Lärandecykel

Syftet med en lärandecykel är att ta ansvar, vara öppen och transparent genom att följa upp mål och insatser i Gröna Kronoberg 2025 på ett systematiskt sätt.

Det behövs en plan för hur vi förvaltar kunskap för att vara säkra på att vi lär oss av det vi gör. Om vi inte sprider av kunskaper finns det inget värde i att följa upp olika insatser. Syftet med lärandecykeln är att ta ansvar, vara öppna och transparenta. Vi vill ta ansvar för kvalitén i våra beslut och i uppföljningen. Vi vill också vara öppna och transparenta med beslutens kända och förväntade effekter på samhället, ekonomin och miljön. Ökad transparens underlättar också för andra aktörer att samarbeta med oss.

Lärandecykeln ska underlätta för samhandling som i behovet av växelverkan mellan regional utveckling och exempelvis kommunal översiktsplanering. Det ska skapa förutsättningar att binda samman olika planeringsprocesser på nationell, regional och lokal nivå; att planera, införa och tillämpa, utvärdera och rapportera, analysera och förbättra.

Lärandecykelns steg kan användas i mindre eller större processer som bidrar till att nå Gröna Kronoberg 2025.

Gröna Kronoberg 2025 följs upp i sin helhet i ett årligt, regionalt möte och genom tematiska fördjupningar under vår och höst. Vart fjärde år undersöker vi om innehållet är aktuellt eller behöver revideras.

Lärandecykeln olika steg

Beslut

Gröna Kronoberg 2025 är en övergripande strategi. Understrategier och handlingsplaner kopplas till den och ska utifrån prioriteringar, åtgärdsförslag och mål i Gröna Kronoberg, konkretisera vilka insatser som ska genomföras i det kortare perspektivet för att nå målen. Beslut som som fattas ska grundas i målen för Gröna Kronoberg.

Analys och uppföljning

I detta steg ingår att göra utvärderingar av olika insatser som genomförts, till exempel projekt. Här ska även utvecklingen i samhället som helhet analyseras.

Diskussion och revidering

När mål följts upp och insatser utvärderats är det viktigt att resultaten diskuteras. Det är i detta skede som möjligheten finns att lära av utvecklingen och dragna slutsatser. I detta steg ska även, om det behövs, genomförda insatser revideras. Här finns även möjlighet att göra fördjupande analyser inom aktuellt område för att klargöra förutsättningarna för tillväxt i regionen.

Återkoppling

Innan nya beslut fattas sker en återkoppling till den politiska nivån. Återkopplingen baseras på de lärdomar som dragits och diskussioner som förts.

Senast uppdaterad: 3 juli 2019