Sök statliga medel för regionalt utvecklingsarbete (1:1-medel)

Du som representerar en offentlig förvaltning, förening eller organisation kan söka Region Kronoberg förfogar över statliga medel för regionalt utvecklingsarbete på anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar regional utveckling i Kronobergs län.

Dessa medel styrs av en särskild förordning, som bland annat anger att projekten ska vara tidsbegränsade och att sökt summa får uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna. Observera att medfinansiering betalas ut i efterskott, mot upparbetade kostnader. Enskilda personer eller företag beviljas normalt inget stöd. Projektet ska inte ha något vinstsyfte, och vara klart avgränsat i förhållande till ordinarie verksamhet – driftsstöd är därför inte aktuellt.

Utgångspunkter

Strategin med dess strategiska områden och prioriteringar är vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete på anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling får användas till. Strategin ska även främja en ändamålsenlig medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet.

Anslaget fördelas av Näringsdepartementet till Tillväxtverket och de olika länen. Region Kronoberg är den aktör i vårt län som förfogar över merparten av detta anslag, även kallat 1:1-medel.

Det övergripande syftet är en hållbar regional utveckling, det vill säga att Kronobergs län ska arbeta för utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Strategin utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken ska vara samordnad med landsbygdspolitiken, politiken för hållbar stadsutveckling, miljöpolitiken samt andra berörda politikområden.

För att möta samhällsutmaningarna, ta till vara möjligheterna och hitta lösningar samt uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken identifierar regeringen i strategin fyra strategiska områden som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken 2021–2030. De strategiska områdena är:

 • likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
 • kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
 • innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
 • tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem.

För att projektmedel från Region Kronoberg ska komma ifråga, måste projektet överensstämma med de formella krav som vi ställer på projekt. Eftersom söktrycket ofta är stort, sker prioriteringar mellan projekt utifrån olika prioriteringsgrunder. Alla ansökningar bedöms och prioriteras dessutom utifrån följande:

Region Kronobergs utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025 (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (webbplats, öppnas i nytt fönster)

Den regionala utvecklingsstrategin och, i förekommande fall, EU:s strukturfondsprogram inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete ska vara utgångspunkt vid urvalet av insatser när länsstyrelserna och den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet fattar beslut om statliga medel för regionala tillväxtåtgärder.

Region Kronobergs beslut om medfinansiering med är offentliga och kan enligt gällande förordning inte överklagas. 

Med projekt avses insatser utanför den ordinarie verksamheten, som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan om projektmedel är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om projektet beviljats eller inte. För definition av projekt – se nedan flik "Vad utgör ett projekt?"

Följande krav måste uppfyllas för att ett projekt ska kunna bli aktuellt för finansiering:  

En aktiv dialog har förts med Region Kronobergs projektkontor innan ansökan lämnats in. Ansökningar som inte föregåtts av dialog avslås per automatik.

Ansökan lämnas in till Region Kronoberg via webbverktyget Min ansökan

Projektet ska ligga i linje med och bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.

Projekteär avgränsat i tid och omfattning. Med projekt avses verksamheter utanför den ordinarie verksamheten – detta gäller både projektägare och samverkansparter

Projektet beaktar hållbarhetsperspektiv och inkluderar frågor kopplade till en hållbar utveckling, omställning och tillväxt genom att tillämpa följande perspektiv: jämställdhet, mångfald och miljö

Projektet ska har mätbara mål och en tydlig aktivitetsplan

Region Kronobergs andel av finansieringen är rimlig i förhållande till projektägaren och andra relevanta aktörers andelar. Maximalt 50 % av projektets kostnader, från en eller flera finansiärer, kan finansieras med det statliga anslaget 1:1.

Dessutom får projektet inte gynna enskild aktör, och det får inte snedvrida konkurrensen i näringslivet. Stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag får inte ges inom projektet. Ett projekt får heller inte bara bestå av enskilda insatser såsom produktion av böcker och film; resor, mässor; anordnande av kurser/konferenser; eller investeringar.

Om ett projekt uppfyller samtliga formella krav, gäller följande grunder för Region Kronobergs prioritering av de projekt som inkommer:

1. Projektet har ett regionalt mervärde, genom att aktiviteter sker i fler än en kommun eller är att det är av pilotkaraktär som kan göra projektet intressant också för andra.

2. Projektet har medfinansiering från EU eller nationellt.

3. Projektet är nytänkande.

4. Projektet är strukturpåverkande.

5. Projektet innehåller samarbete eller samverkan mellan flera olika aktörer.

6. Projektet har en plan (samt i tillämpliga fall en budget) för uppföljning/utvärdering inom projektperioden.

7. Projektet har potential för fortsättning utan projektmedel samt en plan för detta.

Tio kriterier

Vid utveckling av en projektidé tillsammans med oss och därefter vid framtagande av ansökan finns en rad saker som vi vill se att man som sökande reflekterat kring i sin ansökan.

Nedanstående kriterier är något vi tittar på när vi bedömer de ansökningar som kommer in. De sju första är att betrakta som avgörande att sökanden kan relatera till i sin ansökan – de tre sista (en eller flera) kan beaktas om de är relevanta för projektet. Obs! Man ska alltså inte använda dessa kriterier istället för ansökan, eller ha dem som rubriker.

1. Förändringslogik

Sökande ska kunna presentera en förändringslogik (ibland även kallat insatslogik eller effektlogik), som visar på utmaningar projektet ska bemöta, vad som ska hända i aktörernas verksamhet respektive i målgruppen/-erna för insatsen, samt hur insatsen kan bidra till hållbar regional tillväxt och utveckling.

I samband med projektutvecklingsprocessen brukar vi be presumtiva sökanden fylla i kortare mallar som rör idéens förändringslogik samt hur projektet relaterar till hållbarhetsaspekter och tillväxt.  Detta underlättar för både oss och de sökande att få en bild av projektidén och dess framkomlighet, utan att en resurskrävande ansökningsprocess dras igång som första steg.

Tillväxtverket har tillsammans med ett par pilotregioner tagit fram en enkel modell som ska underlätta att planera, styra, följa upp och utvärdera projekt som syftar till utveckling och förändring. Modellen innefattar att beskriva nuläget, d.v.s. hur det ser ut när ni startar, börläge, d.v.s. vilken skillnad ni vill uppnå och vilka insatser ni planerar att genomföra för att nå dit. Modellen gör det också enklare att integrera hållbarhetsaspekter i planeringen. Denna mall ska så småningom även bifogas ansökan.

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av mallen)

2. Sammanhang 

Sökande ska kunna sätta projektet i rätt sammanhang och visa att man tagit eller ämnar ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som redan finns på området. Annars finns risken att insatsen upprepar redan beprövade metoder, som kanske inte löser projektets huvudutmaning. Man kan t.ex. utgå ifrån:

 • Bakgrundsfakta
 • Intressentanalyser
 • Genomförda förstudier
 • Statistik
 • Liknande projekt (tidigare och pågående, även i andra delar av landet)
 • Omvärldsförändringar och trender

3. Förankring

Ett projekt sker alltid i samspel med andra och för att skapa nödvändig förankring behöver sökande kunna klargöra vilka som påverkar och påverkas av insatsen. Här brukar man prata om projektets intressenter, som innefattar projektägare, målgrupp, beslutsfattare, expertis, finansiärer med flera. Sökande bör därför redan innan ansökan gjort relevanta intressentanalyser.

4. Samverkan/Samarbete

Sökande ska visa hur insatsen kommer inkludera samverkan/samarbete, inom eller mellan sektorer och/eller över administrativa gränser.

5. Styrning och uppföljning

Sökande ska tydligt visa hur insatsen kommer att göra skillnad inom området. Det ska finnas mätbara mål, en tydlig aktivitetsplan samt en plan för uppföljning/utvärdering.

6. Kön som indelningsgrund

Sökande ska på anmodan kunna redovisa statistik och indikatorer för individer, med kön som indelningsgrund. Ålder och utländsk bakgrund bör ingå om det är relevant för insatsen.

7. Hållbarhetsperspektiv

Sökande ska genomgående i ansökan redovisa hur hållbarhetsperspektiven jämställdhet, mångfald och miljö beaktas i projektets olika delar. Dessa perspektiv ska vara en integrerad del i insatsen.

8. Skalbarhet

Sökande kan visa hur resultat kan användas inom fler områden (territoriellt eller verksamhetsmässigt).

9. Kontinuitet

Sökande kan visa hur de testar och/eller implementerar goda resultat från tidigare eller pågående insatser.

10. Mobilisering

Sökande kan visa på hur de engagerar aktörer och/eller företag med fokus på tydlig breddning av delaktighet och inflytande.

Fler verktyg:

Här på webbplatsen Gröna Kronoberg, under rubriken 'Arbetsmetod' har vi utöver ovanstående samlat ett antal verktyg, mallar och metoder som kan hjälpa er när ni planerar och skriver fram ert projekt, öppnas i nytt fönster)

Att ansöka om medel

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Projektkontoret finns här för att hjälpa er räta ut frågetecknen. Syftet med projektkontoret är att höja kunskapen om projektarbete i regionen och för att öka andelen externfinansierat utvecklingsarbete.

Vi rekommenderar alla som funderar på att ansöka om medel att ta kontakt med projektkontoret för en första diskussion. På så sätt kan vi hjälpa till att utveckla eventuella projektidéer och en indikation om idéens överensstämmelse med krav och prioriteringsgrunder kan ges. Vi arbetar även proaktivt, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att ta fram projekt och förstudier som ligger i linje med årets prioriteringar.

I samband med projektutvecklingsprocessen brukar vi be presumtiva sökanden fylla i kortare mallar som rör idéens förändringslogik samt hur projektet relaterar till hållbarhetsaspekter, tillväxt och Gröna Kronoberg. Detta underlättar för både oss och de sökande att få en bild av projektidén och dess framkomlighet, utan att en resurskrävande ansökningsprocess dras igång som första steg. 

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av mallen)

Region Kronoberg tar löpande emot ansökningar om medel, men beslut tas normalt endast vid några tillfällen under året, så tänk på att lämna in strax innan en deadline för kortast möjliga väntetid för beslut. Beslut om projektmedel tas i den regionala utvecklingsnämnden.

En ansökan om regionala medel ska göras digitalt via Min ansökan. Obs! Ansökan får ej skickas in utan att dialog förts med Region Kronobergs projektkontor. Ansökningar som inte föregåtts av dialog avslås per automatik.

www.minansokan.se (webbsida, öppnas i nytt fönster)

Läs nedan i fliken Bilagor kring vad som ska bifogas ansökan. 

För sökanden som vill söka medel till förstudieprojekt finns en särskild blankett och budgetbilaga. Det är en delvis förenklad blankett och anpassad för just förstudieutformning, men utan att göra avkall på de krav som Region Kronoberg har gällande projektmedel. Max 300 000 kr kan sökas. (Obs! Medfinansiering till ERUF-förstudier söks som vanligt projekt – se flik ovan.)

Kontakta oss alltid för dialog innan förstudieansökan påbörjas. Övriga riktlinjer och regelverk är samma som för genomförandeprojekt.

Förstudier ska inte sökas via webbverktyget Min ansökan. Ansökan och bilagor ska istället mejlas till Joao Minelmio (kontaktuppgifter nedan).

Underskriven ansökan samt eventuella originaldokument (se under fliken bilagor) ska även skickas per post till: Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Ansökningsblankett förstudier, pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av blanketten)

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av blanketten)

Budgetbilaga (excel, öppnas i nytt fönster)

Bilagor såsom medfinansieringsintyg, friställningsintyg, förändringslogik samt protokollsutdrag som styrker firmatecknare ska bifogas den digitala ansökan. 

Om man söker medel i ERUF ska alla bilagor som skickats till Tillväxtverket bifogas, plus pdf-version av ERUF-ansökan. Budget och aktivitetsplan ska fyllas i och (förstås) vara identiska med det man lagt in i ansökan till Tillväxtverket.

Underskrivet missiv (om ansökan inte skrivits under digitalt) samt övriga originalintyg ska även skickas per post till: Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Tillväxtverket har tillsammans med ett par pilotregioner tagit fram en enkel modell som ska underlätta att planera, styra, följa upp och utvärdera projekt som syftar till utveckling och förändring. Modellen innefattar att beskriva nuläget, d.v.s. hur det ser ut när ni startar, börläge, d.v.s. vilken skillnad ni vill uppnå och vilka insatser ni planerar att genomföra för att nå dit. Modellen gör det också enklare att integrera hållbarhetsaspekter i planeringen.

Mall 'Förändringslogik för hållbarhetsaspekter', pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av blanketten)

Andra bilagor

Medfinansieringsintyg (excel, öppnas i nytt fönster)

Friställningsintyg (pdf, öppnas i nytt fönster)

Processen från ansökan till beslut

Som sökande kan man ibland uppleva att det är "långa" ledtider från det att ansökan skickas in till dess att man får beslut. Nedan synliggörs dock den ganska komprimerade processen. Det är därför av stor vikt att gedigen projektutveckling sker innan ansökan skickas in; att man kontaktar projektkontoret redan i tanke/idéstadiet.

 1. Ansökan inkommer.
 2. Ca 2-3 veckors handläggning och beredning; inklusive inhämtning av eventuella kompletteringar från sökanden.
 3. Om projektet bedöms kunna behandlas skrivs ett beslutsunderlag med förslag till beslut fram; det ska vara klart en vecka innan politikens presidiebereding. 
 4. En vecka efter presidieberedningen har regionala utvecklingsnämnden sitt beslutsmöte. Projektet beviljas eller avslås.

Ansökningsomgångar 2022

Under 2022 kommer ansökningar (tills annat beslutas) tas emot löpande. Om medfinansering söks i annan utlysning, hos andra finansiärer är det dock av högsta vikt att ansökan inkommer till Region Kronoberg i god tid. Räkna med minst en månads ledtid från skarp ansökan till beslut.

Kom även ihåg att en ansökan alltid ska föregås av tidig kontakt, dialog och projektutveckling.

År 2022 gäller följande beslutsdatum för regionala utvecklingsnämnden:

 • 10 februari
 • 10 mars
 • 20 april
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 29 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Redovisning och utbetalning

För projekt som beviljats före 2019 

Obs! Gäller även projekt som startat 2019 men som beviljades 2018 och tidigare.

Struktur för delrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Struktur för slutrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Rekvisitionsblankett (excel, öppnas i nytt fönster)

Rapportering regionala förstudier (ej ERUF):

Redovisas via Min ansökan enligt beslutsinformation, och rapport med nedan struktur ska bifogas:

Struktur för slutredovisning av förstudie (pdf, öppnas i nytt fönster)

För projekt som beviljats 2019 och framåt

Ansökan om utbetalning ska göras via Min ansökan, i samma ärende som skapades i samband med ansökan om projektfinansiering, gäller även ERUF/ESF etc:

www.minansokan.se , öppnas i nytt fönster

I samband med ansökan om utbetalning ska även lägesrapportering av projektet göras, för samma period. Se er beslutsinformation kring vad som gäller just ert projekt.

I tillämpliga fall kan lägesrapportering bifogas enligt nedan mallar:

Struktur för delrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Struktur för slutrapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ direkt eller indirekt. När du fyller i våra ansökningar är det därför viktigt att:

 • endast lämna personuppgifter som är relevanta för denna ansökan
 • undvika personuppgifter i löptexter eller bilagor
 • använda inmatningsfält för kontakter
 • ange e-postadress till samtliga personer som kan identifieras i ansökan.

Ändamål

Region Kronoberg kommer att använda de personuppgifter som du lämnar i sin beredning av och beslut i ärendet. Det vill säga: Beslutshantering, kontroll, statistik, information, arkivhantering samt för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt och kan lämnas ut till myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Enligt offentlighetsprincipen är handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om stöd beviljas kan personuppgifter liksom uppgifter om enskild firma bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Varje individ har rätt att begära information om behandling av egna personuppgifter samt även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som lämnats eller begränsning i behandlingen. I vissa andra fall kan en individ ha rätt att få sina personuppgifter raderade. En sådan begäran prövas enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i arkiv enligt arkivlagen kan varken raderas eller ändras.

Rättslig grund

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt:

 • den allmänna EU-förordningen för dataskydd (GDPR) – (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e
 • den eller de stödförordningar eller motsvarande som ett eventuellt beslut kan fattas enligt

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta Region Kronoberg. Är du inte nöjd med behandlingen av personuppgifter så kan vända dig till Datainspektionen.

Kontakt

Joao Minelmio

Samordnare Projektutveckling & Företagsstöd

Finansieringsansvarig för statliga 1:1-medel avseende regionalt utvecklingsarbete

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

Kontaktperson för det regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna och regional kontaktnod för Södra Östersjöprogrammet.

Malin Kjell

Granskningsekonom
Felicia Arpzell
Granskningshandläggare

Handlägger och granskar beviljade projekt

Senast uppdaterad: 24 februari 2022