Finansieringsmöjligheter

Hos Region Kronoberg kan man ansöka om medel till insatser med regional karaktär och som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 (RUS:en) och dess understrategier och/eller med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

Projekt kan drivas av offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar. Medel söks antingen vid fasta ansökningsomgångar eller i samband med särskilda utlysningar. Enskilda personer eller företag beviljas normalt inget stöd (däremot finns istället möjligheter till olika företagsstöd). Projekt ska inte ha något vinstsyfte och vara klart avgränsat i förhållande till ordinarie verksamhet – driftsstöd är därför inte aktuellt. Projektmedel ska i första hand användas för nyskapande satsningar som ger effekter för hela regionen. Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om de olika möjligheterna.

Strategiska utvecklingsmedel (kultur)

Strategiska utvecklingsmedel används i huvudsak för att medfinansiera större, strukturförändrande och interregionala utvecklingsinsatser som ligger i linje med Kronobergs kulturplan. Det sker till exempel genom interna och externa uppdrag och projekt. Mer information:

Ekonomiska verktyg för att genomföra kulturplanen, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter kulturstab, öppnas i nytt fönster

Regionala tillväxtmedel (1:1-medel) och EU-finansiering

Region Kronoberg förfogar över statliga 1:1-medel för regional tillväxt. Det finns ofta möjlighet att växla upp dessa medel med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder eller nationella organisationer och myndigheter som har utlysningar inom olika områden. Region Kronoberg rekommenderar alltid att dessa möjligheter undersöks. Mer information:

Information om tillväxtmedel samt kontaktuppgifter, öppnas i nytt fönster

Information om EU-medel samt kontaktuppgifter, öppnas i nytt fönster

Företagssutveckling

Genom Almi Kronoberg lyser Region Kronoberg årligen ut företagsstöd i form av särskilda utvecklingscheckar. Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr och 200 000 kr – och då motsvarande max 50 % av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av inkind och/eller egen arbetstid. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att checken beviljats. Mer information:

Utvecklingscheckar, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg erbjuder även andra typer av olika företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag samt nya företag. Mer information:

Stödtyper samt kontaktuppgifter, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Joao Minelmio

Samordnare projektutveckling

Finansieringsansvarig för statliga 1:1-medel avseende regionalt tillväxtarbete

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 83

Senast uppdaterad: 16 september 2020