Kompetensväxling ger snabbare svar till patienterna

1 augusti 2022

Klinisk fysiologi på centrallasarettet i Växjö har gjort ett förbättringsarbete med nya arbetssätt där de både sparat läkartid och kompetensutvecklat sin personal – och kan ge snabbare svar till patie...

Glada munnar när Simsalabim åter kan träffa skolbarn

14 juli 2022

Varje år träffar folktandvårdens barnhälsogrupp samtliga barn i förskole- andra- och femteklass i Kronobergs län. Målet är att med roligt drama och gemensam dialog lära barnen om goda tandvanor. Nu, e...

Lyckat projekt kring patientsäkerhet

13 juli 2022

Läkemedelsrelaterade problem utgör en allt större del av utmaningarna inom patientsäkerhet. I och med detta beslutade Patientsäkerhetsrådet och Läkemedelsrådet att prioritera just läkemedel under 2021...

Tappning av bukvätska gav upphov till tarmskada

7 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med tappning av bukvätska fick en tarmskada som behövde opereras på ett av länets sjukhus.

Hudskada och blodpropp efter läkemedelsinfusion

1 juli 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient i samband med dialysbehandling fick skador på ett av länets sjukhus.

Att prata levnadsvanor är en självklar del på ungdomsmottagningen i Ljungby

30 juni 2022

På ungdomsmottagningen i Ljungby har man under en tid jobbat utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med ungdomarna. Inför det bokade besöket får alla patienter fylla i en digital hälsoenkät som...

Dränageslang mot punkterad lungsäck hamnade i levern

29 juni 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en motorcykelolycka fick en dränageslang mot en punkterad lungsäck felaktigt placerad.

Hälsa i vardagen en viktig del av nära vård

29 juni 2022

Nära vård handlar inte bara om sjukvård utan också om friskvård, för att du ska kunna fortsätta leva ditt bästa liv.

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Fortsatt arbete för att minska smittspridningen i primärvården

16 juni 2022

Många patienter söker sig till primärvården med olika typer av infektionssjukdomar. Med lärdomar från de arbetssätt som pandemin fört med sig kommer primvården även fortsättningsvis separera infektera...

Akuten samordnar verksamheten under sommaren

13 juni 2022

Inför sommaren har akutmottagningen i Växjö stor brist på sjuksköterskor. Åtgärder så som att flytta personal mellan avdelningar har inte varit tillräckliga. Bemanningssituationen kommer lösas genom s...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni. Tiden och adressen på kallelsen gäller.

Familje-BB blir en del av BB-avdelningen

3 juni 2022

Familje-BB:s verksamhet går in under ordinarie BB-avdelning från och med vecka 25. Förändringen görs för att all verksamhet för förlossning, BB och eftervård ska samlas vilket gör att vårdplatserna ka...

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

”De flesta mår bättre när de minskar sitt beroende”

12 maj 2022

Vårdcentralen Dalbo har lyckats halvera receptförskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, genom tydliga rutiner och ett gemensamt arbete på hela vårdcentralen.

Coronabilen firades ut efter 741 dagar

10 maj 2022

Efter över två år och 2 000 resor avvecklades coronabilen i Region Kronoberg den sista april. Den firades ut med alkoholfri cider och blåbärstårta.

Cellprovsvecka i Kronoberg

9 maj 2022

Nästa vecka (vecka 20) uppmärksammar Region Kronoberg cellprovsveckan för att få fler kvinnor att lämna cellprov när man får sin kallelse.

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Region Kronoberg anmäler försenad diagnos av blåscancer

22 april 2022

Diagnosen av blåscancer hos en patient försenades på grund av en felaktig första bedömning. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Marie.

Patient försämrades under lång väntan på akuten

19 april 2022

En patient som sökte vård akut på ett av länets sjukhus fick vänta länge på akutmottagningen, eftersom det rådde platsbrist på vårdavdelningen. Det gjorde att patienten blev akut försämrad. Region Kro...

Digitala kallelser sparar tid och pengar

12 april 2022

58 procent av Region Kronobergs kallelser skickas nu ut digitalt och alla verksamheter kan skicka digitala kallelser. För att du som invånare ska kunna ta emot din kallelse digitalt behöver du skaffa...

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

7 april 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.

Mobila team erbjuder flyktingar från Ukraina hälsoundersökning

4 april 2022

Ukrainska flyktingar i Kronobergs län erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning samt vaccination mot covid-19 via mobila team. Teamen kommer att besöka olika platser i länet där flyktingar befinner sig...

Fjärde dos vaccin erbjuds till personer över 65 år

4 april 2022

Region Kronoberg erbjuder nu en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen kan ges tidigast fyra månader efter dos tre.

Nu ändrar vi perspektiv – för att komma närmare dig!

4 april 2022

Nästa gång du söker vård kanske den känns lite närmare. Vi ställer nämligen om till något som kallas nära vård – ett steg i taget.

Extra AT-tjänster för läkare i Ljungby i år

31 mars 2022

Region Kronoberg utökar AT-tjänsterna för blivande legitimerade läkare från 36 till 38. Anledningen är främst ovanligt många bra sökande till tjänsterna i Ljungby.

Patient fick fel läkemedel – anmäls enligt Lex Maria

22 mars 2022

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen på ett av länets sjukhus fick fel läkemedel vid en akutsituation. Patientens tillstånd försämrades på grund av detta och Region Kronoberg anmäler nu...

Mödrahälso- och förlossningsvården får bra betyg av kvinnorna i Kronoberg

9 mars 2022

2 038 kvinnor Kronoberg har hittills delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården, i den nationella så kallade graviditetsenkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både v...

Viktigt jämställdhetsarbete gentemot patienter i Region Kronoberg

8 mars 2022

Finns det skillnader i vårdkvalitet för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar som söker vård i Region Kronoberg? Den frågan kommer att få svar när Region Kronoberg nu påbörjat ett arbet...

Kostnaderna för hyrpersonal ökade under 2021

8 mars 2022

Region Kronobergs kostnader för hyrpersonal ökade inom samtliga verksamhetsområden utom psykiatri under 2021. Ökningen har ett tydligt samband med pandemin.

Två områden med ökad risk för fästingburen TBE i länet

7 mars 2022

Region Kronobergs smittskyddsenhet rekommenderar vaccination mot TBE för personer som regelbundet vistas ute i skog och mark i Rottne med omnejd och Norrhult med omnejd.

Över 70 procent har förtroende för hälso- och sjukvården i Kronoberg

3 mars 2022

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta upplever också att de har tillgång till den vård de behöver.

Region Kronoberg kan bistå Ukraina med ambulans

2 mars 2022

Region Kronoberg har fått en förfrågan från Socialstyrelsen om möjligheten att bistå med ambulanser till Ukraina. En inventering, som gjorts i enlighet med regionens plan för utrangering av ambulanser...

Flera kommuner satsar på ”barnensbästa-samordnare”

28 februari 2022

För att ta ner det länsgemensamma i ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” till lokal nivå anställer nu flera kommuner samordnare. I Alvesta har Ellen Wikerstål nyligen anställts och i Ljungby är Sofia L...

Forskning kring barnens bästa får nationellt fokus

25 februari 2022

För att bredda kunskapen kring skolans, socialtjänstens, polisens och hälso- och sjukvårdens möte med barn och unga flyttas nu följeforskarnas fokus från lokal till nationell nivå. Fler röster, erfare...

Vårdcentralen Rottne flyttar till vårdcentralen Braås under fem veckor på grund av renovering

24 februari 2022

Vårdcentralen Rottne ska renoveras och byggas ut för att kunna erbjuda patienter och personal bättre, större och mer ändamålsenliga lokaler. Den 7 mars stänger vårdcentralen Rottne för att möjliggöra...

Uppföljande prover missades – anmäls enligt Lex Maria

22 februari 2022

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gör två anmälningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria på grund av missade uppföljningsprover.

Region Kronoberg erbjuder en andra påfyllnadsdos till personer över 80 år

15 februari 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (dos 4) mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre...

Ny remiss leder till diagnos och behandling i rätt tid

15 februari 2022

Det första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet är infört i Region Kronoberg, nämligen reumatoid artrit, även kallad ledgångsreumatism. Vid misstanke att en patient har reumatoid artrit ska...

Fördröjd diagnos och behandling av tarmvred – del av tunntarm behövde tas bort

14 februari 2022

En patient kom in på ett av länets sjukhus med tarmvred men operationen fördröjdes så att en del av tunntarmen inte gick att rädda. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Lägesrapport: Möjlig topp i smittspridningen

11 februari 2022

Smittspridningen i länet ser ut att befinna sig på en platå, men det är samtidigt svårt att säga vad som händer med smittspridningen när restriktionerna i samhället nu släppts.

Känd biverkan drabbade patient efter långvarig läkemedelsbehandling

11 februari 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan av en händelse där en patient behandlades med ett läkemedel mot benskörhet längre tid än rekommenderat och fick en fraktur i lårbenet.

Rättspsykiatrisk forskning förstärks med 15 miljoner

8 oktober 2021

Forskningsprogrammet FORevidence har fått ytterligare anslag på 15 miljoner kronor från myndigheten Forte. Det är därmed det mest omfattande forskningsprogrammet någonsin inom svensk rättspsykiatri.

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.

Vad händer när en covid-patient blir inlagd på IVA?

16 juni 2020

En liten del av de patienter med covid-19 som blir inlagda på sjukhus behöver vårdas på intensivvårdsavdelningen. I en film får du här se vad som händer då.