Svara på remisser

Här kan du svara på våra aktuella remisser.

Under perioden 29 april till 25 juni kan du lämna remissvar på Regionala kulturplanen för Kronoberg 2022-2024. Under perioden 29 april till 31 juli kan du lämna remissvar för Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2021-2030 med utblick.

Lämna synpunkter på remissutgåvan av den regionala kulturplanen för Kronoberg 2022-2024

Länkar

Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024
Nulägesanalys: Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024
Följebrev med information

Anvisningar

Fram till den 25 juni kan alla som vill lämna remissyttrande. Med utgångspunkt i det regionala kulturuppdraget efterfrågar Region Kronoberg särskilt svar på nedanstående frågor:

  • Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för konst, kultur och idrott i Kronoberg?
  • Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar för Kronobergs kulturliv?
  • Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet?

Region Kronoberg ser helst att remissyttrande lämnas i tillgänglighetsanpassat PDF-format via e-post till Det här är en e-postadress men det är också möjligt att lämna sitt yttrande via vanlig post till Region Kronoberg, 351 88 Växjö. Märk remissyttrandet med diarienummer 19RGK739. Alla remissyttranden publiceras på Region Kronobergs kulturblogg: http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/

Lämna synpunkter på remissutgåvan av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2021-2030 med utblick

Länkar

Missiv - Remiss trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg 2021 - 2030 med utblick
Remissutgåva Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2021 - 2030 med utsikt
Tågstrategiskt underlag (bilaga)
Hållplatshandbok Region Kronoberg 2021 – 2030 (bilaga)

§97 RSAU Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt – godkännande av remissutgåva

Anvisningar

Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021 – 2030 med utblick. Region Kronoberg ger nu möjlighet att lämna yttrande på förslaget.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kronobergs inriktning för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas under det kommande årtiondet. Den pågående coronapandemin (covid-19) kan i ett nära perspektiv ge effekter på kollektivtrafiken, såväl beteendemässigt som ekonomiskt. De långsiktiga målsättningarna för kollektivtrafikens utveckling ska dock inte påverkas av detta.

Remissperioden sträcker sig från 2021-04-30 till 2021-07-31. Efter att remissvaren har sammanställts och synpunkter har arbetats in ska trafikförsörjningsprogrammet fastställas i Region Kronobergs fullmäktige.

Synpunkterna skickas digitalt till e-postadress: Det här är en e-postadress Vänligen ange diarienummer: 19RGK393

Vid eventuella frågor kontakta Christoffer Jansson Det här är en e-postadress

Dialogcafé

20 maj kl. 13.15-15.00 har du möjlighet att ställa dina specifika frågor om förslag på ny kulturplan, nytt trafikförsörjningsprogram och processen framåt med Bymässa 2030. Bara att "droppa" in i teamslänken:

Teamslänk till dialogcafé

Vårforum

Vårforum är ett av Region Kronobergs årligen återkommande mötesarenor där intressenter från olika områden samlas för att bidra till länets utveckling.

Vid Vårforum den 11 maj framtidsspanade vi tillsammans. Deltagarna fick också möjlighet att bidra med synpunkter till kommande kulturplan, trafikförsörjningsprogram och Bymässa 2030 som leder oss mot målen i Gröna Kronoberg 2025, den regionala utvecklingsstrategin.

Presentationer från dagen

Senast uppdaterad: 12 maj 2021