Anslagstavlan

Det här är Region Kronobergs officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till protokoll.

Filtrera på:
Anslag/bevis Kallelse

Så överklagar du beslut

Du som är kommunmedlem i Region Kronoberg har rätt att till förvaltningsrätten överklaga beslut som Region Kronoberg fattat (13 kap 1 § kommunallagen).

Du kan begära en sådan laglighetsprövning om du till exempel tycker att Region Kronoberg beslutat om något som inte rör regionens verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

För att räknas som kommunmedlem i Region Kronoberg ska du vara folkbokförd i en kommun, äga fast egendom i en kommun eller betala kommunalskatt i kommun som ligger i Kronobergs län.

Beslut som du kan överklaga är i huvudsak;

  • beslut av fullmäktige
  • beslut av styrelsen eller en nämnd om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av tjänsteperson och vissa andra som fattats enligt delegation från styrelsen eller annan nämnd
  • vissa beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv.
Så här gör du när du vill överklaga

Du lämnar din överklagan skriftligen till förvaltningsrätten. Detta måste ske inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan på regionkronoberg.se att protokollet, där beslutet finns, har justerats. 

I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och varför. 

Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för regionen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten i Växjö, öppnas i nytt fönster

Anslag/bevis

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2021-06-06
2021-05-14

Kallelse

Regionstyrelsen 2021-05-19

2021-05-19, kl 09:00
Deltagande digitalt/Bolmen, regionhuset i Växjö

Kallelse

Regionstyrelsens personalutskott

2021-05-18, kl 09:00
Digitalt/Regionhuset

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Kallelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2021-05-18, kl 09:00
Digitalt/Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Anslag/bevis

Regionala utvecklingsnämnden 2021-05-06

2021-05-12
2021-06-03

Anslag/bevis

Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11

2021-05-12
2021-06-03

Anslag/bevis

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

2021-05-11
2021-06-03

Anslag/bevis

Trafiknämnden 2021-05-05

2021-05-12
2021-06-03

Anslag/bevis

Regionfullmäktige 2021-04-28

2021-05-07
2021-05-29

Anslag/bevis

Valberedningen 2021-04-28

2021-05-07
2021-05-29

Kallelse

Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11

2021-05-11, kl 09:00
Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Anslag/bevis

Kulturnämnden

2021-05-06
2021-05-30

Anslag/bevis

Infrastrukturberedningen 2021-04-29

2021-05-04
2021-05-26

Anslag/bevis

Regionstyrelsen 2021-04-29

2021-04-30
2021-05-22

Anslag/bevis

Kulturnämnd §§ 19, 21

2021-04-29
2021-05-22

Kallelse

Extra regionstyrelse 2021-04-29

2021-04-29, kl 08:00
Deltagande digitalt/Åsnen, regionhuset

Anslag/bevis

Revisionens protokoll 2021-04-20

2021-04-27
2021-05-20