EU-finansiering

EU-programmen kan delas in i två kategorier: geografiska och tematiska program. Geografiska program utgår från ett specifikt område och är antingen regionala eller internationella. De tematiska programmen kallas ibland även för sektorsprogram.

Nedan följer ett urval av program som är relevanta för Kronobergs län och vårt närområde. I länklista längst ner på sidan hittas ytterligare information.

EU-program

Kronobergs län ingår i det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna, tillsammans med Jönköpings, Kalmar och Gotlands län. Programområdet består till största del av glesbygd med dess utmaningar som behöver mötas för att klara av framtidens behov och krav. Syftet med programmet under perioden 2014–2020 är att öka konkurrenskraften och sysselsättning och främja tillväxten i regionen, med särskild vikt på små och medelstora företag. På så sätt ska man bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengar ur fonden. Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som bestämmer hur mycket pengar som ska gå till varje region och vad pengarna ska gå till. Sedan prioriterar regionerna vilken typ av projekt som ska få pengar.

Tillväxtverket i Jönköping är ansvarigt programkontor, öppnas i nytt fönster

Europeiska socialfondenär EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland. I Sverige stöder socialfonden 2014-2020 projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden.

Svenska ESF-rådet Småland och Öarna, öppnas i nytt fönster

Interreg South Baltic (Södra Östersjöprogrammet) är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan regioner i Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbrukskaraktär med stora grönområden, kustlandskap med sjöar och strömmar samt avsaknaden av storstäder. Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjö-området genom att utveckla regionens potential inom "blå och grön tillväxt". Programsekretariat finns i Gdansk, Polen.

Interreg South Baltic, öppnas i nytt fönster

Svensk webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt. Programsekretariat finns i Rostock, Tyskland.

Interreg Baltic Sea Region, öppnas i nytt fönster

Svensk webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg North Sea Region (Nordsjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. Programsekretariat finns i Viborg, Danmark

Interreg North Sea Region, öppnas i nytt fönster

Svensk webbplats, öppnas i nytt fönster

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Tyngdpunkten ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer i syfte att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. Programsekretariat finns i Lille, Frankrike.

Interreg Europe, öppnas i nytt fönster

Svensk webbplats, öppnas i nytt fönster

Horizon 2020 (Horisont 2020) är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalbudget på runt 80 miljarder euro. Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

Horizon 2020, webbplats med mer information, öppnas i nytt fönster

Horisont 2020, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Slawomir Demkowicz Dobrzanski

Samordnare för internationella frågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 68

Senast uppdaterad: 9 september 2020