Venös tromboembolism

Eliquis (apixaban) vid elektiv höft- och knäplastik

Klexane (enoxaparin)

  • Vid INR <1,8 hos warfarinbehandlade patienter med hög eller mycket hög risk för tromboemboli ges subkutan profylaxdos av lågmolekylärt heparin en gång dagligen tills INR är inom terapeutisk nivå.
  • Vanlig profylaxdos är Klexane endosspruta 4000 E (40 mg) x1 subkutant.
  • Eliquis i lågdos (2,5 mg x2) kan ges som recidivprofylax till patienter med hög risk för återfall eller där behov av tillsvidarebehandling finns d.v.s. efter avslutad planerad behandlingstid för primär VTE.

1. Eliquis (apixaban)

2. Pradaxa (dabigatran)

2. Warfarin Orion (warfarin)

  • Vid behandling av venös tromboembolism med warfarin eller Pradaxa skall denna alltid kompletteras med parenteral antikoagulantia (Arixtra) de första fem dagarna och tills INR är terapeutiskt.
  • Antidot mot Pradaxa (Praxbind) finns tillgänglig. Behandling med Pradaxa kan övervägas till vissa patientgrupper samt utifrån patientpreferens och blödningsrisk.
  • Antidot mot FXa-hämmare Ondexxya (andexanet alfa) finns tillgänglig. NT-rådets rekommendation till regionerna är att inte använda Ondexxya.
  • Vid cancerassocierad trombos är LMWH standardbehandling men NOAK lämpar sig väl vid stabil cancersjukdom som inte engagerar slemhinnor och där blödningsrisk och läkemedelsinteraktioner inte kontraindicerar.

Antikoagulantiabehandling av patienter med cancersjukdom och förmaksflimmer, Janusinfo, öppnas i nytt fönster

Vårdprogram för venös tromboembolism Södra sjukvårdsregionen, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinsk riktlinje: Venös tromboembolism - akut handläggning, pdf, öppnas i nytt fönster

Kliniska råd vid behandling med Nya perorala antikoagulantia SSTH, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 19 februari 2021