Anslagstavlan

Det här är Region Kronobergs officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till protokoll.

Så överklagar du beslut

Du som är kommunmedlem i Region Kronoberg har rätt att till förvaltningsrätten överklaga beslut som Region Kronoberg fattat (13 kap 1 § kommunallagen).

Du kan begära en sådan laglighetsprövning om du till exempel tycker att Region Kronoberg beslutat om något som inte rör regionens verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

För att räknas som kommunmedlem i Region Kronoberg ska du vara folkbokförd i en kommun, äga fast egendom i en kommun eller betala kommunalskatt i kommun som ligger i Kronobergs län.

Beslut som du kan överklaga är i huvudsak;

  • beslut av fullmäktige
  • beslut av styrelsen eller en nämnd om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av tjänsteperson och vissa andra som fattats enligt delegation från styrelsen eller annan nämnd
  • vissa beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv.
Så här gör du när du vill överklaga

Du lämnar din överklagan skriftligen till förvaltningsrätten. Detta måste ske inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan på regionkronoberg.se att protokollet, där beslutet finns, har justerats. 

I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och varför. 

Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten i Växjö, öppnas i nytt fönster

Kallelse

Regionstyrelsen

2022-11-30, kl 08:45
Utvandrarnas hus

Kallelse

Regionfullmäktige

2022-11-30, kl 09:00
Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Kallelse

Regionstyrelsens personalutskott 2022-11-28

2022-11-28, kl 09:00
Åsnen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Kallelse

Regionstyrelsen

2022-11-15, kl 09:00
Bolmen, regionhuset Nygatan 20

Sammanträdet är öppet för allmänheten.