Sök regionala tillväxtmedel

Du som representerar en offentlig förvaltning, förening eller organisation kan söka regionala tillväxtmedel. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län.

Dessa medel styrs av en särskild förordning, som bland annat anger att projekten ska vara tidsbegränsade och att sökt summa får uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna. Observera att medfinansiering betalas ut i efterskott, mot upparbetade kostnader. Enskilda personer eller företag beviljas normalt inget stöd. Projektet ska inte ha något vinstsyfte, och vara klart avgränsat i förhållande till ordinarie verksamhet – driftsstöd är därför inte aktuellt.

Utgångspunkter

Sveriges regionala tillväxtpolitik går ut på att stimulera utveckling i hela landet och stärka den lokala och regionala konkurrenskraften. För detta avsätter riksdagen i statsbudgeten ett anslag varje år till regionala tillväxtåtgärder. Anslaget fördelas av Näringsdepartementet till Tillväxtverket och de olika länen. Region Kronoberg är den aktör i vårt län som förfogar över den största delen av detta anslag, även kallat 1:1-medel eller tillväxtmedel.

Dessa tillväxtmedel är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling och tillväxt , och dessa ska därför användas till projekt som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg (RUS) och/eller med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. 

Det övergripande syftet är en hållbar regional tillväxt, det vill säga att Kronobergs län ska arbeta för utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Alla projektansökningar ska därför beskriva hur man förhåller sig till hållbar tillväxt – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Detta innebär att projekten ska innehålla en beskrivning av specifika utmaningar kopplade till jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, miljö samt barn och unga, och hur dessa utmaningar kan bemötas. 

För att projektmedel från Region Kronoberg ska komma ifråga, måste projektet överensstämma med de formella krav som vi ställer på projekt. Eftersom söktrycket ofta är stort, sker prioriteringar mellan projekt utifrån olika prioriteringsgrunder. Alla ansökningar bedöms och prioriteras dessutom utifrån följande:

Region Kronobergs utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025 (webbplats, öppnas i nytt fönster)

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Projektansökningarna ska också vara förenliga med EU:s regionala strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning.

Region Kronobergs beslut om medfinansiering med tillväxtmedel är offentliga och kan enligt gällande förordning inte överklagas. 

Med projekt avses insatser utanför den ordinarie verksamheten, som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan om projektmedel är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om projektet beviljats eller inte. 

Följande krav måste uppfyllas för att ett projekt ska kunna bli aktuellt för finansiering:  

En aktiv dialog har förts med Region Kronobergs projektkontor innan ansökan lämnats in

Ansökan lämnas in till Region Kronoberg via webbverktyget Min ansökan

Projektet ska ligga i linje med och bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin, och den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Projekteär avgränsat i tid och omfattning. Med projekt avses verksamheter utanför den ordinarie verksamheten – detta gäller både projektägare och samverkansparter

Projektet beaktar hållbarhetsperspektiv och inkluderar frågor kopplade till en hållbar tillväxt genom att tillämpa följande perspektiv: jämställdhet, mångfald och miljö

Projektet har mätbara mål och en tydlig aktivitetsplan

Region Kronobergs andel av finansieringen är rimlig i förhållande till projektägaren och andra relevanta aktörers andelar. Maximalt 50 % av projektets kostnader, från en eller flera finansiärer, kan finansieras med det statliga anslaget 1:1.

Dessutom får projektet inte gynna enskild aktör, och det får inte snedvrida konkurrensen i näringslivet. Stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag får inte ges inom projektet. Ansökan får heller inte består av enskilda insatser såsom produktion av böcker och film; resor, mässor; anordnande av kurser/konferenser; eller investeringar

Om ett projekt uppfyller samtliga formella krav, gäller följande grunder för Region Kronobergs prioritering av de projekt som inkommer:

1. Projektet har ett regionalt mervärde, genom att aktiviteter sker i fler än en kommun eller är att det är av pilotkaraktär som kan göra projektet intressant också för andra.

2. Projektet har medfinansiering från EU eller nationellt.

3. Projektet är nytänkande.

4. Projektet är strukturpåverkande.

5. Projektet innehåller samarbete eller samverkan mellan flera olika aktörer.

6. Projektet har en plan (samt i tillämpliga fall en budget) för uppföljning/utvärdering inom projektperioden.

7. Projektet har potential för fortsättning utan projektmedel samt en plan för detta.

Att ansöka om medel

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Projektkontoret finns här för att hjälpa er räta ut frågetecknen. Syftet med projektkontoret är att höja kunskapen om projektarbete i regionen och för att öka andelen externfinansierat utvecklingsarbete.

Vi rekommenderar alla som funderar på att ansöka om medel att ta kontakt med projektkontoret för en första diskussion. På så sätt kan vi hjälpa till att utveckla eventuella projektidéer och en indikation om idéens överensstämmelse med krav och prioriteringsgrunder kan ges. Vi arbetar även proaktivt, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att ta fram projekt och förstudier som ligger i linje med årets prioriteringar.

I samband med projektutvecklingsprocessen brukar vi be presumtiva sökanden fylla i kortare mallar som rör idéens förändringslogik samt hur projektet relaterar till hållbarhetsaspekter, tillväxt och Gröna Kronoberg. Detta underlättar för både oss och de sökande att få en bild av projektidén och dess framkomlighet, utan att en resurskrävande ansökningsprocess dras igång som första steg. 

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av mallen)

Region Kronoberg tar löpande emot ansökningar om medel, men beslut tas normalt endast vid några tillfällen under året, så tänk på att lämna in strax innan en deadline för kortast möjliga väntetid för beslut. Beslut om projektmedel tas i den regionala utvecklingsnämnden.

Tio kriterier

Vid utveckling av en projektidé tillsammans med oss och därefter vid framtagande av ansökan finns en rad saker som vi vill se att man som sökande reflekterat kring i sin ansökan.

Nedanstående kriterier är något vi tittar på när vi bedömer de ansökningar som kommer in. De sju första är att betrakta som avgörande att sökanden kan relatera till i sin ansökan – de tre sista (en eller flera) kan beaktas om de är relevanta för projektet. Obs! Man ska alltså inte använda dessa kriterier istället för ansökan, eller ha dem som rubriker.

1. Förändringslogik

Sökande ska kunna presentera en förändringslogik (ibland även kallat insatslogik eller effektlogik), som visar på utmaningar projektet ska bemöta, vad som ska hända i aktörernas verksamhet respektive i målgruppen/-erna för insatsen, samt hur insatsen kan bidra till hållbar regional tillväxt och utveckling.

I samband med projektutvecklingsprocessen brukar vi be presumtiva sökanden fylla i kortare mallar som rör idéens förändringslogik samt hur projektet relaterar till hållbarhetsaspekter och tillväxt.  Detta underlättar för både oss och de sökande att få en bild av projektidén och dess framkomlighet, utan att en resurskrävande ansökningsprocess dras igång som första steg.

Tillväxtverket har tillsammans med ett par pilotregioner tagit fram en enkel modell som ska underlätta att planera, styra, följa upp och utvärdera projekt som syftar till utveckling och förändring. Modellen innefattar att beskriva nuläget, dvs hur det ser ut när ni startar, börläge, dvs vilken skillnad ni vill uppnå och vilka insatser ni planerar att genomföra för att nå dit. Modellen gör det också enklare att integrera hållbarhetsaspekter i planeringen. Denna mall ska så småningom även bifogas ansökan.

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av mallen)

2. Sammanhang 

Sökande ska kunna sätta projektet i rätt sammanhang och visa att man tagit eller ämnar ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som redan finns på området. Annars finns risken att insatsen upprepar redan beprövade metoder, som kanske inte löser projektets huvudutmaning. Man kan t.ex. utgå ifrån:

 • Bakgrundsfakta
 • Intressentanalyser
 • Genomförda förstudier
 • Statistik
 • Liknande projekt (tidigare och pågående, även i andra delar av landet)
 • Omvärldsförändringar och trender

3. Förankring

Ett projekt sker alltid i samspel med andra och för att skapa nödvändig förankring behöver sökande kunna klargöra vilka som påverkar och påverkas av insatsen. Här brukar man prata om projektets intressenter, som innefattar projektägare, målgrupp, beslutsfattare, expertis, finansiärer med flera. Sökande bör därför redan innan ansökan gjort relevanta intressentanalyser.

4. Samverkan/Samarbete

Sökande ska visa hur insatsen kommer inkludera samverkan/samarbete, inom eller mellan sektorer och/eller över administrativa gränser.

5. Styrning och uppföljning

Sökande ska tydligt visa hur insatsen kommer att göra skillnad inom området. Det ska finnas mätbara mål, en tydlig aktivitetsplan samt en plan för uppföljning/utvärdering.

6. Kön som indelningsgrund

Sökande ska på anmodan kunna redovisa statistik och indikatorer för individer, med kön som indelningsgrund. Ålder och utländsk bakgrund bör ingå om det är relevant för insatsen.

7. Hållbarhetsperspektiv

Sökande ska genomgående i ansökan redovisa hur hållbarhetsperspektiven jämställdhet, mångfald och miljö beaktas i projektets olika delar. Dessa perspektiv ska vara en integrerad del i insatsen.

8. Skalbarhet

Sökande kan visa hur resultat kan användas inom fler områden (territoriellt eller verksamhetsmässigt).

9. Kontinutitet

Sökande kan visa hur de testar och/eller implementerar goda resultat från tidigare eller pågående insatser.

10. Mobilisering

Sökande kan visa på hur de engagerar aktörer och/eller företag med fokus på tydlig breddning av delaktighet och inflytande.

Fler verktyg:

Här på webbplatsen Gröna Kronoberg, under rubriken 'Arbetsmetod' har vi utöver ovanstående samlat ett antal verktyg, mallar och metoder som kan hjälpa er när ni planerar och skriver fram ert projekt, (webbsida, öppnas i nytt fönster)

En komplett ansökan med om regionala tillväxtmedel ska göras digitalt via Min ansökan. Obs! Ansökan får ej skickas in utan att dialog förts med Region Kronobergs projektkontor. Ansökningar som inte föregåtts av dialog avslås per automatik.

www.minansokan.se (webbsida, öppnas i nytt fönster)

Läs nedan i fliken Bilagor kring vad som ska bifogas ansökan. Förändringslogik ska även mejlas till Det här är en e-postadress. Underskrivet missiv (om ansökan inte skrivits under digitalt) samt övriga originalintyg ska även skickas per post till: Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Bilagor såsom medfinansieringsintyg, friställningsintyg, förändringslogik samt protokollsutdrag som styrker firmatecknare ska också bifogas den digitala ansökan. Förändringslogik ska även mejlas till Det här är en e-postadress.

 

För sökanden som vill söka tillväxtmedel till förstudieprojekt finns en särskild blankett och budgetbilaga. Det är en delvis förenklad blankett och anpassad för just förstudieutformning, men utan att göra avkall på de krav som Region Kronoberg har gällande projektmedel. Max 300 000 kr kan sökas. (Obs! Medfinansiering till ERUF-förstudier söks som vanligt projekt – se flik ovan.)

Kontakta oss alltid för dialog innan förstudieansökan påbörjas. Övriga riktlinjer och regelverk är samma som för genomförandeprojekt.

Förstudier ska inte sökas via webbverktyget Min ansökan. Ansökan och bilagor ska istället mejlas till Det här är en e-postadress.

Underskriven ansökan samt eventuella originaldokument (se under fliken bilagor) ska även skickas per post till: Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Ansökningsblankett förstudier, pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av blanketten)

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av blanketten)

Budgetbilaga (excel, öppnas i nytt fönster)

Bilagor såsom medfinansieringsintyg, friställningsintyg, förändringslogik samt protokollsutdrag som styrker firmatecknare ska också bifogas den digitala ansökan. Förändringslogik ska även mejlas till Det här är en e-postadress.

Underskrivet missiv (om ansökan inte skrivits under digitalt) samt övriga originalintyg ska även skickas per post till: Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Tillväxtverket har tillsammans med ett par pilotregioner tagit fram en enkel modell som ska underlätta att planera, styra, följa upp och utvärdera projekt som syftar till utveckling och förändring. Modellen innefattar att beskriva nuläget, dvs hur det ser ut när ni startar, börläge, dvs vilken skillnad ni vill uppnå och vilka insatser ni planerar att genomföra för att nå dit. Modellen gör det också enklare att integrera hållbarhetsaspekter i planeringen.

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av blanketten)

Andra bilagor

Medfinansieringsintyg (excel, öppnas i nytt fönster)

Friställningsintyg (pdf, öppnas i nytt fönster)

Processen från ansökan till beslut

Som sökande kan man ibland uppleva att det är "långa" ledtider från det att ansökan skickas in till dess att man får beslut. Nedan synliggörs dock den ganska komprimerade processen. Det är därför av stor vikt att gedigen projektutveckling sker innan ansökan skickas in; att man kontaktar projektkontoret redan i tanke/idéstadiet.

 1. Ansökan inkommer.
 2. Ca 2-3 veckors handläggning och beredning; inklusive inhämtning av eventuella kompletteringar från sökanden.
 3. Om projektet bedöms kunna behandlas skrivs ett beslutsunderlag med förslag till beslut fram; det ska vara klart en vecka innan politikens presidiebereding. 
 4. En vecka efter presidieberedningen har regionala utvecklingsnämnden sitt beslutsmöte. Projektet beviljas eller avslås.

Ansökningsomgång #1

Ansök senast: 13 januari 2021
Beslut tas: 11 februari 2021

Ansökningsomgång #2

Ansök senast: 12 februari 2021
Beslut tas: 18 mars 2021

Ansökningsomgång #3

Ansök senast: 06 april 2021
Beslut tas: 06 maj 2021

Ansökningsomgång #4

Ansök senast: 11 maj 2021
Beslut tas: 10 juni 2021

Sommaruppehåll juli och augusti

Beslutande nämnd har inga sammanträden under juli och augusti. Inte heller kan projektkontoret behandla några utkast mellan 1/7 och 16/8. 

Ansökningsomgång #5

Ansök senast: 16 augusti 2021
Beslut tas: 16 september 2021

Ansökningsomgång #6

Ansök senast: 03 september 2021
Beslut tas: 06 oktober 2021

Ansökningsomgång #7

Ansök senast: 11 oktober 2021
Beslut tas: 19 november 2021

Ansökningsomgång #8

Ansök senast: 08 november 2021
Beslut tas: 16 december 2021

Ansökningsomgång #9

Ansök senast: ännu ej spikat datum
Beslut tas: januari/februari 2022

Redovisning och utbetalning

För projekt som beviljats före 2019 

Obs! Gäller även projekt som startat 2019 men som beviljades 2018 och tidigare.

Struktur för delrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Struktur för slutrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Rekvisitionsblankett (excel, öppnas i nytt fönster)

Rapportering regionala förstudier (ej ERUF):

Redovisas via Min ansökan enligt beslutsinformation, och rapport med nedan struktur ska bifogas:

Struktur för slutredovisning av förstudie (pdf, öppnas i nytt fönster)

För projekt som beviljats 2019 och framåt

Ansökan om utbetalning ska göras via Min ansökan, i samma ärende som skapades i samband med ansökan om projektfinansiering, gäller även ERUF/ESF etc:

www.minansokan.se (webbsida, öppnas i nytt fönster)

I sambande med ansökan om utbetalning ska även lägesrapportering av projektet göras, för samma period. Bifoga lägesrapportering enligt mallar:

Struktur för delrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Struktur för slutrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i våra ansökningar är det därför viktigt att:

 • endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan
 • undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor
 • använda inmatningsfält för kontakter
 • ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan.

Ändamål

Region Kronoberg kommer att använda de personuppgifter som du lämnar i sin beredning av och beslut i ärendet. Det vill säga: Beslutshantering, kontroll, statistik, information, arkivhantering samt för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt och kan lämnas ut till myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Enligt offentlighetsprincipen är handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om stöd beviljas kan personuppgifter liksom uppgifter om enskild firma bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Varje individ har rätt att begära information om behandling av egna personuppgifter samt även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som lämnats eller begränsning i behandlingen. I vissa andra fall kan en individ ha rätt att få sina personuppgifter raderade. En sådan begäran prövas enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i arkiv enligt arkivlagen kan varken raderas eller ändras.

Rättslig grund

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt:

 • den allmänna EU-förordningen för dataskydd (GDPR) – (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e
 • den eller de stödförordningar eller motsvarande som ett eventuellt beslut kan fattas enligt

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta Region Kronoberg. Är du inte nöjd med behandlingen av personuppgifter så kan vända dig till Datainspektionen.

Kontakt

Joao Minelmio

Samordnare projektutveckling

Finansieringsansvarig för statliga 1:1-medel avseende regionalt tillväxtarbete

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 83
Malin Kjell

Malin Kjell

Granskningsekonom

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 97

Senast uppdaterad: 27 april 2021