Förändringslogik

Syftet med förändringslogik är att pröva om en insats leder till sitt mål samt göra det möjligt att följa upp arbetet med Gröna Kronoberg 2025.

Förändringslogik är ett användbart verktyg när det är dags att pröva om det vi vill göra verkligen kan göra skillnad. Med hjälp av förändringslogiken sorterar vi hur utmaningar, insatser och mål hänger samman. På så vis gör vi utvecklingsprocessen tydlig, hittar styrkor och svagheter samt gör det  möjligt att följa upp. Det ska finnas en "grön tråd" hela vägen. 

Förändringslogikens delar 

Planeringen görs inte linjärt utifrån dessa steg, utan börjar ofta med att definiera vilket/vilka problem som behöver lösas och vilken förändring som insatsen förväntas skapa. Under planeringens gång och när plane­ringen är färdig kan du testa sambanden med hjälp denna modell.

  • Analys av utmaningar: Varför behövs insatsen?
  • Resurser: Vilka personella och ekonomiska resurser krävs för att kunna genomföra insatsen?
  • Aktiviteter: Vad behöver genomföras inom insatsen för att nå önskade effekter?
  • Effekt på kort sikt: Vilka resultat ska insatsen leda till?
  • Effekt på medellång sikt: Vilken effekt ska insatsen leda till på medellång sikt?
  • Effekt på lång sikt: Vilken långsiktig förändring ska insatsen bidra till?

Mall – Förändringslogik, pdf, öppnas i nytt fönster (Obs! Adobe Acrobat Reader behövs för korrekt ifyllande av mallen)

SMART

Vi prövar också  våra mål mot vissa kriterier.

Är målet specifikt?

Det ska vara tydligt vad som ska uppnås för de intressenter som ska uppnå målet. Målet ska vara exakt så att det inte går att misstolka.

Är målet mätbart?

Redan då vi sätter målet bör vi besluta hur vi mäter att vi lyckats. Det är viktigt att komma överens om hur det ska gå till: Kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet?

Är målet accepterat?

För att målet ska upplevas som relevant måste vi förstå vad målet innebär. Saknas förståelse är det svårt att känna motivation och sannolikheten för att målet inte uppfylls ökar. Delaktighet i att ta fram målet är ett nyckelord för att uppnå acceptans och för att undvika otydlighet.

Är målet realistiskt?

Det ska vara möjligt att uppnå målet. Om det uppstår diskussion kring om målet är realistiskt så är det viktigt att vara lyhörd för intressenternas intressen. Tolkar vi målet på samma sätt? Finns det oklarheter som inte är utredda kring de andra delarna?

Är målet tidsbundet?

Det ska finnas en tidsangivelse för när målet ska vara uppfyllt.  

SMART kan med fördel användas tillsammans med förändringslogiken, för att hitta tydliga resultat och målsättningar. 

Senast uppdaterad: 3 juli 2019