Projekt med tillväxtmedel

Region Kronoberg har ett uppdrag att fördela statliga tillväxtmedel till satsningar och projekt. Syftet med medlen är att skapa tillväxt i regionen. Projekten utgör en del i arbetet med att omvandla den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, till faktiska resultat.

De projekt som beviljas medel ska ligga i linje med någon av utvecklingsstrategins fyra prioriteringar. Nedan listas pågående projekt som uppbär tillväxtmedel som medfinansiering, uppdelat per prioritering. Obs! För förstudier se särskild lista längst ner under varje prioritering (inkluderar både avslutade och pågående förstudier).

1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-09-01 till 2020-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 9 678 536 kr

Totalbudget: 19 357 072 kr

Beskrivning

Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg är ett treårigt projekt som syftar till att minska klimatpåverkan från arbetspendling, besöksresor, tjänsteresor och godstransporter kopplat till större arbetsplatser i länet. Totala budgeten är 19,4 miljoner kr och finansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Region Kronoberg är projektägare och samverkar med Energikontor Sydost i projektet. Länsstyrelsen, länets kommuner samt ett antal större arbetsplatser (privata och offentliga) i länet erbjuds att delta. Inom ramen för projektet kommer arbetsplatserna att få välja mellan olika åtgärder som passar just deras arbetsplats och anställda. Projektet syftar även till att genom seminarier, workshops och föreläsningar höja kunskapsnivån hos beslutsfattare, företagsledare och andra aktörer som deltar i projektet.

Webbplats 

Res grönt, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Region Kalmar län

Projekttid

2020-01-01 till 2023-01-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 450 000 kr

Totalbudget: 9 985 892 kr

Beskrivning

Besöksnäringen tillhör regionens viktigaste tillväxtbranscher. Förutom ett fåtal stora företag består besöksnäringen främst av småföretagare.  Otillräckliga möjligheter till ett hållbart och attraktivt resande till, från och inom våra destinationer gör dock att regionens besöksnäring får det allt svårare att möta samhällets och kundernas krav. Detta riskerar att leda till sämre konkurrenskraft, ökad sårbarhet och minskade marknadsandelar, vilket i sin tur kan leda till sjunkande lönsamhet, färre företag, färre
sysselsatta.

Projektet "Klimatsmarta resor i besöksnäringen - exempel från Småland och Öland" vill testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande till, från och inom tre destinationer, nämligen Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland. Projektet medfinansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Webbplats 

Region Kalmar län, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2020-03-01 till 2021-06-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 280 713 kr

Totalbudget: 561 426 kr

Beskrivning

Vidareutveckling av regional planeringsatlas bygger vidare på projektet Samplanering Kronoberg som avslutades vid årsskiftet 2019. Samplanering Kronoberg syftade till att stärka samverkan mellan kommuner, region och länsstyrelse i frågor kring hållbarhet och fysisk planering. Ett viktigt delprojekt av Samplanering Kronoberg var att bygga upp en Planeringsatlas för länet med kommunöverskridande data, som skulle förvaltas av Region Kronoberg efter projekttidens slut. 

I projektet kommer fokus ligga på att förbättra informationen, funktionerna och användarvänligheten i atlasen och anpassa den utifrån dess olika målgrupper/användare. För att säkra den fortsatta utvecklingen av planeringsatlasen kommer projektet också att titta på vilka effektiviseringsvinster som kan göra tillsammans genom en framtida finansieringsmodell.

 • Investeringsbehov bredbandsinfrastruktur för Smålandslänen (Regionförbundet i Kalmar län, 2017)

 • Sociala aspekter i transportplaneringen (Region Kronoberg, 2018)

 • Kollektivtrafik i länets glesa miljöer och landsbygder (Region Kronoberg, 2019)

 • Kollektivtrafik över länsgräns (Region Kronoberg, 2019)

 • Förstudie Bomässa 2030 (Region Kronoberg 2020)

2. En plats att vilja leva och bo på

 • Förutsättningar för etablering av forskningsinstitut Muntligt Berättande (Berättarnätet Kronoberg, 2018)

3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2018-09-01 till 2021-06-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 959 327 kr

Totalbudget: 8 950 729 kr 

Beskrivning

CRKKL är ett projekt som medfinansieras av ERUF och som genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet, och i nära samarbete med Regionförbundet i Kalmar län, Energikontor Sydost och Sustainable Småland. För att få till en stark cirkulär utveckling är det viktigt att länens aktörer samverkar över bransch- och sektorsgränser. Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag samt offentliga aktörer. Upptagningsområdet är Kronobergs och Kalmar län. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar omställning i Kronoberg och Kalmar län som gagnar både regionens miljö, tillväxt och konkurrenskraft. Projektets mål är att fler företag och organisationer i region Kronoberg och Kalmar ska implementera det cirkulärekonomiska perspektivet i sina verksamheter.

 

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2019-02-01 till 2020-10-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 727 090 kr

Totalbudget: 2 423 632 kr

Beskrivning

Syftet med projektet är att bemöta de utmaningar som identifierats under arbetet med att ta fram Region Kronobergs handlingsplan för socialt entreprenörskap. Syftet är också att hitta och skapa arenor, former och långsiktiga strukturer där kreativa idéer kring lösningar av samhällsutmaningar kan tillvaratas och utvecklas över tid. Projektet har angett följande långsiktiga mål:

 1. Stärka de sociala företagens möjligheter att bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar, bland annat genom att identifiera nya affärsidéer och hitta nya samarbeten.
 2. Ökad kunskap om socialt entreprenörskap och därmed beredskap för att lösa samhällsutmaningar med nya idéer och samarbeten.
 3. Fler företag i privata näringslivet samverkar med sociala entreprenörer och sociala företag i sitt eget hållbarhets- och CSR-arbete.

Genom olika aktiviteter vill man bland annat skapa nya samarbeten och ökade affärsmöjligheter med mer långsiktiga kundavtal och ökad stabilitet i de sociala företagen, samt öka kompetensen i att driva företag hos just de sociala företagen. Projektet vill även utveckla en plattform för en hållbar samverkansstruktur Man vill även utveckla arbetet kring hur sociala innovationer och affärsidéer kan stimuleras, utvecklas och konkretiseras.

 

Webbplats

www.regionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Företagsfabriken i Kronoberg AB

Projekttid

2019-09-01 till 2022-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 4 053 841 kr

Totalbudget: 8 107 682 kr

Beskrivning

Projektet FramInk syftar till att fler potentiella innovativa entreprenörer får till-gång till företags- och innovationsstödssystemet samt att en större andel av dessa företag etablerar sig på den internationella marknaden och ökar sin årliga omsätt-ning. Projektet syftar även till att attrahera entreprenörer från alla åtta kommuner i Kronobergs län. För att nå ut till fler företag kommer FramInk genomföra olika dedikerade aktiviteter inom ramen för två arbetspaket: Nå nya företag och Rusta företagen att klara målsättningarna. Delmål för projektet är:

 • Att fler företag får tillgång till affärsutveckling
 • Att nya målgrupper nås
 • Att antalet akademiska affärsidéer ökar
 • Att företagens förutsättningar att nå målen förbättras

Förutom geografisk spridning vill man även titta på hur man når ut till underrepre-senterade grupper för att öka mångfalden. Dessutom vill man ge kvinnor och män samma förutsättningar att få tillgång till tillväxtresurser. Projektet ska öka antalet kommersialiserade akademiska affärsidéer genom att hitta nya sätt att knyta kon-takter samt utforma ett specifikt erbjudande till akademiker. För att företag ska klara tillväxten och etablering på den internationella marknaden ska FramInk bidra till att företagen bättre klarar målsättningarna och att de bedöms vara ”investe-ringsbara”.

Projektet medfinansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Webbplats 

FramInk, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Interior Cluster Sweden AB

Projekttid

2019-01-01 till 2020-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 250 000 kr

Totalbudget: 2 000 000 kr

Beskrivning

Interior Cluster Sweden (ICS) utgör idag en samlingsplats och samarbetsyta för svenska möbel- och inredningsföretag. Projektets aktiviteter syftar framförallt till att stärka kopplingarna mellan medlemsföretagen med fokus på affärsutveckling och nätverkande; samordning av kompetensfrämjande aktiviteter och skapa förutsättningar för affärsfrämjande aktiviteter på internationella marknader. Projektet samverkar med bland andra Linnéuniversitetet, Trä- och möbelföretagen, Region Jönköpings län, Svenska mässan, Science Park Borås, Träcentrum i Nässjö och RISE. 

Målsättningen med KKRAFT är:

 • Ökad samverkan inom och mellan kluster
 • Fler påbörjande affärer för företagen i klustret
 • Bättre utnyttjande av främjarsystemet
 • Fler medlemmar i klustret
 • Ökat värdeskapande ur företagsperspektiv
 • Ökad omsättning
 • Affärsinnovationer
 • Internationalisering

Webbplats

ICS, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB

Projekttid

2020-01-01 till 2023-01-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 600 000 kr

Totalbudget: 12 010 538 kr

Beskrivning

Målet för projektet, KVIST: Kompetensväxel inom skog och trä, är en etablerad småländsk struktur för samverkan och mellan akademi och SMFer inom skog-och träindustrin och samhandling mellan aktörer inom högre utbildning i Småland. Projektet är ett
samverkansprojekt mellan Träcentrum Nässjö, Jönköping University och Linnéuniversitetet. Projektmålet ska åstadkommas genom två övergripande aktiviteter; strukturutveckling och matchmaking samt tre huvudaktiviteter; 1) Mentorskap och praktik 2) Erfarenhetsutbyte mellan företag och akademi samt mellan företag 3) Främja forskning på företag. SMFer inom skog- och träindustrin är som mottagare av resultat som framkommer i projektet och medverkar i projektet genom deltagande i de olika aktiviteterna. Projektets förväntade resultat är ökad samverkan mellan akademi och företag. Efter projektavslut ska resultatet ha en fast förankring för fortsatt arbete. Projektet ska också ha bidragit till att fler har möjligheter och intresse för att testa samverkansstrukturen vilket leder till effekter på lång sikt såsom ökad kompetensförsörjning och innovationskraften hos företagen.

Projektet medfinansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Webbplats 

Träcentrum, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Linnéuniversitetet

Projekttid

2020-01-01 till 2023-04-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 4 500 000 kr

Totalbudget: 26 500 000 kr

Beskrivning

Ledarskap och entreprenörskap är nycklar för innovation och hållbar tillväxt. I förstudier vid Linneuniversitetet år 2015 uttryckte ledare från samhällets alla sektorer behov av en arena för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsbildning inom området innovationsdrivande ledarskap/entreprenörskap. En sådan arena etableras med fördel i
samverkan mellan akademi och näringsliv, i linje med regionernas önskan om innovation, kompetensförsörjning, livslångt lärande och hållbar tillväxt. Att skapa denna arena sker i ett tioårigt perspektiv. Efter en första projektperiod finns grunden och i en andra period fortsätter arbetet med fokus på aktiv handling.

Chefer, ledare, entreprenörer och konsulter deltar tillsammans med forskare och studenter genom att bidra med erfarenhet, kunskap, frågeställningar, analyser av behov mm. Målsättningen är att regionen på sikt kännetecknas som innovativ, nyttoskapande och växande, kopplade till Agenda 2030. Projektet vill höja insikten om - och förståelse för - ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation och för att skapa attraktiva arbetsplatser. Centralt är hur ett innovationsdrivande ledarskap/entreprenörskap inkluderar mångfald i mer än ett avseende och i konkreta möten med olikheter. 

Projektet medfinansieras av regionala tillväxtmedel, Familjen Kamprads stiftelse och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Webbplats 

Ledarkunskap.se, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projekttid

2019-06-01 till 2022-06-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 423 328 kr

Totalbudget: 2 822 187 kr

Beskrivning

Det interregionala projektet POTEnT (Public Organisations Transform Energy Transition) syftar till att stötta en omställning till förnybar energi genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Erfarenheter från andra delar av landet visar att en utbyggnad av förnybar energi kan leda till att det skapas nya företag och arbetstillfällen.

Projektet kommer att förbereda näringsliv och andra aktörer att stå rustade att utveckla en hållbar energiproduktion. Det innovationsstödjande systemet (Almi, Företagsfabriken m.fl.) i länet bedöms överlag ha en låg kun-skap om de möjligheter som finns för näringslivsutveckling inom energi- och hållbarhetsområdet. Detsamma gäller (generellt) kommunernas nä-ringslivsutvecklare. Här kommer kunskapshöjning genom POTEnT kunna medverka till att det vid projektets slut finns kunskap på plats, som stöder fortsatt utbyggnad av förnybar energi i Kronobergs län.

Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt med EU-medfinansiering från fonden Interreg Europe, och kommer att genomföras i olika delar av EU med ett flertal regionala partners i åtta andra länder: Frankrike (internationell koordinator), Italien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Estland, Tyskland och Holland. Energikontor Sydosts del av projektet kommer att bedrivas i Kronobergs län.

Webbplats

POTEnT, öppnas i nytt fönster

Projektägare

LRF

Projekttid

2020-01-01 till 2022-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 156 500 kr

Totalbudget: 9 152 918 kr

Beskrivning

Skogens mångbruk innebär en kombination av traditionellt skogsbruk med småskalig träförädling, turism, jakt/fiske och livsmedelsproduktion. Mångbruk bidrar till lösningar på många av samhällets hållbarhetsutmaningar inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Små mångbruksföretag med skogen som bas behöver tillgång till stöd och strukturer för långsiktig utveckling och tillväxt. Småland, Öland och Gotland har många skogsägare och bra förutsättningar för att utveckla produkter och tjänster inom mångbruk. Projektet ska generera en branschorganisation som ansvarar för långsiktig utveckling av företagen inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation. Företagen kommer själva att utföra den största delen av projektets aktiviteter med stöd av expertkompetens, innovationsstöd och projektledning. Utvecklingsarbete kommer att ske i form av workshops och kompetensutvecklingen baseras på tillämpad metodik på demogårdar. Huvudutmaningar är jämställdhet och miljömässig hållbarhet. Projektets ska bidra till det övergripande målet att öka möjligheterna att bo, leva och verka på landsbygden för både kvinnor och män. 

Projektet medfinansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Webbplats 

LRF, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Linnéuniversitetet

Projekttid

2019-01-01 till 2021-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 4 605 516 kr

Totalbudget: 13 201 032 kr

Beskrivning

Projektet Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin (Smart-IAT) syftar till att genom att etablera en demonstrationsmiljö för kunskapsöverföring och experiment på högsta nationella såväl som internationella nivå, möta utmaningen att höja innovationsnivån och konkurrenskraften hos tillverkande små och medelstora företag i Kronobergs län. Delmål för projektet är:

 • uppbyggnad av laboratorium
 • skapa kompetenscentrum för företag samt förmedla resultat
 • skapa och använda demonstratorer som plattformar för experiment
 • ökad FoU där projektet fungerar som hävstång för nya projekt.

Demonstratorprojekten bildar kärnan i projektet och det regionala näringslivet medverkar på olika sätt: i referensgrupp, i experiment i demonstratorerna som ger kompetens, resultatöverföring samt innovationer. Långsiktigt ger projektet ökad konkurrenskraft och hållbarhet för det regionala näringslivet genom egen förmåga till FoU samt fortsatt samarbete med Linnéuniversitetet. Genom projektets strukturerade arbete med FoU stärks den innovativa förmågan till nya lösningar och uthållig tillväxt för SMF i en framtid som präglas av accelererande teknikutveckling och global konkurrens.

Projektet medfinansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Webbplats 

Smart-IAT, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Almi Kronoberg 

Projekttid

2018-01-01 till 2021-03-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 4 765 507 kr
Totalbudget: 11 251 014 kr

Beskrivning

Projektet fokuserar på en kraftfull satsning på affärsutveckling av små och medelstora företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden. De deltagande företagen kommer att ingå i ett tillväxtprogram som består av tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar. Hållbarhet är ett genomgående tema som behandlas i samtliga strategigrupper. Almi kommer att särskilt satsa på att få med företag i projektet vilka drivs av kvinnor och utrikesfödda. 

Webbplats

www.almi.se/Kronoberg/, öppnas i nytt fönster 

 • Förstudie cirkulär ekonomi (Region Kronoberg, 2016)

 • Virtuella rummet (Videum AB, 2016)

 • Hållbar bioenergi (Energikontor Sydost AB, 2017)

 • Framtida rådgivning inom nyföretagande (Nyföretagarcentrum, 2018)

 • Framtidens inkubationsprocess (Företagsfabriken AB, 2018)

 • Småland Business Region (Region Kronoberg, 2018)

 • Tekniknoderna (Centrum för innovationslogistik, 2018)

 • Användardriven innovation för framtida välfärd (Region Kronoberg, 2018)

 • Nystart Möbelklustret Sweden (Föreningen Svenska Möbelklustret/ICS, 2018)

 • Digiwex (Växjö kommun, 2018)

 • Videum VR/XR kunskap- och kompetenscentrum(Videum AB, 2019)

 • Förnybar vätgas i Kronobergs län (Energikontor Sydost AB, 2019)

 • Kunskapscenter Huseby Skog och Hav (Huseby Bruk AB, 2019)

 • Små- och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft (Videum AB, 2019)

 • STRUKTUR  (ICS, 2019)

 • Förstudie Hållbar Fast food i Kronoberg (Destination Småland, 2020)

4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2018-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 110 500 kr
Totalbudget: 2 221 000 kr

Beskrivning

Projektet riktar sig främst till att kompetensutbilda lärare inom programmering i grundskolan. Det finns idag brister i lärarnas kompetens avseende programmering. De bristerna kan i förlängningen ge sämre förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Aktörerna som kommer att samverka i projektet är Region Kronoberg, länets kommuner, Linnéuniversitetet, Tekniska museet och expertis från näringslivet. Tillsammans kommer de att ta ett samlat grepp för att stärka lärarens kompetens i hur undervisning i programmering kan ske i grundskolan. Syftet med projektet är att stärka lärarens direkta arbete kring programmering i klassrummet.

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2018-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 3 385 893 kr
Totalbudget: 7 125 159 kr

Beskrivning

Mot nya höjders Lab syftar till att stimulera ungas intresse för teknik, naturvetenskap och teknik med målet att fler söker tekniska utbildningar. Utmaningen projektet avser att bemöta är länets brist på kompetens inom tekniska områden och svårigheten att attrahera unga att söka tekniska utbildningar. Aktiviteterna består av terminsvisa utmaningar för grundskole- och gymnasieelever, workshops för lärare, skolledare och arbetsliv, out-reach för forskare på Linnéuniversitetet till medverkande skolklasser samt utställningar i samverkan med andra aktörer.

Webbplats

www.motnyahojder.com, öppnas i nytt fönster

 • Samverkan och integration med fokus på programstudenter på LNU (Linnéuniversitetet, 2019)

Avslutade projekt

Projektägare

Markaryds kommun

Projekttid

2016-03-01 till 2017-10-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 725 000 kr
Totalbudget: 1 450 000 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla Markaryd som plats och destination. Grunden är det goda samarbete som sedan tidigare finns mellan kommunen och kommunens näringsliv. En del i projektets syfte är att öppna för att finansiellt starka aktörer ska kunna ge stöd till mindre aktörer. Detta i utbyte mot en attraktivare destination. c/o Markaryd ska bli den gemensamma plattformen för detta arbete. 

Webbplats

www.markaryd.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Drivhuset

Projekttid

2017-03-01 till 2018-08-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 269 705 kr
Totalbudget: 589 410 kr 

Beskrivning

Projektet syftar till att bidra till att lösa matchningsproblematiken samt bryta trenden att många studenter väljer att flytta ifrån regionen. Projektets huvudmål är att skapa en varaktig mötesplats där studenter från Linnéuniversitetet får möta och matchas med det regionala näringslivet. Detta genom att använda och vidareutveckla konceptet E-faktor. E-faktor innebär att Drivhuset samlar in uppdrag från företagen, näringslivet och andra arbetsgivare i regionen. För att sedan, via en audition, direkt matcha studenterna som ska anlitas av företagen.

Webbplats

www.drivhuset.se/vaxjo, öppnas i nytt fönster

Projektägare

ALMI Invest Småland & Öarna AB 

Projekttid

 2015-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 4 800 000 kr
Totalbudget: 120 000 000 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framförallt tidiga skeden. Projektet är en del av ett riskkapitalbolag som ALMI hanterar. Kapitalet ska satsas på företag som kan bidra till långsiktig tillväxt i omsättning och sysselsättning.

Webbplats

www.almi.se/Almi-Invest, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Emmaboda kommun 

Projekttid

2018-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 914 999 kr
Totalbudget: 2 744 998 kr

Beskrivning

Glasriket på tillväxt avser att bemöta de nya utmaningar som finns i att utveckla Glasriket till en exportmogen och hållbar besöksdestination utifrån det skifte näringslivet genomgår i de fyra glasrikeskommunerna Emmaboda, Nybro, Uppvidinge och Lessebo kommuner. Projektet kommer att arbeta med en etablerad, professionell och omfattande destinationsutvecklingsprocess vilken sker i samverkan mellan kommuner och företag. Målsättningen är att medverkande företag efter 5 år har ökat sin omsättning och antalet anställda med 20 % vilket inte minst gynnar ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Glasriket kommer som destination att utgöra ett komplement till andra destinationer i regionen och framhålls i Region Kronobergs besöksnäringsstrategi som en av ”länets regionala dragare”. Genom projektets process ska en gemensam strategisk plattform arbetas fram vilken visar hur samverkan ska ske med tydlig roll- och uppdragsfördelning och med tydligt formulerade gemensamma mål.

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län 

Projekttid

2016-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 850 000 kr
Totalbudget: 48 000 000 kr

Beskrivning

Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet har en inriktning mot att stärka de berörda företagens konkurrenskraft bland annat genom att stödja framåtsyftande investeringar som bidrar till att höja förädlingsvärdet hos företagens befintliga produkter och även möjliggöra utveckling av nya produkter med högt förädlingsvärde; för att stärka de enskilda företagens konkurrenskraft på en nationell och internationell marknad.

Projektägare 

Länsstyrelsen Kronoberg

Projekttid: 

2015-11-01 till 2018-04-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 255 000 kr
Totalbudget: 750 000 kr

Beskrivning

Projektets uppdrag är bland annat att ta fram nya arbetsmetoder för att påskynda och effektivisera saneringen av Glasrikets förorenade marker; skapa underlag för ett nationellt ansvar för Glasrikets arkiv och samlingar och finna arbetsmodeller för att säkerställa bl.a. bevarande, tillgängliggörande och forskning kring detta samt samarbeta med och stötta Glasriket AB:s insatser för destinationsutveckling.

Webbplats

www.glasrikeuppdraget.se, öppnas i nytt fönster 

Projektägare

Ljungby kommun

Projekttid

2018-04-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 780 965 kr
Totalbudget: 1 561 930 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att ta fram en användbar, systematisk och transparent metod som bidrar till att den komplexa översiktsplaneprocessen skapar ett förslag som leder mot hållbarhet i enlighet med målen i Agenda 2030. Ljungby kommun och Växjö kommun, som är partners i projektet, arbetar just nu med att ta fram nya översiktsplaner för respektive kommun. Lagstiftningen, genom plan- och bygglagen (PBL), ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning göras i samband med att en ny översiktsplan tas fram. Det finns dock inga krav på att beskriva övriga hållbarhetsaspekter, som ekonomisk och social hållbarhet. Den i projektet framtagna metoden är tänkt att användas tidigt i processen för att kommunerna på så sätt ska kunna konsekvensbeskriva sig mot hållbar utveckling. Projektets övergripande mål är att kommunernas översiktliga planering ska leda mot en hållbar utveckling (miljömässig, social och ekonomisk).

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-11-15 till 2020-01-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 235 522 kr

Totalbudget: 4 942 088 kr (medfinansieras av ESF)

Beskrivning

Projektets huvudsakliga mål är att ge små och medelstora företag redskap för strategiskt kompetensförsörjningsarbete; kompetenshöja företag och arbetstagare genom direkta kompetensutvecklingsinsatser; ta fram en gemensam länsövergripande kartläggningsmetod kring företagens kompetensbehov samt undersöka möjligheten till en digital utbildningsplattform riktad mot företag. Projektet är initierat av nätverket för länets näringslivschefer. 

Webbplats

www.regionkronoberg.se, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-04-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 929 858 kr

Totalbudget: 5 859 716 kr (medfinansieras av ERUF)

Beskrivning

Projektets övergripande mål är att de små företagen i regionen ska ha stärkt sin konkurrenskraft. Projektmålet är att fler företag i regionen ska efterfråga och få tillgång till extern expertis för affärsutveckling. Projektet ämnar erbjuda alla företag med F-skattsedel med 0-49 anställda upp till sex timmars kostnadsfri rådgivning av en extern konsult. Stödet ska hanteras genom ett digitalt system och kräver minimalt med insatser både för ansökan och uppföljning. Målsättningen är att projektet ska stötta 600 företag under perioden, varav minst 25 % kvinnliga företagare, vilket ligger i linje med andel kvinnliga företagare i målgruppen.

Webbplats

www.konsulttimmen.se, öppnas i nytt fönster

 

Projektägare

Linnéuniversitetet

Projekttid

2016-09-01 till 2019-08-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 400 000 kr
Totalbudget: 18 600 000 kr

Beskrivning

Projektet handlar både om kunskapsuppbyggnad och konkret arbete med att åstadkomma förändring. Ambition är att involvera 180 ledare, 200 studenter samt 30 forskare/lärare. Syftet med projektet är att utveckla ledarskap för ökad innovationsförmåga hos aktörer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Huvudmålet är att fler ledare ska utöva ett ledarskap som främjar innovationsförmågan i och mellan organisationer. 

Webbplats

www.lnu.se/forskning/sok-forskning/ledarskap-i-Smaland, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Linnéuniversitetet 

Projekttid

2015-01-01 till 2018-03-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 200 000 kr
Totalbudget: 16 568 472 kr

Beskrivning

Det övergripande syftet med LTC är att stärka de små och medelstora teknikföretagens konkurrenskraft och överlevnadsförmåga genom att tillgodose deras behov av kompetens och förnyelse/utveckling. Med en mera modern och innovativ produktion följer högre omsättning, ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen vilket är till gagn för den regionala utvecklingen och samhället i stort. Projektets idé är att bygga samverkan genom att, med Linnéuniversitetet som katalysator och teknikföretagen som aktiv samverkanspartner, identifiera konkreta samverkansområden och projekt. LTC har etablerat fyra stycken lokalt förankrade tekniknoder i regionen som arbetar för projektet tillsammans med personal på Linnéuniversitetet. I Kronobergs län finns noder i Ljungby och Älmhult. 

Webbplats

www.lnu.se

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2016-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 543 696 kr
Totalbudget: 4 088 304 kr

Beskrivning

Projektets syfte är att öka och stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Ämnen som fler elever behöver välja i sina studier och yrken för att Kronobergs län ska kunna möta framtidens utmaningar med kompetensförsörjning. Målet på sikt är att fler ungdomar ska välja att studera teknikutbildningar. Mot nya höjder vill också hitta nya sätt för skola och näringsliv att mötas. Projektet arbetar även med kompetensutveckling inom digitala verktyg för deltagande lärare

Webbplats

www.motnyahojder.com, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Destination Småland

Projekttid

2016-09-01 till 2019-08-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 800 000 kr
Totalbudget: 6 447 276 kr

Beskrivning

Projektets mål på lång sikt är att Destination Åsnen ska vara en exportmogen destination enligt VisitSwedens kriterier, att destinationen har ett bra utbud av kvalitetssäkrade produkter inom hela leveranskedjan, att naturvärdena har ökat i området, att Åsnen Ranger Service är ett väletablerat koncept och att antalet gästnätter ska ha ökat till följd av ett större exportmoget produktutbud.

Flera intressenter inom Åsnen-området har tidigare genomfört ett gemensamt varumärkesarbete och har tillsammans bestämt sig för att arbeta för att Åsnen-området, Destination Åsnen, ska bli regionens nästa exportmogna destination och Sveriges ledande nationalparksdestination. I den framtida destinationen är den blivande nationalparken huvudattraktionen som utvecklingen baseras på och präglar härigenom utvecklingsarbetet som baseras på hänsyn till naturen och ett hållbart arbetssätt.

Webbplats

www.destinationsmaland.se/projekt/destinationåsnen, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2016-01-01 till 2017-09-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 583 991 kr
Totalbudget: 11 907 000 kr

Beskrivning

Projektet är ett fortsättningsprojekt på ”Plug In”. Projektet syftar till att minska avhopp från gymnasiet. Arbetet sker i samarbete med SKL och vissa av kommunerna i Kronobergs län. Arbetet sker genom att utveckla i verkstäder ute i kommunerna.

Webbplats

www.pluginnovation.se/nyheter/region-kronoberg-gar-i-plug-20, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Region Kronoberg 

Projekttid

2017-03-01 till 2018-10-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 333 075 kr
Totalbudget: 1 110 251 kr

Beskrivning

Projektet avser att bemöta några av de rekommendationer kring ASF (arbetsintegrerande sociala företag) som lyfts i en föregående förstudie; behovet av kunskapsspridning till relevanta privata och offent-liga aktörer, behovet av kommunal policy för ASF i samtliga länets kommuner och behovet av en regional samverkansorganisation för befintliga ASF. Verksamheten bygger mycket på uppsökande verksamhet till relevanta aktörer för dialog och kunskapsspridning och till befintliga ASF för att stödja och driva processen för en gemensam regional organisation. 

 

Projektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2017-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 2 469 200 kr

Totalbudget: 4 938 400 kr

Beskrivning

Projektet handlar om att ta det regionala planeringsarbetet till en annan nivå, med ett bättre helhetstänk, där samtliga berörda aktörer samspelar bättre och drar åt samma håll. Inom ramen för projektet kommer nya arbetsformer och strukturer utvecklas för att detta ska kunna ske i praktiken. Projektets huvudmål är att skapa hållbara livsmiljöer i hela länet genom stärkt och långsiktig samplanering. Målgruppen för projektet är de aktörer som arbetar med samhällsplanering i Kronobergs län, främst planerare i kommuner, region, länsstyrelse och Trafikverket men också landsbygds- och näringslivsutvecklare samt tjänstepersoner inom kulturmiljö.

Projektägare

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Projekttid

2017-01-01 till 2019-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 5 700 000 kr
Totalbudget: 66 150 000 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att skapa en internationellt ledande innovationsmiljö som med användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Inom huvudprojektet pågår en rad delprojekt som bland annat handlar om att utveckla mötesplatser för samverkan, ta fram designprocesser för innovation med användaren i centrum, skapa nya värden inom industriellt byggande och så vidare.

Webbplats

www.smarthousing.nu, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län

Projekttid

2015-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 3 642 431 kr
Totalbudget: 12 405 563 kr

Beskrivning

Projektet skall stärka förutsättningarna för näringslivet i Kronoberg och Kalmar län att göra affärer i Kina. Utöver detta skall projektet ge Linnéuniversitetet en bättre förankring i Kina, främst för studentrekrytering men även som en kontaktyta med svenskt och kinesiskt näringsliv i Kina. 

Webbplats

www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Internationellt/Smalands-Shanghaikontor/, öppnas i nytt fönster 

Projektägare

Coompanion 

Projekttid

2016-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 704 550 kr
Totalbudget: 3 101 636 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla företag som drivs av företagare med utländsk bakgrund. Projektet kommer att pågå under tre år och har som ambition att utveckla totalt 30 företag. Detta genom att erbjuda nätverk och stöd inom administration, IT och marknadsföring.

Webbplats

www.kronoberg.coompanion.se, öppnas i nytt fönster

EU-flagga med undertexten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenProjektägare

Region Kronoberg

Projekttid

2016-08-01 till  2018-03-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 300 105 kr
Totalbudget:  1 000 351 kr

Beskrivning

Tillgång till service har stor betydelse för möjligheten att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. För Kronobergs attraktivitet som helhet är tillgången till kommersiell, och offentlig service på landet och i staden av stor betydelse. Att upprätthålla en god offentlig och privat service och en ändamålsenlig infrastruktur i ett glest län som Kronoberg ställer emellertid höga krav på planering och insatser. Projektets syfte är att uppnå en flernivåsamverkan och delaktighet för en fungerande servicestruktur på landsbygden. Inom projektet ska samverkan ske mellan regionen, kommuner, andra aktörer, program, och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå ska förbättras – inledningsvis genom nulägesanalyser av intressenter och servicestruktur.

Webbplats 

blogg.regionkronoberg.se/service, öppnas i nytt fönster

Projektägare

GoTech

Projekttid

2016-01-01 till 2017-09-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 250 567 kr
Totalbudget: 551 134 kr

Beskrivning

Projektet går ut på att höja statusen och kvalitén på tekniskt inriktade utbildningar. Målet med insatserna är att få fler ungdomar att välja tekniska utbildningar, och därmed säkra kompetensförsörjningen inom tekniksektorn. 

Webbplats

www.gotech.nu/teknikcollege, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Linnéuniversitetet

Projekttid

2017-01-01 till 2018-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 550 012 kr
Totalbudget: 1 706 337 kr

Beskrivning

Syftet med projektet är att tillvarata internationella akademiker (internationella studenter och doktorander samt nyanlända akademiker) som resurser för Linnéregionen genom att utveckla och testa metoder och modeller för att främja kunskap och motivation, matchning genom kontaktskapande och relationsbyggande. Projektets huvudmål är att arbetsgivare i Linnéregionen och de internationella akademikerna ska ges möjligheten att mötas med syfte att ta till vara och hitta rätt kompetens respektive skapa sig en karriär i Linnéregionen

Webbplats

www.lnu.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Regionförbundet i Kalmar län

Projekttid

2015-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 3 300 000 kr
Totalbudget: 11 900 000 kr

Beskrivning

I projektet samarbetar de tre smålandsregionerna för att stärka regionens ställning som en konkurrenskraftig träregion. Detta sker genom coachning och utbildningar av befintliga träföretag, rekrytering av studenter till utbildningar med inriktning mot trä och marknadsföring gentemot olika europamarknader.

Webbplats

www.traregionsmaland.se, öppnas i nytt fönster

Projektägare

Ung företagsamhet

Projekttid

2016-07-01 till 2019-06-30

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 945 000 kr 
Totalbudget: 1 890 000 kr

Beskrivning

Projektet avser att bemöta utmaningen att snabbare integrera utrikesfödda ungdomar i samhället genom särskild satsning mot introduktionsprogrammens (IMprogram) drygt 1000 elever. Metoden har hittills prövats i liten skala och visat goda resultat. Samverkan sker med samtliga kommuners IM-program och med näringslivet i regionen. Målsättningen är att metoden efter projektets genomförande ska vara implementerad på samtliga kommuners IM-program. Eleverna erbjuds nätverk i näringslivet, kunskap om samhället och snabbare språkutveckling vilket förväntas leda till snabbare integration.

Webbplats

www.ungforetagsamhet.se/kronoberg, öppnas i nytt fönster 

Projektägare

ALMI Kronoberg 

Projekttid

2015-01-01 till 2017-12-31

Budget

Medfinansiering Region Kronoberg: 1 500 000 kr
Totalbudget: 12 840 002 kr

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla företag med hög tillväxtpotential. En viktig del av projektet är därför att identifiera potentiella företag som tillhör målgruppen. Företagen erbjuds sedan skräddarsydda insatser för att de ska kunna ta nästa kliv i utvecklingen. Insatserna kan handla om allt från coachning till stöd
från specialister inom ett visst område.

Webbplats

www.almi.se/Kronoberg/, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Joao Minelmio

Samordnare projektutveckling

Finansieringsansvarig för statliga 1:1-medel avseende regionalt tillväxtarbete

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583083

Senast uppdaterad: 4 februari 2020