Frakturprevention – Osteoporos

Riskvärdering och prevention riktat mot de allvarligare frakturtyperna höft-, bäcken- och upprepad kotfraktur prioriteras. Frakturrisk värderas med kliniska riskfaktorer och FRAX (utan eller med bentäthet).

Basbehandla

 • Belastad fysisk aktivitet 30-60 minuter dagligen, helst utomhus. Tobaksfri.

Fallskadeprevention

 • Fysisk träning som individanpassats rekommenderas vid hög frakturrisk.
 • Fallsäkra hemmiljö, egenträna. Patientråd ”GÅ BRA”.
 • Åtgärder för att förhindra fall och fraktur hos äldre SBU

Frakturrisk

 • Riskvärdera med kliniska riskfaktorer. Frakturrisk ökar tydligt med ökande ålder. Kvinnors höftfraktursrisk kan screenas med FRAMO-Index.
 • Beräkna 10-årsrisken för osteoporos- och höftfraktur med FRAX före beslut om bentäthetsmätning om behandling övervägs.
 • Mät bentäthet vid FRAX >20 %, vid längre kortisonbehandling eller efter allvarlig eller upprepad fraktur. Skelettstärkande behandling kan sättas in utan föregående bentäthetsmätning, t ex vid uppenbart hög risk för nya allvarliga frakturer.
 • Dolda kotfrakturer är en vanlig orsak till minskad kroppslängd (>3-5 cm).

Skelettstärkande behandling

ska grundas på en samlad klinisk värdering, inte enbart på bentäthetsvärden eller FRAX-värden för osteoporotisk fraktur.

Skelettstärkande behandling rekommenderas vid:
 • Benskörhetsfraktur i höft eller ryggkota och T-score ≤-1 SD
 • Annan benskörhetsfraktur (handled, överarm, bäcken), T-score ≤-2 SD och FRAX >20 %
 • Peroral kortisonbehandling motsvarande prednisolon ≥5 mg dagligen i minst 3 månader (undantag kan göras i frånvaro av övriga riskfaktorer eller T-score ≥-1 SD)
 • FRAX >30 % och osteoporos (T-score ≤-2,5 SD)
 • Uppenbart hög risk för höft- eller upprepad kotfraktur men med okänd bentäthet

1. *Alendronat (alendronat 70 mg) veckotablett

1. *Zoledronsyra (zoledronat) intravenöst årligen

2. Prolia (denosumab) injektion per halvår

 • Behandlingstid: Effekt utvärderas efter 3-5 år och utsättning övervägs. Bentäthetsmätning kan upprepas efter 2-5 års terapi. En fortsatt hög frakturrisk kan motivera längre behandlingstid eller terapibyte. Maximal rekommenderad behandlingstid är 10 år för alendronat och 6 år för zoledronsyra. Optimal behandlingstid för denosumab är inte klarlagd.
 • Efter utsatt bisfosfonatbehandling kvarstår visad frakturpreventiv effekt på rörben under ytterligare 2-4 år. Skyddseffekten mot kotfraktur avtar snabbt efter utsatt bisfosfonat. För denosumab minskar bentäthet snabbt efter utsatt behandling.
 • Viktigt med god munhygien och regelbundna besök hos tandvården. Riskpatienter med dålig munhälsa och/eller andra kroniska systemiska sjukdomar ska genomgå tandläkarundersökning innan behandlingsstart med parenterala läkemedel. Medicinsk riktlinje Antiresorptiva läkemedel - bisfosfonater och denosumab i tandvården
 • Alendronat tablett intas fastande i upprätt position och nedsköljs noga p.g.a. esofagus-skaderisk. Kalciumtablett intas ej samma morgon. Ska undvikas vid sväljproblem, hiatusbråck med reflux och aktiv ulcussjukdom.
 • Zoledronsyra ger bättre följsamhet till behandling och minskad risk för övre gastrointestinala biverkningar jämfört med p.o. behandling. Se även Checklista för behandling med zoledronsyra
 • GFR ska vara >35 ml/min före och under bisfosfonatbehandling, absolut GFR beräknas om gränsvärde. www.egfr.se
 • Denosumab övervägs till högriskpatient för fraktur som inte tålt bisfosfonat eller vid GFR <35 ml/min. Se även Checklista för behandling med Prolia
 • Spontanfraktur av femurskaft kan i sällsynta fall uppkomma efter >3 års skelettstärkande behandling. Röntga bilateralt tidigt vid höft-/lårvärk, svårupptäckt fraktur.
 • Behandling med teriparatid under två års tid kan övervägas till patienter med mycket hög frakturrisk som vid multipla kotfrakturer och uttalat låg bentäthet. Efter utsättning bör antiresorptiv behandling ges. Specialistpreparat.

 

* = generiskt utbyte på apotek

Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg+vitamin D 800 IE)

 • Ges enbart vid bristtillstånd eller otillräckligt intag. Gäller även vid kombinationsbehandling med skelettstärkande läkemedel.
 • Kalcium och D-vitamintillskott är särskilt viktigt under de första två veckorna efter parenteral behandling.
 • Ges alltid vid prednisolon ≥5 mg dagligen i minst 3 månader.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021