Svara på remisser

Här kan du svara på våra aktuella remisser.

Södra Östersjöprogrammet

Under perioden 8 september – 15 oktober kan du lämna dina synpunkter på det framtagna programförslaget för Södra Östersjöprogrammet innan det skickas vidare till kommissionen för godkännande. Under samma period har du även möjlighet att ge synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning, (SEA Strategic Environment Assesment) som är framtagen för programmet. Du lämnar synpunkter genom att fylla in webbformuläret på Interreg South Baltics hemsida:

southbaltic.eu, öppnas i nytt fönster

Länstransportplan 2022–2033

Vart fjärde år justeras/ aktualitets prövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033 ute på öppen remiss. En öppen remiss innebär att alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget. 

Läs remissversionen och lämna dina synpunkter på Länstransportplan 2022–2033

Trafikförsörjningsprogram - remisstiden avslutad

Under perioden 29 april till 31 juli kan du lämna remissvar för Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2021-2030 med utblick.

Missiv - Remiss trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2021-2030 med utblick

Remissutgåva Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2021-2030 med utsikt

Tågstrategiskt underlag (bilaga)

Hållplatshandbok Region Kronoberg 2021–2030 (bilaga)

§97 RSAU Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt – godkännande av remissutgåva

Anvisningar

Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2030 med utblick. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskrivs Region Kronobergs inriktning för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas under det kommande årtiondet. Den pågående coronapandemin (covid-19) kan i ett nära perspektiv ge effekter på kollektivtrafiken, såväl beteendemässigt som ekonomiskt. De långsiktiga målsättningarna för kollektivtrafikens utveckling ska dock inte påverkas av detta.

Efter att remissvaren har sammanställts och synpunkter har arbetats in ska trafikförsörjningsprogrammet fastställas i Region Kronobergs fullmäktige.

Synpunkterna skickas digitalt till e-postadress: Det här är en e-postadress Vänligen ange diarienummer: 19RGK393

Vid eventuella frågor kontakta Det här är en e-postadress

Kulturplan - remisstiden avslutad

Förslag till ny kulturplan antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april 2021 och gick sedan ut på remiss. Alla var välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni. Nu är remisstiden avslutad och 33 yttranden skickades in.

Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Nulägesanalys: Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Remissvar

Alla remissyttranden har publicerats på Region Kronobergs kulturblogg:
http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/

Vårforum

Vårforum är ett av Region Kronobergs årligen återkommande mötesarenor där intressenter från olika områden samlas för att bidra till länets utveckling.

Vid Vårforum den 11 maj framtidsspanade vi tillsammans. Deltagarna fick också möjlighet att bidra med synpunkter till kommande kulturplan, trafikförsörjningsprogram och Bymässa 2030 som leder oss mot målen i Gröna Kronoberg 2025, den regionala utvecklingsstrategin.

Presentationer från dagen

Senast uppdaterad: 20 september 2021