Finansieringsmöjligheter

Hos Region Kronoberg kan man söka medel till insatser med regional karaktär och som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 (RUS:en) och dess understrategier, och/eller med koppling till den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.

Projekt kan drivas av offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar. Medel söks antingen vid fasta ansökningsomgångar eller i samband med särskilda utlysningar. Enskilda personer eller företag beviljas normalt inget stöd (däremot finns istället möjligheter till olika företagsstöd). Projekt ska inte ha något vinstsyfte och vara klart avgränsat i förhållande till ordinarie verksamhet – driftsstöd är därför inte aktuellt. Projektmedel ska i första hand användas för nyskapande satsningar som ger effekter för hela regionen. Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om de olika möjligheterna.

För kontaktuppgifter – se länkar under respektive rubrik.

Strategiska utvecklingsmedel (kultur)

Strategiska utvecklingsmedel används i huvudsak för att medfinansiera större, strukturförändrande och interregionala utvecklingsinsatser som ligger i linje med Kronobergs kulturplan. Det sker till exempel genom interna och externa uppdrag och projekt. Mer information:

Ekonomiska verktyg för att genomföra kulturplanen, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter kulturstab, öppnas i nytt fönster

Statliga medel för regionalt utvecklingsarbete (1:1-medel) och EU-finansiering

Region Kronoberg förfogar över statliga medel för regionalt utvecklingsarbete på anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar regional utveckling i Kronobergs län.  Det finns ofta möjlighet att växla upp dessa medel med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder eller nationella organisationer och myndigheter som har utlysningar inom olika områden. Region Kronoberg rekommenderar alltid att dessa möjligheter undersöks. Mer information:

Information om statliga medel för regionalt utvecklingsarbete (1:1-medel) samt kontaktuppgifter, öppnas i nytt fönster

Information om EU-medel samt kontaktuppgifter, öppnas i nytt fönster

Företagssutveckling

Region Kronoberg ansvarar för ett antal finansiella stöd i samverkan med Almi Företagspartner Kronoberg AB. Utöver ekonomiskt stöd får ditt företag även rådgivning av Almis rådgivare. Stöden som kan sökas är för tillfället:

  • Omställningscheck
  • Utvecklingscheck
  • Stöd till mikroinvestering

För mer information, utlysningstider, intresseanmälan samt vidare kontakt:

Regionala företagsstöd, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg erbjuder även andra typer av olika företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag samt nya företag. Mer information:

Stödtyper samt kontaktuppgifter, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 22 september 2022