EU-program

Inom ramen för EU:s långtidsbudget 2021–2027 finns flera miljarder i åtagande. Fondernas syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. De har även som syfte att bidra till att minska ekonomiska skillnader och olikheter i levnadsstandard mellan länderna.

Varje fond har specifika mål som fastställs i respektive förordning. Nedan följer ett urval av program som är aktuella för aktörer i Kronobergs län och där Region Kronoberg har en roll i genomförandet.

Regionala EU-program

Småland och Öarna utgörs av fyra regioner; Gotland, Jönköpings län, Kalmar län och Kronoberg. De fyra regionerna har genom det regionala utvecklingsansvaret ansvar för två program; Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden +.

Dessa fonder styrs genom Strukturfondspartnerskapet där representanter från varje region och olika näringslivs- och arbetsmarknadsparter finns representerade. Deras uppgifter består bland annat i att prioritera bland projektansökningar.

Strukturfondernas betydelse för regional utveckling, pdf, öppnas i nytt fönster

Under föregående programperiod 2014 – 2020 har drygt 1 miljard kronor beviljats i stöd från EU till projekt i programområdet Småland och Öarna, som består av Gotland, Jönköpings och Kalmar län samt Kronoberg. Detta EU-stöd har växlats upp med mestadels regionala 1:1-medel och medel från sökande organisationer med ungefär samma belopp. Detta gör att det totalt har investerats mer än 2 miljarder totalt sett i regional utveckling i Småland och Öarna. En övergripande slutsats i denna rapport är att de ERUF- och ESF-projekt som genomförs under programperioden har bidragit till att flytta fram positionerna för regionerna utifrån de behov som framkommit i regionernas regionala utvecklingsstrategier.

EU-program

De fyra regionerna i Småland och Öarna har enats om att bemöta sex gemensamma utmaningar. Den låga klimatomställningstakten, den ojämställda arbetsmarknaden, en svag kompetensförsörjning, svag konkurrenskraft, låg innovationsgrad och svårigheterna att få ut effekter av digitalisering. Det ska göras genom olika insatser under perioden 2021–2027.

Projekt kommer att kunna sökas inom följande områden:

 • Tillämpad forskning & innovation,
 • Digitalisering
 • Ökad konkurrenskraft i näringslivet
 • Kompetensförsörjning
 • Miljö & Klimat

Projekt med finansiering av ERUF ska ha insatser som riktar sig till att stärka näringslivet. Sökande aktörer kan vara olika typer av företagsfrämjande organisationer, som känner målgruppen väl och har möjlighet att arbeta långsiktigt för ett mer innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv i regionen.

För att se pågående eller kommande utlysningar se tillväxtverkets webbplats.

EU-programmet Småland och Öarna, tillvaxtverket.se, öppnas i nytt fönster

Exempel på projekt

Kompetens- och teknikspridning om supraledande magneter är ett projekt som finansieras av ERUF och Region Kronoberg genom regionala tillväxtmedel. Syftet med projektet är att öka kunskaperna hos tillverkande företag i Kronobergs län för att kunna bidra till utvecklandet av en supraledande magnet.

Projektet IoT-lab för SMF syftar till att ska öka kunskapen om möjligheterna med Internet of Things (Internet of Things eller Sakernas internet), samt utveckla nya idéer och produkter, bland små och medelstora företag (SMF) i Kronoberg och Kalmar län IoT för SMF - YouTube

Kontakt

För att stämma av relevansen av er projektidé - ta tidig kontakt med projektutvecklare i din region. 

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer.

Småland och Öarnas prioriteringar

 • en jämlik, jämställd och inkluderande arbetsmarknad med vidgade normer
 • rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad
 • ökad digital kompetens och digital inkludering
 • livslångt lärande utifrån den framtida arbetsmarknadens behov.

Prioriteringarna utgår från de fyra länens regionala utvecklingsstrategier förstärkt av en socioekonomisk analys och genomförda förstudier. Insatser i ESF+ vänder sig både till personer med en anställning som idag finns på arbetsmarknaden och till personer som står utanför arbetsmarknaden.

För att se pågående eller kommande utlysningar se Svenska ESF-rådets webbplats.

Svenska ESF-rådet, esf.se, öppnas i nytt fönster

Exempel på projekt

Framtidssäkrad industri är ett projekt som finansieras av ESF. Syftet med projektet är att utveckla en struktur för branschvalidering och säkerställa rätt kompetens för en hållbar och konkurrenskraftig produktion. Framtidssäkra ditt företag - säkerställ att medarbetarna har rätt kompetens med branschvalidering - YouTube

Kontakt

För att stämma av relevansen av er projektidé - ta tidig kontakt med projektutvecklare i din region. 

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

Interreg-program

Utöver de regionala programmen finns även flera program för Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg. De handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra.

Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Detta är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbygdskaraktär med stora grönområden, kustlandskap med sjöar samt avsaknaden av storstäder. Programmets vision är ”United by the Sea into action for a blue and green future – Innovative, Sustainable, Attractive and Active South Baltic”.

Programmets 4 områden

 • Innovativa - South Baltic med fokus på digitalisering och internationalisering för SMF
 • Hållbara - South Baltic med fokus på hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi
 • Attraktiva - South Baltic med fokus på hållbar besöksnäring och
 • Aktiva - South Baltic med fokus på att förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan

Programsekretariat finns i Gdansk, Polen.

Interreg South Baltic Programme, southbaltic.eu, öppnas i nytt fönster

Interreg Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic programme)+.png

Svenska kontaktpunkter

För att stämma av relevansen av er projektidé - ta tidig kontakt med kontaktnod för din region. Svenska kontaktpunkter finns på Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne och Region Kronoberg.

Region Kronoberg

Josefine Wilhelmsson

Josefine.wilhelmsson@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 32 00

Region Blekinge

Johanna Rönn

Johanna.ronn@blekinge.se

Telefon: 0455 30 50 21

Region Kalmar län

Johan Lundbäck

Johan.lundback@regionkalmar.se

Telefon: 0480 448 342

Region Skåne

Ulrika Melander

Ulrika.melander@skane.se

Telefon: 040 675 34 94

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion.

Programmet fokuserar på fyra områden:

 • Innovativa samhällen
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Klimatneutrala samhällen
 • Samverkande förvaltning

Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet. Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Interreg Baltic Sea Region, öppnas i nytt fönster

Interreg Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region).png

Kontakt

För att stämma av relevansen av er projektidé - ta tidig kontakt med kontaktnod för din region eller nationell kontaktpunkt

Svensk kontaktpunkt

Tillväxtverket

Robert Berggren

robert.berggren@tillvaxtverket.se

Telefon: 08 681 92 37

Regional kontakt

Region Kronoberg/Småland och Öarna

Slawomir Demkowicz Dobrzanski

slawomir.demkowicz-dobrzanski@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 31 68

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling.

Nordsjöprogrammet har fyra prioriterade områden:

 • Robusta och smarta ekonomier
 • Gröna omställningar
 • Klimatresiliens och motståndskraft
 • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen

Total finansiering för Nordsjöprogrammet

 • € 173.800.000

Stödnivå

 • 60% EU-stöd & 40% egen finansiering
 • Norska partners kan få 50 % i nationellt norskt stöd*Karta

Programsekretariat finns i Viborg, Danmark.

Interreg North Sea Region, öppnas i nytt fönster

Interreg Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region).png

Kontakt

För att stämma av relevansen av er projektidé - ta tidig kontakt med kontaktnod för din region eller nationell kontaktpunkt.

Svensk kontaktpunkt

Västra Götalandsregionen

Robin Stenström

robin.stenstrom@vgregion.se

Telefon: +46 7 068 692 80

Regional kontakt

Region Kronoberg

Josefine Wilhelmsson

Josefine.wilhelmsson@kronoberg.se

Telefon: 0470-58 32 00

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022