lokalt på bröstvårtan. Behandla parallellt med barnet. Vid mer långvarig behandling och irriterade bröstvårtor och vårtgård kan Cortimyk vara ett alternativ.
 • Smörj på läkemedlet efter amning, det behöver inte tvättas bort innan nästa amning.
 • Om sår på bröstvårtor och ingen förbättring erhållits på Nystatin inom 3-4 dagar övergår man till flukonazol 150 mg i endos, eventuell upprepning efter en vecka om symtomen inte försvunnit.

 

= generiskt utbyte på apotek

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

1. Pyrvin (pyrvinium) endast vid springmask, receptfritt +

2. Vermox (mebendazol) receptfritt +

 • Under behandlingstiden är det viktigt att vara extra noga med hygienen. Behandla hela familjen samtidigt. Upprepa behandlingen efter två veckor.

Informationsblad springmask, smittskyddsenheten 

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

*Valaciclovir (valaciklovir) i 7 dagar

 • Antiviral behandling är sällan aktuell för barn.
 • Tonåringar med varicella rekommenderas antiviral behandling om den sätts in tidigt, helst inom ett dygn från debut av blåsor. Kan även övervägas senare i förloppet vid fortsatt tillkomst av blåsor och allvarlig sjukdomsbild samt till yngre barn i svårare fall.

 

= generiskt utbyte på apotek

 

Allmänt vaccinationsprogram för barn

Rotarix (vaccin mot rotavirus)

 • ges vid 6 veckors och 3 månaders ålder

Hexyon (vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, haemofilus influenzae typ B och hepatit B)

 • ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder

Synflorix (vaccin mot pneumokocker)

 • ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder

Tetravac (vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio)

 • ges vid 5 års ålder

MMR-VAXPro (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund)

 • ges vid 18 månaders ålder samt i grundskolans årskurs 1-2

Gardasil 9 (vaccin mot HPV-virus)

 • ges i grundskolans årskurs 5-6

diTekiBooster (vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta)

 • ges i grundskolans årskurs 8-9

Barnhälsovårdens hemsida

Barnvaccinationsprogrammet - Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 28 februari 2022