Kommersiell service

Det finns flera olika stöd att söka inom kommersiell service och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer.

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett Regionalt serviceprogram. En del i detta arbete är olika stöd för kommersiell service. Dessa behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Nedan följer en beskrivning av följande stöd: Servicebidrag, Hemsändningsbidrag, Investeringsstöd, samt Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.

Stödformer

Stödet söks hos Region Kronoberg och kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Bidrag beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga. Innan ansökan om servicebidrag kan lämnas in ska en aktiv dialog ha förts med Region Kronoberg. Kontaktuppgifter hittas längst ner på denna sida.

Servicebidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, näringsidkare med försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl, och näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl.

Bidrag får beviljas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Bidrag lämnas för sammanlagt högst tre år.

Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Stödet söks hos Region Kronoberg av länets kommuner för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror för de hushåll som har störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken.

Hemsändningsbidrag kan beviljas för hemsändning av dagligvaror till hushåll. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Hemsändningsbidrag lämnas i dagsläget med ett belopp som motsvarar 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen.

  • Bidraget får inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.
  • Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.
  • Bidraget betalas ut årsvis i efterskott.

Blankett för ansökan om hemsändningsbidrag, excel, öppnas i nytt fönster

Stödet söks i första hand via Länsstyrelsen Kronoberg och man kan få stöd till investeringar som leder till bättre tillgång till kommersiell och viss offentlig service på landsbygden. Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden.

Stödet gäller flera olika typer av investeringar. Det kan till exempel vara investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och/eller serviceställen där olika typer av service finns samlad.

Mer information samt kontaktuppgifter:

Stöd till investeringar i kommersiell service, Länsstyrelsen Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg har kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen kring investeringsstöd och kan vid behov även stötta upp.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service ska prioriteras.

Ansökan om särskilt driftstöd kan göras först efter kontakt med Region Kronoberg. Stödet är m.a.o. inte ett s.k. "rättighetsstöd" – de butiker som kan komma att omfattas i Kronobergs län kommer att prövas utifrån en rad olika faktorer. Mångsidigt utbud, öppettider och annan grundläggande service samt länets butikstruktur påverkar om försäljningsstället är berättigat till stöd och till vilket belopp. 

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor vid senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Kontakt

Daniel Uppsäll

Senast uppdaterad: 20 december 2021