Samverkanstrappan

Syftet är att få många aktörer att "dra åt samma håll" genom att ta steg framåt i samverkanstrappan och bidra till Gröna Kronoberg 2025.

Utmaningar på samhällsnivå kan inte lösas av en enskild aktör utan det kräver att många aktörer drar åt samma håll. Samverkan sker när aktörer på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt internationellt) och mellan olika sektorer (privat, ideell, offentlig) agerar på gemensamma utmaningar drar mot samma mål.

Samverkan handlar om att bli effektiva och komplettera varandra genom att veta vem som gör vad i utvecklingsarbetet. Samverkanstrappan kan användas som ett stöd i olika faser för att öka samverkan. Att mötas, skapa samsyn och starta samarbeten är olika steg på vägen.

För att veta vilka intressenterna är (olika sektorer, olika nivåer) som bör samverka kring en utmaning så är intressentanalysen ett bra verktyg för att arbetet ska bli effektivt (se rubrik intressentanalys för mer information). Beroende på utmaning behöver fler eller färre aktörer samlas.

Exempel på former för samverkan som Region Kronoberg arbetar med är tematiska samtal, nätverk och projekt. För att de ska bli framgångsrika och leda till samverkan använder vi metoder som bidrar till delaktighet och dialog mellan intressenterna - oavsett var på trappan vi befinner oss.

Samverkanstrappans fyra steg

 1. Samtal- vem vill göra något och varför? 2. Samsyn - Vad bör göras? 3. Samarbete - vilka behövs för att göra det? 4. Samverkan - hur ska det göras och av vilka?

1. Samtal

Utbyte av information mellan två eller flera människor.

2. Samsyn

Två eller flera människor/aktörer som delar samma bild av problemet eller utmaningen.

3. Samarbete

Samarbete handlar om att aktörer/organisationer går samman i processer eller projekt för att aktivt gemensamt göra insatser för att nå ett gemensamt mål.

Exempel
Ett exempel på samarbete är projektet Mot nya höjder, vars syfte är att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland elever på grundskolan, för att på sikt bidra till bättre matchning och kompetensförsörjning, www.motnyahojder.com. I projektet samlas Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg och en rad andra aktörer för att arbeta tillsammans i en arbetsgrupp för att nå ett gemensamt uppsatt mål.

Ett annat exempel på samarbete är en överenskommelse som handlar om samverkan inom hemsjukvården. I syfte att säkerställa en jämlik vård och hälsa i Kronoberg samarbetar länets alla kommuner och Region Kronoberg gentemot målgruppen äldre.

4. Samverkan

Vid samverkan har alla aktörer/organisationer ett gemensamt mål men de arbetar var för sig utifrån sina förutsättningar och bidrar med sin del för att nå målet. Högsta nivån kallas ibland för flernivåstyrning eller governance.

Exempel
Ett exempel är arbetet med Kronoberg tillsammans, där synliggörs de olika aktörernas roller och hur var och en kan bidra till ett värdigt mottagande av människor på flykt. 

Ett annat exempel är Barnahus som ska säkerställa att barn och ungdomar som utsätts för olika typer av våldsbrott ges ett professionellt omhändertagande. Samverkande parter är länets kommuner, Polismyndigheten, Region Kronoberg och Åklagarmyndigheten.

Senast uppdaterad: 27 november 2020