Målbild för Kronoberg

Vår målbild – så här ser det ut i Kronoberg år 2025

År 2025 är Kronoberg ett län som växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Det är invånare i alla åldrar som skapar utveckling och förnyelse. Alla behövs och bidrar till att skapa en plats som är attraktiv att bo på, arbeta och vistas i. Samverkan kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet gör oss framgångsrika och tillsammans tar vi oss an och ser möjligheter i både globala och lokala utmaningar.

Det är flickor och pojkar, kvinnor och män i olika åldrar som skapar utveckling och förnyelse inom alla sektorer - offentlig, privat och ideell. De påverkas av och påverkar utvecklingen. De är Gröna Kronobergs intressenter och målgruppen för det regionala utvecklingsarbetet. Alla behövs för att skapa öppna och hållbara livsmiljöer som är attraktiva att bo, arbeta och vistas i. Tillsammans ser vi möjligheter i globala och lokala utmaningar. Samverkan kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet gör Gröna Kronoberg framgångsrik. Samverkan genom öppna och transparenta processer och kompetent ledarskap är den gröna tråden fram till målen i Gröna Kronoberg.

Gröna Kronoberg är en växande landsbygdsregion som är både liten och stor. 2025 består Gröna Kronoberg av många små orter som växer i och kring en välutvecklad stråkstruktur som möts i en stark regional kärna. Orter och landsbygd drar nytta av strukturen och kompletterar varandra. Landskapets skogar, fält, sjöar och jord är nära och närvarande i människors vardag genom att producera ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Gröna Kronoberg utvecklar det ömsesidiga beroende som finns mellan stad och land och ser landskapets natur- och kulturvärden som en grund för utveckling.

Gröna Kronoberg har en stark förnyelseförmåga och växer genom cirkulär ekonomi. 
I Gröna Kronoberg har näringslivet breddat sin bas i tillverkningsindustrin till att bestå av fler tjänste- och serviceföretag. Många små och medelstora företag verkar här vilket ger en stor samlad erfarenhet av entreprenörskap. En stark ideell sektor skapar arenor som tar vara på människors engagemang och idéer och som bidrar till en mångkulturell infrastruktur i hela regionen. Det finns en stark vilja och god förmåga inom alla sektorer att skapa hållbara lösningar för utmaningar inom klimat, energi, miljö, demografi, social trygghet, hälsa och utbildning. En välutvecklad högskolestruktur och närheten till Linnéuniversitet skapar grund för framgångsrika, innovativa samarbeten.

Gröna Kronoberg satsar på att bli en ledande hållbar region. 2025 påverkar Gröna Kronoberg omgivningen positivt. Vi har en förmåga att se allt avfall som näring för nästa tillverkningsprocess, att använda förnyelsebar energi och skapa fungerande marknader. Vi möter efterfrågan på hållbara lösningar både lokalt och globalt, vilket ger tillväxt, jobb goda miljöer för människor att leva och växa i. Våra förtroendevaldas mål och prioriteringar kombineras med små och stora initiativ av regionens invånare inom alla delar av samhället. Gröna Kronoberg uppmärksammas både nationellt och globalt som den region som leder den hållbara utvecklingen – som Europas grönaste region.

Målbildsbeskrivning i filmversion

Senast uppdaterad: 9 september 2019