Fler nyheter

2 mars 2017

Rätt kompetens – en av våra största utmaningar

Rätt kompetens är en allt viktigare fråga för näringsliv och offentlig sektor. Det är också en oerhört central fråga för oss som regionalt tillväxtansvariga. När det inte finns rätt kompetens påverkas den dagliga verksamheten i flera branscher och tillväxten hämmas. Orsakerna till detta är flera.

Dels har arbetsmarknaden andra krav på kompetens än tidigare. Behovet av livslångt lärande är inte en klyscha utan en faktisk verklighet. Här behövs insatser kring vidareutbildning och kompetenshöjning, även av redan sysselsatta. Därför gör vi insatser genom AV-Media som fortbildar lärare inom IT och genom våra övriga kurser för anställda inom offentlig verksamhet.

Det är också för få som väljer utbildningar inom vissa bristyrken. Därför gör vi insatser för att locka till vårdyrken, bland annat genom vård- och omsorgscollege. Vi har också projektet Mot nya Höjder som ska intresset för naturvetenskap, matematik och teknik hos unga i länet. Vi verkar också för fler YH-utbildningar (yrkeshögskola) kring bristyrken som cnc-operatör, kock eller tandsköterska.

Samtidigt har vi en stor grupp invånare som står utan jobb, men som med rätt utbildning och utveckling kan etablera sig på arbetsmarknaden. Här sätter vi nu igång ett arbete för att stötta Arbetsintegrerade Sociala Företag: Företag som sysselsätter de som har haft svårt att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden av olika skäl. Vi är också med i ett större projekt som ska kartlägga och tillgodogöra kompetenser hos nyanlända.

Den 1 mars antog Regionfullmäktige en strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning i regionen. Denna kommer att vägleda oss framåt i detta mycket viktiga arbete. Jag är övertygad om att rätt kompetens är en av de viktigaste frågorna som kräver ytterligare insatser även framåt. 

Christel Gustafsson
regional utvecklingsdirektör

Läs mer om Kompetensförsörjningsstrategi 2016-2025