Strategiska områden, mål och prioriteringar

För att vi ska komma framåt i arbetet med att förverkliga målbilden Gröna Kronoberg, som beskriver hur det är att leva, bo och verka i Kronoberg 2025, behövs konkreta mål att arbeta mot. Ur målbilden har därför två strategiska områden brutits ut som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar.

 

Strategiskt område 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer

Området handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs attraktivitet är central för att människor ska välja att bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. Vi behöver aktivt arbeta med samhällsbyggnad- och planering och arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla invånare kan hitta sin plats och känner välbefinnande, känner sig välkomna och delaktiga.

Detta är en förkortad version av strategiskt område 1.

Läs om strategiskt område 1 i sin helhet

Mål 2025

Ökad attraktivitet - fler ska välja att bo i länet. Inrikesflyttnetto ska förbättras 2015-2025. 

Klimatpåverkan ska minska. Utsläpp av koldioxid i Kronobergs län från fossila bränslen ska till år 2025 ha minskat till 1,5 ton per år och länsinvånare.

Det finns även ett antal påverkansfaktorer och en hållbarhetsdimension som du kan läsa mer om i strategin.

Prioriteringar

Prioritering 1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet

Prioritering 2. En plats att vilja leva och bo på

 

Strategiskt område 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga och ett ökat humankapital

Området handlar om vad invånarna i Kronobergs län ska leva och växa av. Konkurrensen är hård idag och förändringstakten blir allt högre. Förändringarna innebär stora omställningar och det finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor uppstår samt att hälsan blir allt mer ojämlik. Det är därför viktigt att vi hittar hållbara sätt för regionen och människorna här att utvecklas och förnyas. Vi vill växa av en cirkulär ekonomi. Det handlar om att avfall inte ska existera utan ses som en råvara och att människor ses som regionens främsta resurser, som får chans att utvecklas, må bra och bidra till sin egen och regionens utveckling genom hela livet.

Detta är en förkortad version av strategiskt område 2.

Läs om strategiskt område 2 i sin helhet

Mål 2025

Produktiviteten ska öka. Mellan 2014–2025 ska BRP/Sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i riket.

Balanserad tillväxt – fler arbeten. Mellan 2014-2025 ska den sysselsatta dagbefolkningen i länet öka mer än riksgenomsnittet (exklusive storstadsregionerna).

Förbättrad matchning – fler i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i länet uppgå till minst 80 procent.

Ett ökat humankapital. Den självskattade hälsan för kvinnor och män, flickor och pojkar ska förbättras och könsskillnaderna minska.

På väg mot ett plusenergilän. 80 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer 2025 från förnybara källor

Prioriteringar

Prioritering 3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv

Prioritering 4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Senast uppdaterad: 28 februari 2022