Infektion

Tobaksrökning ökar risken för luftvägsinfektioner.  

Bedöm kritiskt tidigare eventuella reaktioner i samband med antibiotikabehandling, och varningsmärk journalen bara för de patienter som haft allvarliga reaktioner och som utretts adekvat för detta.

Medicinsk riktlinje Penicillinallergi – vuxna

Rätt till kostnadsfritt återbesök inom en vecka då man valt att avvakta med antibiotikabehandling.

Blankett kostnadsfritt återbesök

Rekommendationerna bygger på Stramas nationella behandlingsrekommendationer. De kan även laddas ner som app till mobiltelefoner  (Strama Nationell) eller läsas i Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård (”regnbågshäftet”)

Strama Nationell

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Antibiotikaresistens är ett tilltagande kliniskt problem. Aktuella data finns på:

 www.mikrobiologi.org

Vaccination

Vaxigrip Tetra (influensavaccin)

Efluelda/Fluzone HD (högdos influensavaccin)

 • Vaccination rekommenderas till personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, d.v.s. såväl influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av underliggande sjukdom, de så kallade riskgrupperna.
 • För säsongen 2021-2022 har samtliga regioner upphandlat ett inaktiverat influensavaccin med högre dos virusprotein för personer 65 år och äldre. Detta vaccin rekommenderas till personer på särskilda boenden för äldre.

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Behandling

*Tamiflu (oseltamivir) i 5 dagar

 • Antiviral behandling med Tamiflu bör övervägas till patienter som insjuknar i influensa och ingår i riskgrupperna oberoende av vaccinationsstatus. Antiviral behandling bör sättas in så tidigt som möjligt och som regel senast inom två dygn efter symtomdebut.

Smittskydd Kronoberg: information om influensavaccination och antiviral behandling

 

= generiskt utbyte på apotek

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 5 dagar. I 10 dagar vid recidiv.

*Amoxicillin (amoxicillin) i 10 dagar vid recidiv eller terapisvikt

Abboticin (erytromycin) i 7 dagar vid pc-allergi

*Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 7 dagar vid pc-allergi och terapisvikt

 • Alla vuxna med säkerställd mediaotit ska ha antibiotikabehandling. Nytt läkarbesök vid utebliven förbättring samt omgående vid försämring.
 • Om terapisvikt, ta nasofarynxodling före byte av behandling.

 

= generiskt utbyte på apotek

1. Egenvård med koksaltlösning, avsvällande nässpray, analgetika

2. *Mometason (mometason) nässpray

 • Nasal steroid kan övervägas som symtomlindring, särskilt vid samtidig allergisk rinit, trots bristfällig evidens. Dosering av mometason vid sinuit: 2 puffar i vardera näsborren 2 gånger dagligen i 2 veckor, därefter 1 gång dagligen till symtomfrihet.

3. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 7 dagar

*Amoxicillin-klavulansyra (amoxicillin-klavulansyra) i 7 dagar vid terapisvikt

*Doxycyklin (doxycyklin) i 7 dagar vid pc-allergi eller terapisvikt

 • Antibiotika är mycket sällan indicerat vid akut rinosinuit oavsett agens och minskar inte säkert risken för komplikationer.
 • Indikationer för antibiotikabehandling: svåra symtom som hög feber, svår smärta eller försämring efter 10 dagar.
 • Immunsupprimerade patienter rekommenderas alltid antibiotikabehandling vid misstänkt bakteriell rinosinuit.
 • Vid tecken på komplikation, eller vid misstanke om allvarlig infektion, bör konsultation med ÖNH-specialist ske.

Behandlingsrekommendation Läkemedel vid rinosinuit Läkemedelsverket 2020

 

 

= generiskt utbyte på apotek

Indikation för antibiotikabehandling:

 • Minst tre uppfyllda Centorkriterier (feber≥38,5, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna, beläggning på tonsillerna, frånvaro av hosta) och positivt Strep-A.

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar

*Clindamycin (klindamycin) i 10 dagar vid pc-allergi eller recidiv

*Cefadroxil (cefadroxil) i 10 dagar vid recidiv

 • Vid avvikande symtom eller kliniskt status överväg andra diagnoser t.ex. peritonsillit.

 

= generiskt utbyte på apotek

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 7 dagar

*Amoxicillin (amoxicillin) i 7 dagar hos patient med KOL

*Doxycyklin (doxycyklin) i 7 dagar vid pc-allergi eller terapisvikt

 

 

= generiskt utbyte på apotek

I första hand optimerad KOL-behandling:

KOL-avsnittet

 

Antibiotikabehandling kan övervägas vid:

 • missfärgade upphostningar i kombination med antingen ökad mängd upphostningar eller ökad dyspné

 

*Amoxicillin (amoxicillin) i 5-7 dagar

*Doxycyklin (doxycyklin) i 5-7 dagar

 • Sputumodling rekommenderas.

 

Behandlingsrekommendation KOL Läkemedelsverket 2015

 

= generiskt utbyte på apotek

*Nitrofurantoin (nitrofurantoin) i 5 dagar (kvinnor), 7 dagar (män), ej vid GFR <40 ml/min

*Selexid (pivmecillinam) i 3-5 dagar (kvinnor), 7 dagar (män)

 • Kvinnor: Vid lätta besvär rekommenderas symtomlindrande behandling, ökat vätskeintag och exspektans. Vid måttliga besvär eventuellt recept i reserv.
 • Män: Odla alltid.

Behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård Läkemedelsverket 2019

Vårdprogram-uvi-201106.pdf (infektion.net)

= generiskt utbyte på apotek

1. *Ciprofloxacin (ciprofloxacin) i 7 dagar (kvinnor) 14 dagar (män)

2. *Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 10 dagar (kvinnor), 14 dagar (män), endast efter resistensbestämning

 • Odla alltid (odling med snabb resistensbestämning möjlig). Var observant på terapisvikt, resistens är vanligt förekommande, särskilt vid recidiverande infektioner. Vid behov, kontakta infektionsläkare.
 • Vid kateterassocierad febril UVI rekommenderas ciprofloxacin i 7-10 dagar samt kateterbyte.

Behandlingsrekommendation Urinvägsinfektioner i öppenvård Läkemedelsverket 2019

Vårdprogram-uvi-201106.pdf (infektion.net)

= generiskt utbyte på apotek

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar

*Clindamycin (klindamycin) i 10 dagar vid pc-allergi

 • Tänk på att öka penicillindos efter vikt, se mallar i Cosmic.
 • Typisk erysipelas orsakas av streptokocker. Vid misstanke om stafylokockgenes används flukloxacillin, som har tillräckligt god aktivitet även mot streptokocker.
 • Vid recidiverande erysipelas, åtgärda riskfaktorer som ödem, torr hud etc.

Behandlingsrekommendation Bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Läkemedelsverket 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

1. Noggrann uppblötning och borttagning av krustor med tvål och vatten. Kompletterande lokal behandling med klorhexidinlösning.

2. Fucidin (fusidinsyra) kräm i 7 dagar

3. *Flukloxacillin (flukloxacillin) i 7 dagar

3. *Clindamycin (klindamycin) i 7 dagar vid pc-allergi

 • Impetigo behandlas i första hand lokalt.
 • Peroral behandling rekommenderas endast vid utbredd och progredierande impetigo, ofta den bullösa formen, samt vid impetigo som inte svarat på lokalbehandling.

Behandlingsrekommendation Bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Läkemedelsverket 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

Paronykier behandlas med alsolspritsomslag och/eller exstirpation av nedväxande nageldelar. Antibiotika ska inte ges.

1. Klorhexidinlösning (klorhexidin)

2. Fucidin (fucidinsyra) kräm

 • Fucidinkräm rekommenderas om klinisk misstanke eller odlingssvar talar för stafylokock-genes
 • Ytliga hårsäcksinflammationer kan orsakas av bland annat bakterier, svamp, virus och läkemedel. Odla om den kliniska bilden är oklar. Vid oklara eller recidiverande besvär remittera till hudläkare.

Lindriga abscesser är självläkande. Behandling av abscesser i första hand enbart dränage. Antibiotika är indicerat vid allmänpåverkan och feber samt vid djup infektion samt abscesser som inte kan dräneras. Antibiotika kan vara aktuellt vid recidiverande furunkulos.

Hidradenitis suppurativa är en inflammatorisk sjukdom och en viktig differentialdiagnos till recidiverande furunkulos och abscesser, se Hud-avsnittet.

1. *Flukloxacillin (flukloxacillin) i 10 dagar

*Clindamycin (klindamycin) i 10 dagar vid pc-allergi

Hidradenitis suppurativa se Hud-avsnittet

 

= generiskt utbyte på apotek

Erytema migrans

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar

*Doxycyklin (doxycyklin) i 10 dagar vid pc-allergi

 • Diagnosen av okomplicerad erytema migrans är klinisk. Serologiska tester har inget värde för diagnos.

Övriga borreliainfektioner

se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer:

Antibiotika vid borreliainfektion 2009

Hud- och mjukdelsinfektioner 2018

 

= generiskt utbyte på apotek

 • Infektion vid kattbett orsakas oftast av Pasteurella multocida. Flukloxacillin, perorala cefalosporiner och klindamycin saknar effekt på P. multocida och vissa andra patogener som förekommer vid bett.
 • Förebyggande antibiotikabehandling med amoxicillin-klavulansyra rekommenderas till patienter som fått bett i ansiktet eller i direkt anslutning till en led samt patienter med nedsatt immunförsvar. Behandlingstid 3 dagar.

Kattbett

1. *Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) i 10 dagar vid tidigt debuterande infektion (<2 dygn)

1. *Amoxicillin-klavulansyra (amoxicillin-klavulansyra) i 10 dagar vid sent debuterande (>2dygn) eller lednära infektion

*Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 10 dagar vid pc-allergi (både vid tidigt och sent debuterande infektion)

Hundbett och människobett

1. *Amoxicillin-klavulansyra (amoxicillin-klavulansyra) i 10 dagar

*Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) i 10 dagar vid pc-allergi

 

= generiskt utbyte på apotek

Svårläkta sår är alltid koloniserade av bakterier. Antibiotikabehandling är endast aktuell vid kliniska tecken till djupare eller spridd infektion.

Lokalbehandling i första hand, se Sårbehandling i hudavsnittet.

1. *Flukloxacillin (flukloxacillin) i 7 dagar

*Clindamycin (klindamycin) i 7 dagar vid pc-allergi

 • Vid komplicerade tillstånd t.ex. fotsårsinfektion vid diabetes eller allvarliga djupa infektioner krävs särskilda behandlingsöverväganden.

 

= generiskt utbyte på apotek

Vid pågående antibiotikabehandling, sätt om möjligt ut behandlingen. Vid lindriga symtom kan man avvakta med läkemedelsbehandling (aktiv exspektans 2 dagar). Asymtomatiska bärare behandlas ej.

Värdera indikation för pågående protonpumpshämmarbehandling.

*Metronidazol (metronidazol) i 10 dagar

 • Vid svår infektion, behov av fortsatt antibiotikabehandling mot annan infektion, terapisvikt (efter 5 d behandling) eller recidiv, kontakta infektionsläkare. 

Strama nationell slutenvård – Clostridium difficile enterit

 

 

= generiskt utbyte på apotek

Se munhålans sjukdomar samt gynekologi.

Munhålans sjukdomar

Gynekologi

1. *Doxycyklin (doxycyklin) i 9 dagar

*Azitromycin (azitromycin) endast då doxycyklin är kontraindicerat

 • Behandla patienten samt provta och behandla ev. fast partner. Remittera till central smittspårning som spårar och gör smittskyddsanmälan.

Rutin Hantering vid positiv klamydia

 • Vid terapisvikt överväg provtagning för Mycoplasma genitalium. Behandling ges med azitromycin 500 mg dag 1, därefter 250 mg dag 2-5.

Behandlingsrekommendation Sexuellt överförbara bakteriella infektioner Läkemedelsverket 2015

 

= generiskt utbyte på apotek

Herpes simplex perioralt eller genitalt

*Valaciclovir (valaciclovir) i 5 dagar

 • Lindriga fall behöver sällan behandling.
 • Vid svår primärinfektion, framför allt genitalt, rekommenderas behandling i 10 dagar och bör då sättas in inom 2 dygn efter debut av blåsor för att ha klinisk effekt.

Herpes zoster (bältros)

*Valaciclovir (valaciklovir) i 7 dagar

 • Lägre dosering vid nedsatt njurfunktion p.g.a. konfusionsrisk.
 • Alla patienter över 50 år bör erbjudas antiviral behandling. Behandling startas snarast och senast 72 timmar efter debut av utslag. Vid komplicerande sjukdom kontakta relevant specialistklinik.
 • Utredning av ev. bakomliggande immunbrist rekommenderas vid recidiverande herpes zoster, riskgrupper för HIV-infektion eller atypisk sjukdom. Överväg HIV-test.

Varicella (vattkoppor)

*Valaciclovir (valaciklovir) i 7 dagar

 • Vuxna (och tonåringar) med varicella rekommenderas antiviral behandling om den sätts in tidigt, helst inom ett dygn från debut av blåsor. Kan även övervägas senare i förloppet vid fortsatt tillkomst av blåsor och allvarlig sjukdomsbild samt till yngre barn i svårare fall.

 

= generiskt utbyte på apotek

1. Pyrvin (pyrvinium) endast vid springmask, receptfritt +

2. Vermox (mebendazol) receptfritt +

 • Under behandlingstiden är det viktigt att vara extra noga med hygienen. Behandla hela familjen samtidigt. Upprepa behandlingen efter två veckor.

Informationsblad springmask, smittskyddsenheten 

 

+ = får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Vaccination mot pneumokocker

Pneumovax (polysackaridpneumokockvaccin)

Prevenar13 (konjugerat pneumokockvaccin)

Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta (påfyllning)

diTekiBooster (vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta)

 • Vid behov av påfyllning av stelkrampsskyddet, exempelvis efter sårskada, rekommenderas i första hand diTekiBooster till vuxna för att samtidigt förbättra individens skydd mot kikhosta.

Smittskyddsenhetens lokala informationsblad om stelkrampsprofylax

Senast uppdaterad: 19 januari 2022